L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reobre al públic el 23 de juny amb cita previa

A partir del proper dimarts 22 de juny l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona reprèn el seu servei de consulta presencial.

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia.

Podeu reservar dia trucant al telèfon 977253360 o al correu electrònic arxiu.historic@arqtgn.cat tenint en compte el següent protocol.

L’horari d’obertura al públic és l’habitual de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.
L’aforament de la sala de consulta de l’arxiu és d’un màxim de 4 persones.
No es pot accedir a l’arxiu sota cap supòsit sense reserva prèvia.
La sol·licitud s’ha de realitzar amb un mínim de 24 hores d’antelació indicant el dia o els dies que es vol venir.
• En el moment de fer la reservar, en la mesura del possible, l’usuari ha d’indicar quina documentació vol consultar. El màxim de documents per dia és de 5 unitats.
• La documentació consultada restarà en un període de quarantena de 15 dies, durant el qual no es permet la seva consulta.
• En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu l’informarà d’aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles.
L’usuari ha d’accedir a l’arxiu i consultar la documentació obligatòriament amb mascareta pròpia.
L’arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús durant la seva estada al centre.
• L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti i torni a entrar a la sala de consulta (períodes de descans i/o utilitzacions dels lavabos).
• L’usuari ha de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu.
Les consultes presencials seran sempre individuals. No es permet la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
• Les persones usuàries han d’utilitzar els seus ordinadors personals.
• L’usuari ha de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
• S’ha de mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta i el personal de l’arxiu.

Patrocini per digitalitzar dispenses matrimonials

La Sra. Josepa Vallverdú Padrell patrocina la digitalització de les següents dispenses matrimonials:

«Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Rafael Vallverdu y Tecla Miguel viudos de Montreal con causa de estrechez sin que obste el habitar aquel como colono de un manso en la parroquia de Alcover» (1851)
«De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Sagristá y Maria Antonia Giol solteros, vecinos de Borjas del Campo» (1878)
«Dispensa matrimonial de Tercer grado de Consanguinidad entre Antonio Remolá y Victoria Queralt, solteros vecinos de Blancafort, con la causa de Estrechez de Lugar» (1881)

Nova documentació digitalitzada

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies a la col·laboració de diversos particulars, ajuntaments i institucions.

Aprofitem aquesta ocasió per agrair novament la col·laboració de totes aquelles persones que en la mesura de les seves possibilitats han contribuït, en aquests darrers anys, amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l’AHAT. El seu compromís amb la nostra història i, especialment amb el nostre patrimoni documental, permet que actualment gairebé un miler de documents s’hagin pogut digitalitzar i tothom hi pugui accedir.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60.

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual notarial (1495-1501).
«Manuale diversorum instrumentorum reverendi Petri Valls. Annorum 1636, 1637, 1638» (1636-1638).
«Manuale sive liber apprissarium diversorum instrumentorum artis notariae ville de Alforge, Campi et diocessesis tarraconem inceptum ame Joanne Roca, presbitero dicte ville sacre theologia doctore scribaniam eorum dicte villae ac locorum de les Borges et de Riudecols pro venerabilis benefficiatorum parrochialis ecclesiae dicte ville regenti. Ipsi que venerabilis auctoritate apostolica die vigesimo mensis aprillis anno Domini millessimo sexcentessimo decimo tertio et ut ab omnibus tam in judico quam certa eis que ibi (…)» (1613-1626).
«En aquest manual estan continguts molts actes que prengué mòssen Miquel Domigo, rector desta iglésia, essent vicari de Alfroge i estant en esta igléssia ja rector, y així hi ha actes que tocan a molts de Alforge, son se possats per lo millor orde que se ha pogut per mi Pere Geballí, rector, perque estaven en papers volants. Comensen dits actes en mars del any 1557 y acabant en l’any 1565. Los messos y anys van per orde però faltan molts dies que no sen ahn trobats actes» (1557-1565).
«Liber testamentorum (…)» (1568-1577).
«Clàusules testamentaries» (1767-1800).
«Clàusules testamentaries» (1801-1816).
«Clàusules testamentaries» (1817-1848).

Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Llibre de celebracions, rendes, visites pastorals, confirmacions i altres notícies relacionades amb la parròquia (1649-1816).

Barbera de la Conca. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manaments de visita patoral (1759).

Belltall. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual notarial (1566/1796).
«Manuale inseptum die jovis quarta mensis julii anno Domini M. quingentesimo sexagesimo sexto per me Franciscum Moles presbiterum et rectorem ecclesie loci de Beltall in quo apparebunt instrumenta per me resepta» (1566-1652).
«Manuale inceptum per me Paulum Berenguer, presbiterum ac rectorem parrochialis ecclesie sancti Petri loci de Belltall archidiocesis Tarraconensis die vigessima octava mensis apprillis anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexegessimo primo. In quo inveniuntur scripta omnia instrumenta a me recepta et ut plena adibeatur fides ego supra dictus Paulus Berenguer rector dicte ecclesie huc me subscribo et meum quo utor in publicis cluadendis instrumentis artis notariae appono. Signum» (1661-1678).
Manual notarial (1680-1714).
«Manual inceptum per me Joseph Prats, prespiturum ac rectorem parrochialis eglisie sancti Petri loci de Belltall archipiscopatus Tarraconem sup mense yenuari ano a Nativitate Domini millessimo septingentessimo desissimo octavo (…)» (1718-1731).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1619-1690).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1691-1785).
Testaments (1812-1907).
«Nota de les partides dels desposoris de la parroquial iglésia de Sant Pere apòstol del poble de Belltall, escrits en aquest llibre en lo any 1766 (…)» (1766-1808).

Bonastre. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Llibre de testaments de la parroquia de Bonastra des del 1815 en avant, presos per mi Joseph Martí, rector de dita parròquia, o per altre, en cas de necesitat» (1815-1850).
«Capitols matrimonials ab anno 1615 usque ad 1652» (1621-1661).

Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Visita pastoral de l’arquebisbe de Tarragona, Fra Joan Manuel Espinosa, a la vicaria de Castellvell del Camp (1675).
«Decrets de visita del Castellvell» (1626).

Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Llibre de matrimonis y partidas reservadas que solament lo párroco propi obrirá» (1825).
Manual notarial de Creixell i Roda de Berà (1522-1583).
Manual notarial (1540-1580).
Manual notarial (1581-1610).
«Liber iste continet omnia testamenta, capitua matrimonialia, inventaria et incantus omnes que et quos recepti Bernardus Aragonesius, rector et notari publicus loci de Crexell, Roda et Bara, diocesis Tarraconem, oriundus loci de les Borges termini Alfurgie, eiusdem diocesis in cuius rei testimonium meum signum apono» (1581-1606).
«Incipit manuale omnium prisiarum obligationum & contractuum receptorum per me Jacobum Vernet, presbiterum rectorem ville de Crexello, Roda & Barano, notari publicum, diocesis Tarraconem, in quo omnia instrumenta ab eo accepta sub etc.in venies scripta scribenda & notanda incipit die vigessima mensis novembris anno a capite serpentis fractu millessimo seentesimo novembris undecimo. 1611. Continuatum per Martialem Ferrer eusdem ecclesie de Crexello, rectorem. 1614, 1615, 1616» (1608-1620).
Manual de capítols matrimonials, testaments i inventaris de Creixell i Roda de Berà (1632-1652).
Manual notarial (1666-1695).
«Testamentos de 1607 a 1614» (1607-1614).
«Liber iste continet omnia testamenta, capitua matrimonialia, inventaria et incantus omnes que et quos recepti Bernardus Aragonesius, rector et notari publicus loci de Crexell, Roda et Bara, diocesis Tarraconem, oriundus loci de les Borges termini Alfurgie, eiusdem diocesis in cuius rei testimonium meum signum apono» (1666-1696).

Espluga Calba, l’. Parròquia de la Immaculada Concepció.
Llibre de baptismes (1881-1892).
Llibre de baptismes (1892-1912).
Llibre de baptismes (1912-1934).
Confirmacions (1666).
Confirmacions (1670).
«Llibre de desposoris de la parròquia de la Puríssima Concepció de Espluga Calva, arquebisbat de Tarragona. Comensa en lo any 1858 y acaba en (…)» (1858-1904).
Llibre V de matrimonis (1904-1976).
Llibre d’òbits (1917-1976).

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Differents manaments fets al reverent vicari y parrochians de la parròchia de Maspujols en la visita espiritual feta en dita parròchia per lo molt il·lustre senyor vicari general visitador als 17 de juriol del any 1753» (1753).

Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria.
Llibre de baptismes (1911-1929).
Llibre de matrimonis (1898-1982).
Llibre d’òbits (1884-1923).

Pira. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Estado de la yglesia parroquial del lugar de Pira» (1805).
«Estado de la yglesia parroquial del lugar de Pira en el presente año de 1827 siendo rector el reverendo don Florencio Gil desde el 1º de enero del referido año de 1827» (1827).

Querol. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Testamentos desde 1838 a 1896 y 1897 y 1898 de Querol, Esblada y varios» (1837-1907).

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt.
Manual notarial (1430-1433).
Manual notarial (1438-1447).
Manual notarial (1450-1452).
Manual notarial (1458-1459).
Manual notarial (1459-1462).
Manual notarial (1459-1560).
Manual notarial (1488-1497).
Manual notarial (1500).
Manual notarial (1506-1515).
Manual notarial (1508-1523).
Manual notarial (1528-1538).

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patronici de l’ajuntament de Sarral.
Plet entre Ignasi Clarassó, batlle de Sarral, i Joan Potau Plana i la seva muller Francesca Andreu (1773-1775).

Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor. Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escoté Boqué.
«Capítols y testaments començan en 1505 fins 1599. Foren rebuts per Antoni Espasa y Joan Espasa, rectors de Vilanova» (1505-1600).
«Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials que rebé lo Rnt. Mn. Joan Foraster, natural de la Pobla de Cervols y olim rector de Vilanova de Prades, des del any 1648 fins al any 1690. Són los avall escrits que per no poder-se compendrer en la taula demuny escrita los retulo jo Miquel Vila, prevere y vuy dia 8 de jener de 1731 trobant-me rector del sobredit lloch de Vilanova de Prades, natural de Vilanova de Prades» (1647-1690).
«Capítols matrimonials fets per mossèn Andreu Casals, rector de Vilanova de Prades. 1601 fins 1631» (1601-1634).
«In Dei nomine Amen. In hoc volumine scribentur capitula matrimonialia quod recepi ego Michael Vila, presbiter et rector Villaenovae Pratarum in quorum publicus formis adictis cap ex utor hoc» (1726-1736).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.
Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona. gràcies al patrocini de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la URV.
Manual notarial (1260-1264).
Manual notarial (1287-1288).
Manual notarial (1367).
Manual notarial (1321-1322).
Manual notarial (1337-1339).
Manual notarial (1366-1368).
Manual notarial (1375).
Manual notarial (1383-1384).
Manual notarial (1384-1386).
Manual notarial (1387-1388).
Manual notarial (1389).
Manual notarial (1390-1391).

Dispenses de consanguinitat.
«Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Masdeu y Rosa Anguera solteros vecinos de la Selva con la causa de edad» (1841). Gràcies al patrocini del Sr. Cèsar Roca Vallverdú.
«Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Piñol y Rosa Domenech solteros vecinos el uno del lugar de Lloá Diócesis de Tortosa y la otra de Gratallops Arzobispado de Tarragona con la causa de edad de la oradora» (1857). Gràcies al patrocini de la Sra. Maria Martí Sabaté.
«Dispensa de primer grado de afinidad lícita entre Juan Benet, viudo y Francisca Primé, soltera, naturales el uno de Guiamets y la otra de Perelló, vecinos de Tarragona» (1871). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Lluís Lliberia Blasco.
«Sobre dispensa del impedimento dirimente de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Rafael Secall y Maria Reverter vecinos de Valls concedida en virtud de Rescripto de la Sagrada Penitenciaria de 20 de Mayo de 1872» (1875). Gràcies al patrocini del Sr. Antonio Navarro Bueno.

Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
També s’han actualitzat la web d’aquest arxiu amb la digitalització de 46 nous documents.

 

Donació per digitalitzar documentació de Guimerà

El Sr. Josep Maria Boleda Rossell ha fet una donació per digitalitzar el següent manual notarial de la parròquia de Guimerà:

«Manual de tots los instruments (accepte capítols y testaments) presos per mi Aleix Busquets, rector de la parroquial iglésia de Guimera, comensant als 10 de juny 1726 dich mil set sens vinti sis en fe de qual poso mon signum» (1726-1780)

Donació per digitalitzar manuals notarials de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar manuals notarials, capítols matrimonials i testaments dels segles XVI i XVII de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudoms:

Manual notarial (1603-1605)
Manual notarial (1606)
Manual notarial (1607-1609)
Manual notarial (1610-1612)
Manual notarial (1613-1615)
Manual notarial (1616-1621)
Manual notarial (1621-1626)
Manual notarial (1626-1652)
Manual notarial (1628-1667)
Manual de testaments (1607-1640)
Manual de testaments (1613-1626)
Capítols matrimonials (1440-1539)
Capítols matrimonials (1500-1509)
Capítols matrimonials (1510-1520)
Capítols matrimonials (1521-1529)
Capítols matrimonials (1530-1539)
Capítols matrimonials (1540-1549)
Capítols matrimonials (1550-1554)
Capítols matrimonials (1555-1559)