Ramon Gasull Barberà

Nova documentació digitalitzada de l’Albiol, Almoster, Arbeca, la Canonja, Montblanc, Montblanquet, Rocallaura, Vallbona de les Monges i documentació d’altres fons

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies a la col·laboració de diversos particulars, ajuntaments i entitats. Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de l’Albiol
Recull de documentació diversa relativa a l’Albiol [1158/1914]

Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Ramon Gasull Barberà
Testaments (1800-1815)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitaltizat gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1600-1607)
Manual notarial (1635-1671)
Manual notarial (1652-1685)

La Canonja. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
«Libro de decretos de visita y confirmaciones empezado en 1825» (1825-2001)
«Libro de las cantidades percibidas y de su inversión para el culto de las parroquiales yglesias de Canonja y Masricart desde el año de 1845 inclusive» (1846-1923)
«Libro registro de todos los índices de las secciones de nacimientos, matrimonios y defunciones inscritos desde el año de 1871 hasta la fecha 1921 (…)» (1871-1921)

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major. Digitalitzat gràcies al patrocini de Fundació Martí l’Humà. Tot Conca
Llibreta de celebracions d’enterraments i funerals (1712-1730)
Llibreta d’enterros, novenes, albats i celebracions de misses (1716-1723)
«Memorial eo codern aont se pagaran los anterros, albats y novenas comensant a 24 de juny 1718 pagant de tres en tres mesus per lo que se cobrarà essen procurador de animes lo reverent Miguel Cantó, donan-li per selari de cobrar un sou per lliura ademés del cap sou si ni aurà com consta en lo llibre de vapítols als 9 de juliol 1718 tant dles que se cobraran atrasats com hi també los esdevenidors» (1718)
«Coden aont se asentarán los anterros, novenas y albats cobraré del die 15 de agost 1719 en avant donant a quiscun lo que aurà guanyat y costarà de sos resepis essent procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere» (1719-1720)
«Compte dels anterros y albats se deuen atrassats antes de any 1720 y són los següens» (1720-1723)
«Codern dels repartiments dels anterros, albats y novenas, essent procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere. Comensant dit codern als 10 de juny de 1723» (1723)
«Llibreta dels repartimens dels anterros, novenas y albats, comensant als 24 de juny de 1725. Procurador de animes Mn. Miquel Cantó» (1725)
«Codern dels anterros, novenas y albats essen procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, comensant als 25 de desembre 1725 fins als 23 de juny 1726» (1725-1726)
«Codern dels anterros, novenas y albats esen procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere, lo qual se comensa als 15 de setembre 1726 fins als 23 de juny 1727» (1726-1727)
Celebracions d’enterraments i funerals (1751-1752)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1752-1765)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1772-1791)
«Funerals de Montblanch de dia 11 setembre de 1831 en evant» (1831-1832)
«Llibreta de enterros del any 1833» (1833)
«Llibreta de enterros y demés funcions de animas, administrat per lo reverent Joseph Pomès, prevere en lo any 1834» (1834)
«Llibreta de enterraments de l’any 1835» (1835-1836)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1837-1840)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1839)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1838-1847)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1847-1854)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1839-1840)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1845-1847)
«Aniversaris» (1841-1847)
«Aniversaris» (1848)
Llibre de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1855-1861)
Llibre de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1885-1861)
«Apuntació de enterros i adventici celebrats desde 1880» (1880-1885)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1891-1895)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1896-1898)
Llibreta de celebracions d’enterraments i funerals (1893-1906)

Montblanquet. Església de Sant Andreu, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
Capítols matrimonials (1597/1696)
Testaments (1593/1804)
«Testimonial com Maria Bosch de Monblanquet es mort en Barcelona l’any de les fams» (1593)
«Memorial de les robes que són de la iglésia de Montblnaquet y del argent fet ha 8 de abrill 1588» (1588)
Documentació econòmica de la universitat de Montblnaquet (1653/1657)
«Memorial de las valias del poble de Montblanquet y del que toca pagar per quiscun [dels] abitants de dit poble y terratinents del […] per lo que te gastat en lo any de 1715» (1715)

Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
Visites pastorals (1645-1832)
Manual notarial (1648-1650)
Escriptures notarials (1574/1590)
Escriptures notarials (1702/1775)
Escriptures notarials (1603/1693)
Manual de testaments (1579/1616)
Documentació relacionada amb el batlle (1598/1639)
Documentació relacionada amb els jurats (1599/1722)
Capbreu de la senyoria (1608)
Correspondència (1593/1780)
Documentació relacionada amb l’abadessa de Vallbona de les Monges, senyora de Rocallaura (1591/1720)
Actes de concòrdia entre la universitat de Rocallaura i els seus acreedors (1663-1664)
Acta de consigna de la universitat de Rocallaura (1646)
Llibreta de comptes de la universitat [Segle XVII]
Memorial de misses i aniversaris (1662/1666)
Memorial dels comptes de fer les noves campanes (1662)
«Nota dels grans se han aplagat en esta parroquial de Rocallaura y sas sufraganias Montblaquet y Montesquiu en los anis de 1765, 1766, 1767 1768 y 1769, extret de las llibretas de las primicias» (1765-1769)
Memorials de les pràctiques religioses de la parròquia de Sant Llorenç de Rocallaura i les seves sufragànies de Montblanquet i Montesquiu (1581/1609)
«Fe dels preus de la plasa de Montblanc de 1689» (1689)
«Nota dels drets paroquials de esta iglésia de Rocallaura» [Segle XVIII]
«Judicació de las obres nessesaries de la rectoria de Rocallaura feta per los mestres Pere Aguader, mestra de cases, y Batista Montener, mestre fuster» (1731)
Documentació referent a celebracions 1663-[segle XVIII]
Acord sobre els arrenjaments de l’abadia (1820)
Rebut per fer l’obra de l’església (1862)
«Inventario de la parroquia de Montblanquet ayuda de Rocallaura» (1924)
«Inventario de la iglesia y parroquia de Rocallaura» (1944)
«Inventario de la parroquia de San Lorenzo mártir de Rocallaura» (1962)
«Libro de actas de y cuentas del cementerio de Rocallaura» [dècada 1920]
«Apostolat de l’Oració» [dècada 1920]
«Expediente para la construcción del cementerio» (1925-1927)
«Cuestionario parroquial para la confección de la Guía de la Iglesia en España» [1951]

Vallbona de les Monges. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
«Llibre de la confraria de Nostra Senyora del Roser de aques present any de 1603 en fins bastara dit llibre» (1603-1773)
«Llibre de las fundacions, les misses y aniversaris fundats y fundades y en la iglesia parroquial de Vallbona de les monjas y de la iglesia de lorens sufraganea de dit lloch de Vallbona com i tambe de la renda de dita rectoria (…) i també alguna renda del benefici del Corpore Christi» (1632-1692)
«Llibre en lo qual conste de la renda que la iglésia parroquial del lloc de Vallbona y suffregania de Llorens tenen, és a saber, de les misses y aniversaris fundats en dites iglésies y de altres censals y renda que la rectoria de Vallbona te y suffregania de Llorens. Fet al primer de gener de 1628, essent rector lo reverent mossèn Jaume Rovira y los partits que se segueyxen són fundats en la iglésia de Vallbona» (1628-1772)
«Libre de la villa de Vallbona 1594 sive lo llibre de les causes pies» (1595-1759)
«Llibreta de la renda de la rectoria de Vallbona de las Monjas del arquebisbat de Tarragona» (1788-1831)
«Llibre del benefici de Nostra Senyora del Claustro» (1777-1862)
«Llibre de las celebracions adventicias y fundadas en Vallbona y Llorens. Comensant en 1781» (1781-1840)
Censals a favor de la rectoria de Vallbona de les Monges (1687/1818)
Manual notarial (1673-1674)
Escriptures notarials (1513/1598)
Escriptures notarials (1628/1699)
Escriptures notarials (1700/1770)
«Capítols matrimonials» (1569/1817)
Testaments (1520/1854)
«Repartició de la renda de la parroquial iglésia de Vallbona entre los acomos y rector en lo any 1677» (1677)
«Racional de la renda de la rectoria de Vallbona de les Monges (…)» (1751)
«Testamentari y marmessorias rectorals» (1852-1862)
«Marmesoria de la difunta Antònia Jové y Montañola» (1838-1857)
Marmessoria Mn. Magí Sabater, natural de Nalech, i beneficat del benefici de la Mare de Déu del Claustre de Vallbona de les Monges (1688/1773)
Marmessoria de Joan Farrer (1466/1478)
Marmessoria de Pere Joan Agulló (1707/1819)
Marmessoria de Josepa Domènech (1680/1840)
Marmessoria de Mn. Francesc Torrell i de Freixas (1744-1752)
«Relació de les quantitats de blat, ordi, etc, feta per lo poble de Vallbona als 4 de mars del any 1700» (1700)
Celebracions [Primer quart segle XVIII]
«Reducció de Vallbona» (1794)
«Llevador de censals de Vallbona» (1827-1832)
«Arancel de las fundacions de missas y aniversaris en las yglésias de Vallbona y Llorens, segons lo orde, y número que se ha observat desde nos antepassats rectors. Per lo any 1788» (1788)
«Llibreta de la renda de la parròquia de Vallbona per lo govern de mi Joseph Martí, rector de la predita» (1824-1825)
«Llevador de la renda de Francisco Torres y llibre de dita de dita renda» (1717-1730)
Qüestió sobre l’ús del cementiri (1791)
Comptes de la causa pia d’Arnau Barrau (1574-1616)
Documentació relacionada amb el període de la junta diocesana de l’arquebisbat de Tarragona (1820-1823)
«Inventario de los objetos pertenecientes al culto de la iglesia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1939» (1939)
«Inventario parroquial. Vallbona» [dècada 1940]
«Inventario de la parroquia de Vallbona de les Monges. 1956» (1956)
«Inventario de la parroquia de Vallbona de las Monjas. Año 1960» (1960)
«Inventario de la parroquia de Vallbona de las Monjas. Año 1953» (1953)
«Adquisició del nou talem de la parròquia, record de la santa missió» (1964)
«Estat de comptes i cost total del nou retaule del Sagrat Cor de Jesús» (1964)
«Cuestionario parroquial para la confección de la Guía de la Iglesia en España» (1951)
«Resum de las cuentas del libro de cultos del pueblo de Vallbona correspondientes al año 1914» (1914-1915)
«Estado de cuentas de la parroquia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1939» (1939)
«Estado de cuentas de la parroquia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1940» (1940)
Sol·licitud per fer una nova imatge de la Mare de Déu de la Mercè i beneir-la (1874)
Suplica per resoldre la qüestió de les propietats cedides entre si, per una banda, el rector i la universitat, i per l’altra el monestir de Vallbona de les Monges (1805)
«Plet sobre l’església nova» (1816/1852)
Correspondència enviada per Pere Jover a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1846/1851)
Correspondència enviada per Josep i Joaquim Pomés a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1850/1851)
Correspondència enviada per Josep Gili a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1851/1851)
Correspondència enviada per Joan Baptista Nicolau a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1848/1849)
Correspondència entre Jeroni Tarragó i l’ajuntament de Vallbona de les Monges (1852-1853)
Correspondència entre l’advocat Joan Griñó i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1850/1853)
Correspondència entre l’advocat Josep Valls i Gaí, arquitecte, i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1844/1851)
Correspondència entre l’advocat Martí Figuerola i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1844/1852)
Correspondència entre Mariano Feyjó o l’ajuntament de Vallbona de les Monges (1848/1852)
Correspondència relacionada amb el plet per la construcció de la nova església (1844/1852)
Correspondència dirigida a diversos rectors de la parròquia de Vallbona de les Monges (1667/1879)
Rebuts i justificants de les despeses de la construcció de la nova església (1834/1854)
Rebuts de Joan Florenzano per haver daurat i argentar un calze (1879)
Concessió d’altar privilegiat a l’altar major de l’església parroquial de Vallbona de les Monges (1827)
Rebut de pagament de Pau Jové per la barana de l’altar major (1879)
Rebut de pagament de Pau Jové per la reixa de les fonts baptismals (1880)
Comptes de l’arranjament de la teulada de l’església (1888)
Comptes dels materials per composar la copula del campanar (1884)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Joaquín de Montes-Jovellar Folch
«Dispensa de tres y cuatro grados de consanguinidad de Juan Baptista Salvat y Martí de Alforja, y Francisca Folch y Llaberia, doncella de Montbrió» (1786)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Manel Güell Junkert
«Declaración de cuarto y quinto grados de consanguinidad de Mariano Bardina y Antonia Magriña, del lugar de Perefort» (1809)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés Pla
«Dispensa de primer grado de afinidad entre Mateo Miguel y Josefa Freixes, vecinos aquel y esta de Reus con causa de nota» (1817)
«Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Juan Christia de Vallespinosa y Teresa Vilar de Santa Perpetua» (1840)
«Espediente de dispensa de 2do grado de consanguinidad entre don Pedro y doña Concepcion Roset solteros aquel de Santa Coloma de Queralt Obispado de Vich y esta de Valls del presente Arzobispado mediante ser de honestas familias» (1850)
«Espediente de dispensa de los impedimentos de primer grado de afinidad ilicita y publica honestidad entre Ramon Pontnou y Francisca Gual solteros vecinos de Santa Perpetua mediante ser de honestas familias» (1851)
«Instruido a solicitud de Manuel Tarragó soltero y Clara Brufau viuda vecinos de Pasanant en justificacion de algunos estremos para la impetracion de dispensa de doble primero y segundo grados de afinidad licita» (1855)
«Declaracion de Cuarto con Quinto grados de consanguinidad entre José Guasch y Maria Armaijach soltera vecinos el uno de Pontils y la otra de Santa Perpetua» (1863)
«Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Ramon Vallés e Isabel Domingo vecinos de Santa Perpetua» (1868)
«Dispensa de cuarto con quinto grado de consanguinidad y cuarto con quinto de afinidad entre Pedro Felip y Antonia Penas solteros, vecinos de Sagué» (1870)
«De dispensa de Segundo grado de Consanguinidad entre Antonio Trilla e Isabel Serra, solteros, vecinos el uno de Albió, diócesis de Vich y la otra de Oller» (1880)
«De dispensa de segundo grado de consanguinidad entre Juan Ramon y Maria Cadens,, solteros, vecinos él de Guialmons y ella de las Pilas con la causa de Edad de la Oratriz» (1882)

Arxiu Capitular de Tarragona. Digitalitzada gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
Mensa capitular. Senyorius/jurisdiccions. La Canonja
«Tarraconen matriciatis» [Segle XVIII]

Dignitats i oficis. Cabiscolia i xantria
Copia del capbreu de la Canonja de 1678 (1638-1693)
«Capbreu de la dignitat de la cabiscolia de la santa metropolitana iglesia de Tarragona rebuts en poder del discret Joan Antoni de Rottalde notari de dita ciutat» (1725-1729)
«Capbreu de la dignitat de la cabiscolia de la santa metropolitana iglesia de Tarragona rebut en poder de Joseph Busquets notari publich en Tarragona resident» (1761-1769)
«Capbreu de la cabiscolia de la santa iglesia de Tarragona del any 1785 per Anton Aloy notari y secretari de dit molt ylustre capítol» (1785-1797)

Nueva documentación digitalizada Nova documentació digitalitzada del Albiol, Bellvei, les Borges del Camp, la Canonja, Passanant, Sarral, Solivella, el Vilosell, y también de otros fondos documentales

Posem al vostre abast nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars i als ajuntaments de l’Albiol, la Canonja i Sarral.

L’Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de l’Albiol
Testaments. (1850-1907)
Testaments. (1515-1849)
Testaments. (1554-1849)

Bellvei. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellvi Rossell
Relació dels bens immobles de la parròquia de Santa Maria de Bellvei. (1961)
Notes sobre la propietat del cementiri. (1894-1896)
«Relación informe. Cementerio de Bellvey.» (1865/1874)
Comptes de la gestió i construcció de nous nínxols al cementiri. (1883/1917)

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borras Martorell
Testaments. (1835-1907)
Testaments. (1805-1858)
Testaments. (1767-1876)

La Canonja. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
«Est quadern conté tots los testaments que ha pres lo infrascrit rector de Canonja y Masricart desde 17 febrer de 1848 que comensa a residir en estas parròquias, fins vuy dia de la fecha. En lo temps, al haber-i suficient numero de fulls per poder conservar-se milló, podran enquadernar-se en un llibre formal. Canonja 31 desembre de 1854. Verum Pere Monguió, rector. Ni ha algun pres per lo vicari». (1847-1886)
«Llibre de testaments de desde 1809 fins al any de 1847 segons me han asegurat en la última guerra que estaban sueltos sens enquadernar sen perderen alguns. Canonja, 26 de octubre de 1860. Pere Monguió, rector» (1809-1847)
Testaments. (1887-1907)
«Estado e inventario de la parroquial yglesia de San Sebastián mártir del pueblo de la Canonja, arzobispado de Tarragona, cuyo curato esta vacante por la muerte de don Pedro Monguió, y servida actualmente por un economo don Pablo Balcells y un vicario don Joaquin Ferrer. Esta parroquia con la sufgrania de Masricart forman un solo pueblo que contiene un poco más de trecientos vecinos con algunas mil almas de comunión». [1873-1878]
«Inventario de los efectos de la parroquia». (1908-1915)
«Estado e inventario de la parroquial iglesia de San Sebastián mártir del pueblo de Canonja con su ayuda aneja a la misma». (1895/1908)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1866)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1863/1867)
«Ynventario de la parroquial de la Canonja.» (1831)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. [1878-1895]
«Llibre de certificacions de las misas pro populo y altras cargas piadosas.» (1767-1878)
«Escrituras de censals.» (1665/1854)
«Notale omnium instrumentorum.» (1703-1710)
«Racional de la renda que pertany al reverent rector del Masricart y Canonja. Consueta y notas.» (1768-1853)

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
«Testaments de 1776 en avan». (1776-1899)
«Indice dels instrumens, llibres, ordres y demés papers que se custodian en lo arxiu parroquial de Pasanant.» (1554-1643)
«Nota de las escripturas continuadas en aques plech fins lo any 1700.» [segle XVIII]
«Escripturas e contingudas en aquest plech de 1700 fins lo any 1726.» (1700-1726)
«Escripturas contingudas en aquest plech des del any 1726 fins 1754.» (1726-1754)

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial. (1323-1324)
Manual notarial. (1525-1540)
Manual notarial. (1555-1557)
Manual notarial. (1582-1583)
Manual de testaments. (1667-1677)
«Llibre dels censals y censos de la venerable communitat dels preveres de Çarreal en lo any 1647.» (1647-1664)
«Llibre del que deu y pague la reverent comunitat als reverents. Comense any (…).» (1692-1744)
«Libre en lo qual se troba los esmersos que·s faran y així matex lo que·s quitarà y totes les fundacions que·s faran de aquí en avan comensan en lo any de 1737.» (1737-1805)
Llibre de celebracions. (1704-1725)
Llibre de celebracions. (1704-1799)
«Capbreu de la comunitat de Sarreal del any MCCCCLXXXVII. 1487.» (1487-1504)
«Llibre de fundacions de horas canonicas, missas cantadas, aniversaris, matines, vespras, completas y missas resades, que deu annualment celebrarla reverenda comunitat de preveres de la iglesia parroquial de la vila de Çarreal, archebisbat de Tarragona. (…).» (1766-1816)
«Racional dels censos que annualment percebeix la reverent comunitat de preveres de la iglésia parroquial de la present vila de Sarreal, archabisbat de Tarragona.» (1768)

Solivella. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
«Manuale scribanie comunis parrochie Solivella inceptum a me Joanne Baptista Solanelles, presbitero ac rectore dicte parrochie die tertia mensis octobris anno Domini millessimo sexcentessimo nonogessimo quarto. Tomus secundus.» (1694-1705)

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. M. Trinitat Macia Martí
Manual de capítols matrimonials. (1546-1550)
Capítols matrimonials. (1490/1674)
Compliment pasqual. (1448)
Llibre d’òbits. (1401/1410)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Oratoris
«Expedient d’oratori privat. 1891.» (1891/1900)
«Expedient d’oratori privat.1891» (1891)
«Expedient d’oratori privat.» (1898)
«Expedient oratori privat.» (1874-1875)
«Expediente sobre concesión de capilla pública a instancia de D.Eduardo Toda y Güell.» (1912-1913)
«Expediente sobre bendición de la capilla pública de los señores hermanos don Antonio, doña Dolores y don Ignacio Balcells y de Suelves en su finca Mas de Coll o de les Ánimes.» (1915)
Expedient per erecció de capella pública en la finca propietat de Gonçal de la Guàrdia Boronat a Castellvell. (1969)

Secretaria de Cambra i Govern
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança
«Inventario parroquial de Masricart.» [1924]

Cementiris parroquials. Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Expedient sobre la construcció d’un nou cementiri a Botarell. (1908)

Nueva documentación digitalizada de Alcover, l’Aleixar, Almoster, Arbeca, Bellvei, les Borges del Camp, Solivella, Reus, Roda de Berà, Vallmoll i Vallespinosa, y también de otros fondos documentales

Des d’avui estan disponibles a l’Arxiu en Línia els següents documents digitalitzats gràcies a les aportacions de diversos particulars i de la col·laboració de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet.

Si está interesado en colaborar con el AHAT puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bien en el teléfono 977 25 33 60.

Cualquier aportación que nos ayude a seguir llevando adelante el proyecto de digitalización, por pequeña que sea, será bien recibida.

Alcover. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini del Sr. Enric Alegre Valls
Manual de capítols matrimonials (1675-1732)

Aleixar, l’. Parròquia de Sant Martí, bisbe
Llibre de matrimonis (1908-1976)

Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Ramon Gasull Barberà
Testaments (1759-1770)
Testaments (1771-1779)
Testaments (1780-1789)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Capítols matrimonials (1553-1685)
Manual de capítols matrimonials (1600-1630)

Bellvei. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
Llibre de fàbrica de la parròquia de Santa Maria de Bellvei (1954-1980)
«Llibre de fundacions de la iglesia de Santa Maria de Bellvey filial de Sant Pere de Gornal, comensant al 14 agost del any 1804″(1807-1899)
«Inventario parroquial» (1877-1965)
«Inventari de la iglesia parroquial de Santa Maria de Bellvey, arxiprestat de o de l’Vendrell i ex-filial de la parròquia de Gornal» (1927)
«Libro inventario de la casa rectoral de la parroquia de Santa Maria de Bellvey arciprestazgo de Vendrell» (1965)
«Reglamento para el régimen y gobierno de la hermandad de socorros mutuos bajo la invocación del Santo Cristo en Santa Maria de Bellvey» (1873)
Nota informativa sobre un pati propietat de la parròquia [Primer quart del segle XX]
Autorització del canceller i secretari de cambra del bisbat de Barcelona per a col·locar un cancell a l’església i una reixa al baptisteri (1929)
«Inventari de la yglésia parroquia» (1922)
«Cuestionario parroquial para la confección de la Guia de la Iglesia en España» (1951)
«Reglamento para el régimen y gobierno del Monte Pío bajo la advocación de San Sebastián establecido en el pueblo de Bellvey» (1882)
«Escriptura dels drets parroquials que té el nutual vicari de Santa Maria de Bellvey y señorio de reverent rector de Gornal. 1807» (1807)
Contracte fet per l’ajuntament de Bellvei per a fer una casa pel vicari nutual [Dècada de 1800]
«Demarcació de la parròquia de Santa Maria de Bellvey, obispado de Barcelona y arciprestazgo del Vendrell» (1885)
«Estado de la parroquia de Santa Maria de Bellvey que presenta el infrascrito al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo en el acto de la santa pastoral visita» (1903)
Decret de segregació de Can Perutet de la parròquia de Santa Maria de Bellvei i agregació a la parròquia de la Gornal (1932)
Decret d’erecció canònica de l’associació de les Filles de Maria (1867)
Autèntica de relíquia de la Santa Creu (1856)
Comptes de les obres realitzades a l’església i relació de les donacions per sufragar les despeses (1898)
Expedient sobre la capella de Sant Martí de Castellnou, del terme municipal de la Gornal i parroquial de Bellvei (1912)
«Llibre de la administració de Sant Joan Baptista de la Iglesia de Santa Maria de Bellvey» (1801-1896)
«Llibreta de fundacions de la yglésia de Santa Maria de Bellvey copiada del llibre original de la parròquia de Sant Pere de la Gornal, comensant a 14 agost de 1804» (1804-1838)
«Libro donde se nota el cumplimiento de las obligaciones parroquiales como son la aplicación de la misa pro populo en los dias festivos, predicación del Santo Evangelio en los mismos, enseñanza del catecismo en estos y en la Cuaresma, admnistración de los santos sacramentos a los sanos y enfermos y visita a estos últimos» (1887-1958)
«Comptes de la administració de Sant Ysidro. Bellvey» (1854-1884)
«Llibre dels confraresA y comptes de la confraria de Nostra Señora del Roser fundada en la iglésia de Santa Maria del Bellvey» (1819-1896)
«Bellvey. Culto y fabrica» (1925-1965)
«Consueta de la parròquia de Santa Maria de Bellvey» (1879-1920)
«Reglamento del cementerio general del pueblo de Bellvey» (1900)
Benedicció de la campana grossa de l’església de Bellvei (1744)
Plet incoat per Jaume Mayner, pagès de Bellvei, contra Ramon Batet, ferrer (1773-1775)
Creació de censals (1714/1851)
Fundació de misses (1656/1751)
Inventari parroquial (1924)
Acta de possessió de la parròquia de Bellvei per Mn. Joan Font Rovira (1956)
Relatiu a una terra de la parròquia anomenada «la Parellada»(1867)
Relació de propietats de la parròquia de Bellvei inscrites al registre diocesà de Barcelona (1922)
Memoràndum sobre la construcció d’una tanca per impedir l’accés a persones alienes a la sagristia (1901)
Compromís del comte de Santa Coloma de lliurar dos mil reals per l’arranjament de l’església de Bellvei (1824)

Borges del Camp, les. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
«Llibre de carga y descàrga. Any 1773» (1767-1913)
«Llibre de la renda» (1644-1728)
«Nota de las missas cantadas, rezadas, anniversaris, completas, matinas, tertias y vespres a que esta obligat lo reverent vicari perpetuo de las Borjas a celebrar tots los anys, distribuït per los dies a que los fundadors manen si impedits no seràn, fins vuy die 20 de octubre del any 1787. Fins a 1806 inclusive» (1787-1806)
«Llibre de la reducció» (1794)
«Llibre ahont se trobarà tot lo que·s treurà dels arrendaments del quinzè que·s farà en la present vila de las Broges, sent elets elleigits Jacinto Ciurana y Joan Serdà comensant per lo collita del vi de 1757 juny ab lo que·s pagarà als acrehadors y demés gastos y és com se segueix» (1757-1859)
«Racional o manual de las missas anniversaris, censals, censos, delmes, primícies y altres qualsevols rendes, fan y prestan los subjectes infrascrits en la present vicaria perpetua de les Borges, tret a llum dit racional del racional vell que esta en lo armari, per mi Joseph Grau, rector o vicari perpetuo. Vuy al primé de setembre de 1720» (1720-1807)

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. 
Gràcies al patrocini del Sr. Josep M. Garcia Abelló
Expedient matrimonial d’Eugeni Rodon Dalmau i Josepa Esqué Puig (1907).

Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
Expedient matrimonial de Josep Cervera Rubió i Concepció Serra Moragas (1910)

Roda de Berà. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Manuel Güell Junkert
Testaments (1691-1772)

Solivella. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual de testaments (1778-1838)
Manual notarial (1694-1705)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular
Manual de testaments (1763-1847)

Vallmoll. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1632/1856)

Secretaria de Cambra i Govern
Inventaris.Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
«Relación del estado de la parroquia de San Juan Bautista de Pobla de Mafumet» (1942).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Dispenses matrimonials. Gràcies al patrocini del Sr. Antoni Quintana Poblet
«Dispensa de tercer con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Poblet soldado provisional y Maria Ferré solteros vecinos de Puigpelat con la causa de edad de la oradora» (1863)

Tribunal eclesiàstic. Gràcies al patrocini del Sr. Joaquín De Montes-Jovellar
«Conjuges Folch y Folch dit Bargalló. Originale processus» (1747-1751).

Oratoris
Gràcies al patrocini de la Família Notó Brullas
«Expediente sobre concesión de oratorio privado a favor de Raimunda Sabadell e hijas de Tarragona» (1922-1923)

Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
«Expediente de oratorio privado instruido a instancia de don Antonio de Suelves, marques de Tamarit en virtud de indulto apostólico» (1882)
«Expediente sobre oratorio privado a favor del presbítero don Lorenzo Avellà i Guàrdia» (1906-1907)