Digitalització

Patrocini per digitalitzar dispenses matrimonials

La Sra. Josepa Vallverdú Padrell patrocina la digitalització de les següents dispenses matrimonials:

«Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Rafael Vallverdu y Tecla Miguel viudos de Montreal con causa de estrechez sin que obste el habitar aquel como colono de un manso en la parroquia de Alcover» (1851)
«De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Sagristá y Maria Antonia Giol solteros, vecinos de Borjas del Campo» (1878)
«Dispensa matrimonial de Tercer grado de Consanguinidad entre Antonio Remolá y Victoria Queralt, solteros vecinos de Blancafort, con la causa de Estrechez de Lugar» (1881)

Donació per digitalitzar documentació de Guimerà

El Sr. Josep Maria Boleda Rossell ha fet una donació per digitalitzar el següent manual notarial de la parròquia de Guimerà:

«Manual de tots los instruments (accepte capítols y testaments) presos per mi Aleix Busquets, rector de la parroquial iglésia de Guimera, comensant als 10 de juny 1726 dich mil set sens vinti sis en fe de qual poso mon signum» (1726-1780)

Donació per digitalitzar manuals notarials de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar manuals notarials, capítols matrimonials i testaments dels segles XVI i XVII de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudoms:

Manual notarial (1603-1605)
Manual notarial (1606)
Manual notarial (1607-1609)
Manual notarial (1610-1612)
Manual notarial (1613-1615)
Manual notarial (1616-1621)
Manual notarial (1621-1626)
Manual notarial (1626-1652)
Manual notarial (1628-1667)
Manual de testaments (1607-1640)
Manual de testaments (1613-1626)
Capítols matrimonials (1440-1539)
Capítols matrimonials (1500-1509)
Capítols matrimonials (1510-1520)
Capítols matrimonials (1521-1529)
Capítols matrimonials (1530-1539)
Capítols matrimonials (1540-1549)
Capítols matrimonials (1550-1554)
Capítols matrimonials (1555-1559)