Donació per digitalitzar documentació

Un particular ha fet una donació per digitalitzar la següents documentació:

Esborrany de l’arbre genealògic des de Joan Casas Vilarrubias fins a Pere Anguera Magriñà. [sense data]
«Capítols matrimonials fets y firmats per los conjuges don Ramon Combellas y Merlí, y dona Rosa Combellas y Casas, vehins de esta ciutat». (26.08.1828)
«Testament de Joan Anton Combelles comerciant de la vila de Cardona». (31.05.1786/28.01.1801)
Cartes de Ramon Combellas Merlí. (18.10.1838-30.09.1851)
Informe sobre el valor dels béns del difunt Joan Casas i Vilarrubia. [1853]
«Ynventario de los bienes y derechos integrantes la herencia dejada por don Juan Casas y Vilarrubias». (26.03.1853)
Cartes de Joan Casas i Vilarrubia. (17.09.1844-06.09.1851)
Cartes de Rosa Casas i Jordà. (31.08.1838-22.06.1850)