dispenses matrimonials

Nova documentació digitalitzada

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

La vostra col·laboració fa més gran el projecte!
Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360.

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Testaments (1772-1835)
Testaments (1835-1839)
Testaments (1839-1851)

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Confirmacions (1895-1934)

Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir
Testaments (1767-1865)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1685-1692)
Manual notarial (1721-1728)
Testaments (1809-1856)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials i testaments (1619-1633)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1443-1497)
Manual notarial (1573-1606)
Manual notarial (1614-1622)
Manual notarial (1627-1637)
Manual notarial (1668-1695)
Manual de debitoris (1637-1640)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1712-1736)

Llorac. Parròquia de Sant Joan Baptista
Llibre de baptismes (1910-1935)

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
«Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà» (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció
Testaments (1710-1719)

Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Capítols matrimonials (1606-1687)
Capítols matrimonials (1608-1677)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
«Cumpliment pascual comensant en 1860 fins 1936» (1860-1936)

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador
Testaments (1769-1850)
Testaments (1850-1907)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1630-1643)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1732)
Manual notarial (1675-1716)
Testaments (1701-1799)
Testaments (1816-1876)
Testaments (1800-1883)
Testaments (1883-1905)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial [s. XV]
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1485-1486)
Manual notarial (1487-1489)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1495-1497)
Manual notarial (1495-1498)
Manual notarial (1501-1505)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1598/1637)
«Codern de notas, de actes, capítols y testaments faltaran pera a fer lo llibre mayor» (1575-1734)
Manual notarial (1658-1661)
Inventaris postmortem (1551-1698)
Inventaris postmortem (1707-1752)
Encants (1670-1752)
Índexs de capítols matrimonials (1447-1735)
Documentació de l’administració de la construcció de l’orgue (1756-1762)
«Llibre per las ponsellas del linatge de la quondam Elisabet Granda de la vila de Riudoms la qual dexa un censal de pensió 50 lliures sobre la universitat de Monbrió y en marmesors o administradors al rector de la dita vila de Riudoms y al Dr. Granada de Reus y a sos hereus la qual volra. Comensat després son marit Joan Granada sia mort y vol se repartesca ab los del linatge de Joan Aguiló, son pare, com més avant se dirà ab la fundació fet en Reus vuy 18 de fabrer de 1681 fet per mi lo doctor en medicina Francesch Granada de la vila de Reus» (1665-1703)
«Llibre de la marmesoria de Theresa Castellà y del Folch» (1795-1871)
«Marmessorias» (1703-1865)
«Marmesorias pertanyents a la comunitat de preveres Riudoms» (1662-1852)
«Llibre de la causa pia fundada per Elisabet Granada y Jover de la vila de Riudoms, administrador lo reverent rector de dita vila la qual te de renda un censal de annua penció 50 lliures quala fa la universitat de Monbrió com consta en poder del Dr. Pera Nogues, notari de dita vila a 4 de juny 1651» (1651-1858)
«En aquesta llibreta se troba lletra A una nota dels papers del arxiu, lletra B una nota dels papers interessants per la rectoria, los actes del hospital y causas pias» [1733-1817]
«Llibre ahont se notan los comtes de la marmessoria de Rosa y Teresa Ferran comenssat en lo any 1851 essent economo de esta parroquial yglesia de Riudoms lo rector Josep Barber, prebere, un dels marmessons de Rosa y Teresa Ferran cual testament obra un poder del don Placido Brú, notari de Riudoms als 30 de novembre del any 1823» (1851-1859)
«Còpia authentica de la difinició de la testamentaria del Rdo. Francisco Puig, quondam, presbítero de la villa de Riudoms» (1741-1790)
Capbreu d’aniversaris [Primer quart del segle XVII]
«Movimento de población en Riudoms en un año comun durante el período de ls referidos cien años que media desde 1757 hasta 1856 sacado de las sumas totales que arrojan los 20 quinquenios en que esta dividido en la forma que sigue» (1856)
«Albaceazgo de las hermanas Rosa y Teresa Farran, solteras naturales y vecinas que fueron de esta villa de Riudoms, arzobispado y provincia de Tarragona» (1859-1861)

Rourell, el. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Manual de testaments (1715-1768)
Testaments (1770-1801)
Testaments (1801-1907)

Segura. Parròquia de Santa Maria
Llibre de confirmacions (1922-1973)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1666-1696)
Manual notarial (1699-1720)
Manual de capítols matrimonials (1698-1732)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
«Llibre de la renda de la rectoria del poble de Sanant fet per mi Valeri Valls, prevere y rector de dita parròquia, als 17 dies del mes de gener del any 1708» (1622-1794)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Capítols matrimonials (1400-1599)
Capítols matrimonials (1540-1731)
Capítols matrimonials (1681-1715)
Capítols matrimonials (1716-1739)
Testaments (1800-1814)
Testaments (1814-1831)
Testaments (1831-1859)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Capítols matrimonials (1613-1698)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual de capítols matrimonials (1623-1648)
Manual de capítols matrimonials (1649-1654)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1318)
Manual notarial (1359-1363)
Manual notarial (1363-1370)
Manual notarial (1370-1375)
Manual notarial (1375-1379)
Manual notarial (1379-1384)
Manual notarial (1385-1390)
Manual notarial (1397/1398)
Manual notarial (1400-1402)
Manual notarial (1405-1410)
Manual notarial (1412-1414)
Manual notarial (1419-1420)
Manual notarial (1420-1421)
Manual notarial (1421-1425)
Manual notarial (1428-1433)
Manual notarial (1433/1434)
Manual notarial (1437-1439)
Manual notarial (1439-1445)
Manual notarial (1445/1448)
Manual notarial (1445-1450)
Manual notarial (1452-1453)
Manual notarial (1453-1454)
Manual notarial (1454-1457)
Manual notarial (1465-1475)
Manual notarial (1458-1459)
Manual notarial (1458-1479)
Manual notarial (1481-1490)
Manual notarial (1492-1546)
Manual notarial (1492-1493)
Manual notarial (1493-1516)
Manual notarial (1493-1499)
Manual notarial (1514-1515)
Manual notarial (1516-1517)
Manual notarial (1515-1519)
Manual notarial (1521-1528)
Manual notarial (1521-1546)
Manual notarial (1528-1544)
Manual notarial (1533-1535)
Manual notarial (1535-1538)
Manual notarial (1539-1542)
Manual notarial (1549-1595)
Manual notarial (1591-1592)
Manual notarial (1550-1553)
Manual notarial (1573-1577)
Llibre de compliment pasqual (1727-1968)
«Llibreta dels aniversaris se celebraràn en la iglésia del Velusell any 1737 començant die 3 de janer de dit» (1737)
«Llibre de las celebracions y pios oficis fundats en la iglèsia parroquial de la vila del Velusell, arquebisbat de Tarragona» (1745-1968)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual notarial (1347-1348)
Capbreus de Centcelles (1805-1806)
«Capbreu dels bens que madona Elionor de Requesens posseia en el terme de Vila-seca» (1429-1430)
Manual de la ciutat (1665-1675)
«Consueta dels consols» (1693-1700)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
«Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Mas y Francisca Cabre solteros vezinos de Pradell. Ex honestis» (1834)
«Dispensa de 2º con 3r grados de consanguinidad entre Pablo Poch y Maria Reverter solteros vecinos el uno de Valls y la otra de Montblanch con la causa pro indotata oratrice» (1861)

 

Donación para digitalizar documentación

El Sr. Miquel Bori Carbonell patrocina la digitalización de la siguiente documentación:

«Expediente número 20 sobre dispensa matrimonial entre Pablo Bergada y Mariagna Bori naturales del Vilét consanguineos en 3r grado» (1840)
«Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Bori y Maria Felip solteros naturales y vecinos del Vilet con causa de estrechez» (1848)
«Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Bori y Antonia Gallart solteros vecinos de Maldá con la causa de Edad de la Oratriz» (1874)
Expedient de matrícula de Pau Bori i Puig, natural d’El Vilet (1875-1878)

Patrocinio para digitalizar una dispensa matrimonial

Un particular ha hecho una donación para digitalitar la siguiente dispensa matrimonial:

«Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Felipe Cullere y Maria Josefa Masot solteros naturales y vecinos el uno de Mollerusa Diocesis de Solsona y la otra de Maldá Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares» (1846)

Donación para digitalizar dos dispensas matrimoniales

Un particular patrocina la digitalizació de las siguientes dispensas matrimoniales:

«Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Magin Mortró soltero y Maria Mestre viuda vecinos de Pondarmentera mediante ser de honestas familias. Posteriormente fue subsanada la equivocacion de la palabra consanguinidad que debe decir afinidad. Queda legitimamente dispensado el tercero de afinidad» (1842)
«Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Alemany y Teresa Alemany solteros naturales y vecinos de Pontdarmentera con la causa de estrechez de lugar» (1845)

Patrocinio para digitalizar documentación relacionada con la parroquia de Cervià de les Garrigues

Un particular ha realizado una donación para digitalizar la siguente cumentación relacionada con la parroquia de Sant Miquel arcàngel de Cervià de les Garrigues:

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
«Yndice de los libros contenidos en el archivo parroquial de Cerviá» (1922)
«Llibre de la confraria dels fadrins del poble de Cervià» (1880-1932)

Secretaria de Cambra i Govern
Cementiris
Sobre el caràcter municipal o parroquial del cementiri de Cervià de les Garrigues (1896)
Comunicació prohibint l’enterrament de cadàvers dins de les esglésies per raons sanitàries (1804)
Comunicació sobre la necessitat d’exigir nous drets d’enterrament en els cementiris construïts fora de les poblacions (1806)
Comunicació prohibint als clergues, tant seculars com regulars, tenir cementiris propis (1807)
Comunicació sobre l’exhumació de cadàvers (1807)
Comunicació manant que, per tal d’evitar les epidèmies, s’han de bastir nous cementiris fora de les poblacions (1809)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Oratoris
“Expediente de oratorio privado a favor de Salvador Rué viudo, de su hija e yerno Josefa Rue y Jaime M. consortes vecinos de Cervià con la extensión de que en ausencia de los oradores puedan sus consanguíneos y afines que vivan en su compañia ordenar la celebración de la santa misa» (1858)
«Expediente de oratorio privado a favor de D.Salvador Manresa y D.Teresa Vilalta consortes vecinos de Cervià en virtud de Breve Apostólico» (1878)
«Benedicción de la capilla pública de la casa de las hermanas descalzas de la 3ª orden de la B.V María del Carmen de Cerviá» (1909)

Dispenses matrimonials
«Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá (1870)
«Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias» (1876)
«De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Sebastián Simó y Maria Alentorn, vecinos de Cerviá» (1879)

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
Expedient de matrícula de Ramon Rué i Carré, natural de Cervià de les Garrigues (1863-1865)
Expedient de matrícula de Francesc Martí i Magriñà, natural de Cervià de les Garrigues (1875-1877)
Expedient de matrícula de Josep Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1883)
Expedient de matrícula de Miquel Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1887)
Expedient de matrícula de Josep Iglesias i Rué, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1884)
Expedient de matrícula de Jaume Salomó i Capdevila, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1883)
Expedient de matrícula de Josep Tost i Martí, natural de Cervià de Les Garrigues (1879)
Expedient de matrícula de Sebastià Rué i Rubió, natural de Cervià de Les Garrigues (1882)
Expedient de matrícula de Mateu Rubio i Farré, natural de Cervià de les Garrigues (1884)