Patrocinadores y colaboradores

Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Senan

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

«Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials rebuts en poder del reverent Valeri Valls, prevere y rector del poble de Sanan del archabisbat de Tarragona y per la autoritat ordinaria notari públich en dita parròquia» (1698-1732)
Manual notarial (1666-1696)
«Llibre d’actes des del any 1694 al 1720» (1699-1720)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Patrocini per digitalitzar documentació de la parròquia de Riudoms

El Sr. Eduard Torrell Massó ha fet una donació per digitalitzar els següents documents de la parròquia de Sant Jaume apòstol de Riudmos:
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1486-1489)
Manual notarial (1495)
Manual notarial (1495-1496)
Manual notarial (1496)
Manual notarial (1497)
Fragments de manual notarial [S XV]
Capbreu d’aniversaris (1551-1621)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1658-1661)
Encants [1670-1752]
Índex de capítols matrimonials (1447-1735)
Capítols matrimonials [S. XVI-S. XVIII]
Inventaris postmortem. [1551-1698]
Inventaris postmortem. [1707-1752]
Fragment manual de testaments (1469-1485)
Fragment manual de testaments (1598-1636)
Llistat de capítols i testaments (1575-1734)
Còpia autèntica de la definició del testament de Mn. Frances Puig (1741-1790)
Marmessoria: De Rosa y Teresa Ferrán. Definida en l’any 1859 [1851-1859]
Marmessoria de les germanes Rosa i Teresa Ferran (1853-1861)
Llibre de marmessories (1700-1868)
Llibre de la marmessoria de Teresa Castellà (1833-1871)
Llibre de la marmessoria de Mn. Rafael Ferrer (1662-1858)
Marmessoria de Teresa Barberà (1728-1794)

Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Marmellar

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Sant Miquel arcàngel de Marmellar:

«Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà» (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)