Arbeca

Nova documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Per acabar l’any posem al vostre abast nova documentació digitalitzada gràcies al suport de diversos particulars, la Universitat de Barcelona, la Diputació de Tarragona, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell i els ajuntament de Calafell i la Pobla de Mafumet.

Alcover. Parròquia de l’Assumpció. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Manual de testaments (1670-1784).
«Testaments de 1728 a 1737» (1728-1737).
Manual de testaments (1716-1727).
Manual de capítols matrimonials (1700-1715).

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Universitat de Barcelona.
Manual notarial (1510-1517).
Manual notarial (1430-1543).
Manual notarial (1488-1517).

Arboç, l’. Parròquia de Sant Julià.
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1918-1935).
«Jo Guillem Rigal, prevere he fet lo present libre en la vila del Arbós per posar drets de la sglésia en qualsevulla manera, vicari eo rector stant ells en la vila del Arbós tinguen de posar totas cosas com son terrages ut supra» (1537-1554).

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol.
«Cumplimento pascual que empieza en el año 1891» (1891).

Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Decrets de visita pastoral (1571).

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Diputació de Tarragona
«Estado en que se halla actualmente la parroquia y feligresia de San Jayme de la villa de Bràfim, arzobispado de Tarragona y partido del campo, formado por Onofre Corbella y Oliver, cura párroco de ella, de orden del ilustrísimo señor don Romualdo de Mon y Velarde, arzobispo de esta diócesi en este anyo de 1805» (1805).

Calafell. Parròquia de la Santa Creu. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Calafell.
Manual notarial (1600-1607).
Manual noatrial (1603-1617).
Manual notarial (1611-1632).
Manual noatrial (1636-1657).
Manual notarial (1640-1677).
Manual noatrial (1677-1681).
Manual notarial (1682-1706).
Manual notarial (1694-1697).
Manual noatrial (1699-1717).
Manual notarial (1697-1717).
Manual notarial (1712-1737).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1694-1715).
Manual noatrial (1720-1737).
Capítols matrimonials (1727-1740).
Capítols matrimonials (1747/1781).
Procures (1665/1748).
Àpoques (1651/1789).
Escriptures de venda (1602/1774).
Concòrdies (1601/1794).
Escriptures d’arrendament (1621/1737).
«Llibre de las ànimas de la parròquia de Calafell hont se nota lo que entra y se celebra per lo bací de las ànimas» (1790-1941).
«Llibre de comptes de la yglesia de Calafell» (1752-1834).
Llibre d’actes de la confraria del Santíssim Sagrament (1617-1725).
Correspondència relativa a la venda de la finca anomenada «el Clos» (1880-1898).
«Llibre dels comptes del lloch de Calafell del que aniran cobrant y pagant los senyors regidors ho jurats en son temps de sa (…). Començant Pera Pau Borrell y Isidro Nin y Miquel Isern en lo any 1718, als 12 de setembre» (1718-1758).
«Llibra de las obligations, consuetuts y precmaticas que te y observar deu lo rector de la parrochial iglesia de Santa Creu de Calafell del bisbat de Barcelona scrit per mi Climent Rollan indigne rector de dita parrochial iglesia natural de la vila de Ripoll, bisbat de Vich. També se trobaran los aniversaris, missas, censos directe señoria que te dit rector y los censos de grans y oli que reb lo obrer de dita iglesia fins vuy dia 26 de mars de 168[1]» (1681/1756).
Llibre de celebracions (1826-1832).
«Llevador de la marmessoria de Pere Pau Mestre, pagès de Calafell, y de Pere Torrents» (1803-1864).
«Llibre de celebracions, rendas pertañents al reverent rector de Calafell» (1752-1855).
«En aquest present llibre estan continuades les misses, aniversaris y altres obligacions, que quiscun any incumbeixen al reverent rector de la iglésia parochial de Santa Creu de Calafell, fet per mi, Joan Sala, rector de dita iglésia» [Segona meitat del S. XVII].
«Llibre de entradas y eixidas de la Iglésia, ahont se notará tot lo cobrat y gastat â favor de la Iglésia de Santa Creu de calafell, comensant des de lo die 20 de juliol del any 1815, que és lo die que prenguí posessió de la present rectoria de Calafell, jo, lo reverent Joseph Vallcorva, prevere» (1815-1936).
Comptes de l’administració de la marmessoria d’Antoni Ibern (1745-1746).
Marmessoria de Pere Torrents (1821).

Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
Compliment pasqual (1735).

Espluga de Francolí, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
«Status animarum» (1738-1903).

Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
«Llista dels combregants del lloch de Miramar per lo any 1768» (1768).
«Llibreta del cumpliment de parròquia de 1813. Dr. Gabriel Vilella rector de Figuerola» (1813-1814).
«Cumpliment de parròquia de Figuerola. Rector Dr. Gabriel Vilella. 1816» (1816).

Llorenç del Penedès. Parròquia de Sant Llorenç.
«Llibre de visites» (1687-1903).
«Llibreta de las animas de comunió y obligadas a confessar en lo any 1774. De la parròquia de Sant Llorens de Llorens» (1774).
«Llibreta y estat de las animas de confessió i comunió de esta parròquia de Sant Llorens de Llorens per lo any 1775» (1775).
«Llibreta de las animas de confessió y comunió de esta parròquia de Sant Llorens de Llorens, bisbat de Barcelona. Las de sola confessió estaran designadas amb la lletra C, y es per lo any 1776» (1776).
«Llibreta de las animas de confessió, y comunió de esta parròquia de Sant Llorens de Llorens, Bisbat de Barcelona, deganat del Panades. Las de sola confessió estan designadas a la lletra C, y es per los anys 1777, 1778. 1779, 1780» (1777-1780).
«Llibreta de las animas de confessió, y comunió de esta parròquia de Sant Llorens de Llorens, bisbat de Barcelona, Deganat del Panades. Las de sola confessió estan designadas amb la lletra C. Es per los anys 1781, 1782, 1783, 84, 85, 86» (1781-1786).
«Llibreta de las animas de confessió y comunió de la yglésia de Llorens en 1787 y 1788» (1787-1788).
«Llibreta de las animas de confessió y comunió de la yglésia de Llorens per lo any 1789» (1789).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la yglésia parroquial de Llorens per lo any 1790».
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la yglésia parroquial de Llorens per lo any 1792» (1791).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la yglésia parroquial de Llorens per lo any 1792» (1792).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1793» (1793).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parroquia de Llorens per lo any 1794» (1794).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1795» (1795).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1796» (1796).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1797» (1797).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1798» (1798).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1799» (1799).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1800» (1800).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1801» (1801).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1802» (1802).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1803» (1803).
«Llibreta de las personas, que confesan y combregan en la parròquia de Llorens per lo any 1804» (1804).
«Llibreta de las animas de comunió y confessió de la parròquia de Llorens per lo any 1806» (1806).
«Llibreta de las personas que confessan y combregan en la parròquia de Sant Llorens de Llorens any 1807» (1807).
«Llibreta de las personas, que confesan y combregan en la parròquia de Llorens en lo any 1809» (1809).
«Llibreta de confessió y comunió del any 1810» (1810).
«Llibreta de los que confesan y combregan en Llorens en lo any 1813» (1813).
«Llibreta de los que confesan y combregan en Llorens en lo any 1814» (1814).
«Llibreta de comunions per la parròquia de Llorens y per lo any de 1815» (1815).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Llorens per 1816» (1816).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Llorens per 1817, 1818» (1817-1818).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Llorens per 1819» (1819).
«Llibreta de las animas de Llorens» (1822).
«Llibreta de comunió de 1823» (1823).
«Llibreta de comunions de 1824» (1824).
«Llibreta de comunions de 1825» (1825).
«Llibreta de comunions del any 1826 de la parròquia de Llorens» (1826).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Llorens del any 1827» (1827).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Llorens del any 1828» (1828).
Compliment pasqual (1829).
Compliment pasqual (1831).
«Llibreta de comunions del any 1831» (1831).
«Llibreta de comunions del any 1832» (1832).
«Llibreta de comunions del any 1833» (1833).
«Llibreta de comunions del any 1834» (1834).
«Llibreta de comunions any 1835» (1835).
«Llibreta de comunions any 1837» (1837).
«Llibreta de comunions del any 1839» (1839).
«Comunions de la parròquia de Llorens any 1841» (1841).
«Comunions de la parròquia de Llorens any 1842» (1842).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Sant Llorens. Per los anys 1842 y 1843» (1842-1843).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Sant Llorens de Llorens per lo any 1844» (1844).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Sant Llorens de Llorens per lo any 1845» (1845).
«Llibreta de comunions de la parròquia de Sant Llorens de Llorens per lo any 1846» (1846).
«Comunions del any 1847» (1847).
«Comunions del any 1848» (1848).
«Comunions del any 1849» (1849).
«Llibreta de comunions per 1850» (1850).
«Llibreta de comunions. 1851» (1851).
«Llibreta de comunions per 1852» (1852).
«Llibreta de comunions per 1853» (1853).
«Llibreta de comunions del any 1870» (1870).
«Llibreta de comunions per lo any 1871» (1871).
«Comunions del any 1873» (1873).
«Compliment parroquial comensan en lo any 1874 fins a 1882». (1874-1882)
«Compliment parroquial comensant en lo any 1885».
«Llibreta de comunions 1887».
«Cumpliment pascual de 1907».
«Cumpliment pascual any 1908».

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1834-1906).

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1712-1799).
Testaments (1800-1840).
Testaments (1830-1852).

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Decret de su ilustrisima don Bernat Ximenes de Cascante sobre lo querto de la hera de la rectoria» (1727).

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual de testaments (1800-1879).
Testaments (1879-1907).

Nulles. Parròquia de Sant Joan Baptista. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«Relación de la parróquia de Nulles que el cura párroco da al Excelentísimo é Ilustrisimo señor arzobispo en la Santa Visita de 1868» (1868-1877).

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
«Libro de óbitos que empieza en 1854 hasta 1889» (1854-1889).
Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliments pasquals de Passanant i la Glorieta (1823-1859).

Pobles, les. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1854-18919.

Poboleda. Parròquia de Sant Pere, apòstol. anonima
Testaments (1799-1906).

Pradell de la Teixeta. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1801-1861).

Riera de Gaià, la. Parròquia de Santa Margarida, verge i màrtir.
Llistat de baptismes (1825-1826).
Índex de baptismes (1852-1858).
Matrimonis (1746-1747)
Llistat d’òbits (1809).
Esborrany d’òbits (1809).

Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1848-1907).

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Llibre de l’hospital de la Torregassa (1754-1857).

Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Testaments (1638-1710).
Testaments (1711-1719).
Testaments (1719-1728).
Testaments (1729-1736).
Testaments (1737-1746).
Testaments (1747-1764).
Testaments (1765-1780).
Testaments (1781-1799).
Testaments (1800-1857).

Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Visita pastoral (1637).
Visita pastoral (1672).
«Libro de visitas de Ulldemolins» (1770-1966).

Vallclara. Parròquia de Sant Joan Baptista. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
«En aquest llibre están las visitas espirituals fetas per los il·lustríssims señors archebisbes de Tarragona en la vila de Vallclara com y també las dels ilustres señors vicaris generals» (1672-2002).

Vilabella. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Decret de visites pastorals (1656).
«Impresos y circulars dirigidas als párrocos procedents […] del govern eclesiàstic civil i militar» (1686).
«Visita de Vilabella del any 1694».
Decret de visita pastoral (1731).

Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual de testaments (1708-1740).
Manual de testaments (1805-1864).
Manual de testaments (1693-1814).
Testaments (1865-1907).

Vilella Alta, la. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1783-1883).

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies a les aportacions dels socis del Centre d’Estudis Locals del Vilosell.
Manual notarial (1513-1514).
Manual notarial (1564-1568).
Manual notarial (1608/1611).
«Llevador de la renda del benefici de Sant Pere en la iglésia del Velusell fundat obte miser Pau Dalmau de Velusell en lo any 1637 y ha fet aclarir la renda que»stave mes de la meytat perduda (…)» (1636-1739).
Llevador de comptes de la sagristia (1421/1570).
Llibreta de comptes (1698-1715).
Llibreta de comptes (1712/1734).
Llevador de la renda de la comunitat de preveres [Segle XVI].
«Llibreta de recibos de Ysidro Prenafeta del Velusell. 1770» (1788-1809).
«Pretensions del reverent Llorens Boquer, capellà de la capellania de sant Antoni abat, en los emoluments de la iglésia del Velusell» (1737).
Llevador d’aniversaris (1687-1692).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Digitalitzat gràcies al patrocini diversos particulars.
Dispenses de consanguinitat.
«Espediente instruido à solicitud de José Fontgibell y Teresa Mendosa solteros naturales y vecinos de Montroig en justificacion de algunos estremos conducentes para implorar dispensa de 2º [de] consanguinidad» (1851).
«Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Baiges y María Cabré solteros vecinos de Montroig mediante ser de honestas familias» (1851).
«Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Blay y Maria Torres solteros vecinos de la Pobla de Ciervols con la causa de edad de la oratriz» (1865).
«Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Ramon y Antonia Ramon solteros, vecinos de Tamarit en este arzobispado, que entre si tienen con la causa de estrechez de lugar» (1884).
«Cartell de visita del Velusell» (1609).
«Nota del que an ofert diferens particulars del Velusell de caritat per lo retaulo o altar per la hermita de Sant Miquel en lo añ 1754» (1754).
Nul·litat de la concòrdia entre Poblet i la universitat del Vilosell (1770).
Inventari de la capella i benefici de Santa Caterina (1481).
Autorització per beneir l’ermita de Sant Miquel arcàngel (1735).
Relació dels privilegis de la vila del Vilosell (1700-1725).
Contracte per la construcció de la capella de la Mare de Déu del Roser (1576).

Viduïtats-Presumptes morts.
«Expediente sobre declaracion de viudedad de Madalena Avelló y Mendoza» (1850).

Arxiu Capitular de Tarragona. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet.
«Libro capbreu del arcedianato de San Lorenzo que contiene las confesiones juradas de censos y otros derechos pertenecientes a la misma dignidad en Pla, Valls, Alcober, Vilallonga, Vallmoll, Garidells, Constantí, franquesas, Tarragona y Mas de la Obra correspondiente a los años de 1829 hasta 1834» (1829-1834).

Documentació digitalitzada de l’Albiol, Arbeca, l’Argentera, Castellvell del Camp, Montbrió de la Marca, Reus, Riudecanyes, Riudoms, la Selva del Camp, Senan, dispenses matrimonials i de l’Arxiu Capitular de Tarragona

Gràcies al patrocini de diversos particulars, de l’empresa Dinser Servicios Informáticos i de l’ajuntament de Sarral s’ha digitalitzat la següent documentació de les parròquies de l‘Albiol, Arbeca, l’Argentera, Castellvell del Camp, Montbrió de la Marca, Reus, Riudecanyes, Riudoms, la Selva del Camp, Senan, dispenses matrimonials, i els llibres del tauler de l’Arxiu Capitular de Tarragona.

Si està interessat en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu següent: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60.

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Llibre de baptismes (1906-1993)
Llibre de matrimonis (1858-1990)
Llibre de compliment pasqual (1901-1908)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1602-1676)
Manual notarial (1638-1699), conté matrimonis (1648-1651)
Manual notarial (1700-1735)

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Llibre de baptismes (1911-1986)

Castellvell del Camp. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Imar Caballé Abella
Escriptures de censals (1606-1795)
«Actes dels censals de la vicaria de Castellvell» (1737/1840)
Testaments (1823-1849)
Testaments (1850-1898)

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
«Inventario de las halajas y ornamentos de la iglesia parroquial de San Lorenzo Martir del lugar de Montbrió de la Marca» (1804)
«Inventario de las halajas y ornamentos de la iglesia parroquial de San Lorenzo Martir del lugar de Montbrió de la Marca» (1827)
Inventari de l’església parroquial de Sant Llorenç Màrtir de Montbrió de la Marca (1843)
Inventari de l’església parroquial de Sant Llorenç Màrtir de Montbrió de la Marca (1853)
Inventari de l’església parroquial de Sant Llorenç Màrtir de Montbrió de la Marca (1854)
Inventari de l’església parroquial de Sant Llorenç Màrtir de Montbrió de la Marca (1859)
«Inventario de los ornamentos, vasos, alajos y demás objetos del divino culto existetes en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Martir del pueblo de Montbrió de la Marca» (1863)
«Inventario de los ornamentos sagrados hallados en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Martir del pueblo de Montbrió de la Marca» (1878)
«Inventario de las halajas y ornamentos sagrados y demás objetos hallados en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Martir del pueblo de Montbrió de la Marca» (1882)
«Inventario de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos hallados en la Iglesia de San Lorenzo Martir del pueblo de Montbrió de la Marca» (1892)
«Inventario de los objetos hallados en la iglesia y archivo de San Lorenzo Martir del pueblo de Montbrió de la Marca» (1899)
Manual de testaments (1682-1720)

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Expedient matrimonial de Magí Ollé Figuerola i Francesca Lavila Ciurana (1910)

Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu, apòstol
Llibre d’òbits (1909-1959)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòsol. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
Manual notarial (1497-1501)
Manual notarial (1501-1506)
Manual notarial (1506-1509)
Manual notarial (1510-1514)
Manual notarial (1514-1517)
Manual notarial (1530-1531)
Manual notarial (1532-1534)
Manual notarial (1534-1535)
Manual notarial (1538-1540)
Manual notarial (1540-1541)
Manual notarial (1541-1543)
Manual notarial (1543-1544)
Manual notarial (1545-1546)
Manual notarial (1546-1547)
Manual notarial (1547-1548)
Manual notarial (1550-1551)
Manual notarial (1551-1553)
Manual notarial (1553-1555)
Manual notarial (1555-1556)
Manual notarial (1556-1557)
Manual notarial (1557-1559)
Manual notarial (1558-1564)
Manual notarial (1560-1561)

Selva del Camp, la. Parròquia de Sant Andreu, apòstol
Llibre de matrimonis (1613-1619)

Senan. Parròquia Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1836-1899)
Llibre de la germandat dels pobres (1612-1766)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.
Dispenses matrimonials. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
«Expediente matrimonial. Contrayentes Magín Claresó Miquel [y] Dominga Tomás Vila. Dispensa apostólica 3er grado de consanguinidad» (1919)

Arxiu Capitular de Tarragona www.acct.cat
Catedral. Parroquialies. Digitalitzat gràcies al patrocini de Dinser Servicios Informáticos
Llibre del tauler (1494)
Llibre del tauler (1510)
Llibre del tauler (1515-1516)
Llibre del tauler (1520-1521)
Llibre del tauler (1521)
Llibre del tauler (1523)
Llibre del tauler (1523-1524)
Llibre del tauler (1526-1527)
Llibre del tauler (1531)
Llibre del tauler (1532-1533)
Llibre del tauler (1534)
Llibre del tauler (1535)
Llibre del tauler (1538)
Llibre del tauler (1538-1539)
Llibre del tauler (1540)
Llibre del tauler (1543)
Llibre del tauler (1545)
Llibre del tauler (1545-1546)
Llibre del tauler (1546-1547)
Llibre del tauler (1547)
Llibre del tauler (1548)
Llibre del tauler (1549)
Llibre del tauler (1549-1550)
Llibre del tauler (1511-1552)
Llibre del tauler (1554-1555)
Llibre del tauler (1555-1556)
Llibre del tauler (1556)
Llibre del tauler (1556-1557)
Llibre del tauler (1558)
Llibre del tauler (1558-1559)
Llibre del tauler (1559)
Llibre del tauler (1560)
Llibre del tauler (1561)
Llibre del tauler (1561-1562)
Llibre del tauler (1563-1564)
Llibre del tauler (1564)
Llibre del tauler (1565)
Llibre del tauler (1566)
Llibre del tauler (1566-1567)
Llibre del tauler (1567-1568)
Llibre del tauler (1568)
Llibre del tauler (1568-1569)
Llibre del tauler (1569)
Llibre del tauler (1569-1570)
Llibre del tauler (1570)
Llibre del tauler (1571)
Llibre del tauler (1571-1572)
Llibre del tauler (1572-1573)
Llibre del tauler (1573)
Llibre del tauler (1575)
Llibre del tauler (1576)
Llibre del tauler (1576-1577)
Llibre del tauler (1577)
Llibre del tauler (1577-1578)

Nueva documentación digitalizada de Alcover, l’Aleixar, Almoster, Arbeca, Bellvei, les Borges del Camp, Solivella, Reus, Roda de Berà, Vallmoll i Vallespinosa, y también de otros fondos documentales

Des d’avui estan disponibles a l’Arxiu en Línia els següents documents digitalitzats gràcies a les aportacions de diversos particulars i de la col·laboració de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet.

Si está interesado en colaborar con el AHAT puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bien en el teléfono 977 25 33 60.

Cualquier aportación que nos ayude a seguir llevando adelante el proyecto de digitalización, por pequeña que sea, será bien recibida.

Alcover. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini del Sr. Enric Alegre Valls
Manual de capítols matrimonials (1675-1732)

Aleixar, l’. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Llibre de matrimonis (1908-1976)

Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Ramon Gasull Barberà
Testaments (1759-1770)
Testaments (1771-1779)
Testaments (1780-1789)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Capítols matrimonials (1553-1685)
Manual de capítols matrimonials (1600-1630)

Bellvei. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Llibre de fàbrica de la parròquia de Santa Maria de Bellvei (1954-1980)
«Llibre de fundacions de la iglesia de Santa Maria de Bellvey filial de Sant Pere de Gornal, comensant al 14 agost del any 1804″(1807-1899)
«Inventario parroquial» (1877-1965)
«Inventari de la iglesia parroquial de Santa Maria de Bellvey, arxiprestat de o de l’Vendrell i ex-filial de la parròquia de Gornal» (1927)
«Libro inventario de la casa rectoral de la parroquia de Santa Maria de Bellvey arciprestazgo de Vendrell» (1965)
«Reglamento para el régimen y gobierno de la hermandad de socorros mutuos bajo la invocación del Santo Cristo en Santa Maria de Bellvey» (1873)
Nota informativa sobre un pati propietat de la parròquia [Primer quart del segle XX]
Autorització del canceller i secretari de cambra del bisbat de Barcelona per a col·locar un cancell a l’església i una reixa al baptisteri (1929)
«Inventari de la yglésia parroquia» (1922)
«Cuestionario parroquial para la confección de la Guia de la Iglesia en España» (1951)
«Reglamento para el régimen y gobierno del Monte Pío bajo la advocación de San Sebastián establecido en el pueblo de Bellvey» (1882)
«Escriptura dels drets parroquials que té el nutual vicari de Santa Maria de Bellvey y señorio de reverent rector de Gornal. 1807» (1807)
Contracte fet per l’ajuntament de Bellvei per a fer una casa pel vicari nutual [Dècada de 1800]
«Demarcació de la parròquia de Santa Maria de Bellvey, obispado de Barcelona y arciprestazgo del Vendrell» (1885)
«Estado de la parroquia de Santa Maria de Bellvey que presenta el infrascrito al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo en el acto de la santa pastoral visita» (1903)
Decret de segregació de Can Perutet de la parròquia de Santa Maria de Bellvei i agregació a la parròquia de la Gornal (1932)
Decret d’erecció canònica de l’associació de les Filles de Maria (1867)
Autèntica de relíquia de la Santa Creu (1856)
Comptes de les obres realitzades a l’església i relació de les donacions per sufragar les despeses (1898)
Expedient sobre la capella de Sant Martí de Castellnou, del terme municipal de la Gornal i parroquial de Bellvei (1912)
«Llibre de la administració de Sant Joan Baptista de la Iglesia de Santa Maria de Bellvey» (1801-1896)
«Llibreta de fundacions de la yglésia de Santa Maria de Bellvey copiada del llibre original de la parròquia de Sant Pere de la Gornal, comensant a 14 agost de 1804» (1804-1838)
«Libro donde se nota el cumplimiento de las obligaciones parroquiales como son la aplicación de la misa pro populo en los dias festivos, predicación del Santo Evangelio en los mismos, enseñanza del catecismo en estos y en la Cuaresma, admnistración de los santos sacramentos a los sanos y enfermos y visita a estos últimos» (1887-1958)
«Comptes de la administració de Sant Ysidro. Bellvey» (1854-1884)
«Llibre dels confraresA y comptes de la confraria de Nostra Señora del Roser fundada en la iglésia de Santa Maria del Bellvey» (1819-1896)
«Bellvey. Culto y fabrica» (1925-1965)
«Consueta de la parròquia de Santa Maria de Bellvey» (1879-1920)
«Reglamento del cementerio general del pueblo de Bellvey» (1900)
Benedicció de la campana grossa de l’església de Bellvei (1744)
Plet incoat per Jaume Mayner, pagès de Bellvei, contra Ramon Batet, ferrer (1773-1775)
Creació de censals (1714/1851)
Fundació de misses (1656/1751)
Inventari parroquial (1924)
Acta de possessió de la parròquia de Bellvei per Mn. Joan Font Rovira (1956)
Relatiu a una terra de la parròquia anomenada «la Parellada»(1867)
Relació de propietats de la parròquia de Bellvei inscrites al registre diocesà de Barcelona (1922)
Memoràndum sobre la construcció d’una tanca per impedir l’accés a persones alienes a la sagristia (1901)
Compromís del comte de Santa Coloma de lliurar dos mil reals per l’arranjament de l’església de Bellvei (1824)

Borges del Camp, les. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
«Llibre de carga y descàrga. Any 1773» (1767-1913)
«Llibre de la renda» (1644-1728)
«Nota de las missas cantadas, rezadas, anniversaris, completas, matinas, tertias y vespres a que esta obligat lo reverent vicari perpetuo de las Borjas a celebrar tots los anys, distribuït per los dies a que los fundadors manen si impedits no seràn, fins vuy die 20 de octubre del any 1787. Fins a 1806 inclusive» (1787-1806)
«Llibre de la reducció» (1794)
«Llibre ahont se trobarà tot lo que·s treurà dels arrendaments del quinzè que·s farà en la present vila de las Broges, sent elets elleigits Jacinto Ciurana y Joan Serdà comensant per lo collita del vi de 1757 juny ab lo que·s pagarà als acrehadors y demés gastos y és com se segueix» (1757-1859)
«Racional o manual de las missas anniversaris, censals, censos, delmes, primícies y altres qualsevols rendes, fan y prestan los subjectes infrascrits en la present vicaria perpetua de les Borges, tret a llum dit racional del racional vell que esta en lo armari, per mi Joseph Grau, rector o vicari perpetuo. Vuy al primé de setembre de 1720» (1720-1807)

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. 
Gràcies al patrocini del Sr. Josep M. Garcia Abelló
Expedient matrimonial d’Eugeni Rodon Dalmau i Josepa Esqué Puig (1907).

Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
Expedient matrimonial de Josep Cervera Rubió i Concepció Serra Moragas (1910)

Roda de Berà. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Manuel Güell Junkert
Testaments (1691-1772)

Solivella. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual de testaments (1778-1838)
Manual notarial (1694-1705)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual de testaments (1763-1847)

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1632/1856)

Secretaria de Cambra i Govern
Inventaris.Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
«Relación del estado de la parroquia de San Juan Bautista de Pobla de Mafumet» (1942).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Dispenses matrimonials. Gràcies al patrocini del Sr. Antoni Quintana Poblet
«Dispensa de tercer con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Poblet soldado provisional y Maria Ferré solteros vecinos de Puigpelat con la causa de edad de la oradora» (1863)

Tribunal eclesiàstic. Gràcies al patrocini del Sr. Joaquín De Montes-Jovellar
«Conjuges Folch y Folch dit Bargalló. Originale processus» (1747-1751).

Oratoris
Gràcies al patrocini de la Família Notó Brullas
«Expediente sobre concesión de oratorio privado a favor de Raimunda Sabadell e hijas de Tarragona» (1922-1923)

Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
«Expediente de oratorio privado instruido a instancia de don Antonio de Suelves, marques de Tamarit en virtud de indulto apostólico» (1882)
«Expediente sobre oratorio privado a favor del presbítero don Lorenzo Avellà i Guàrdia» (1906-1907)

Patrocinio para digitalizar testamentos y capítulos matrimoniales de la parroquia de Arbeca

El Sr. Jean-Michel Fèvre patrocina la digitalización los siguientes testamentos y capítulos matrimoniales de la parroquia de Sant Jaume apòstol d’Arbeca:

Capítols matrimonials (1500-1600)
Capítols matrimonials (1600-1630)
Testaments (1550-1700)
Testaments (1590-1680)
Testaments (1681-1700)