Col·laboració per a digitalitzar documentació de la parròquia de Pontils

Donació del Sr. Lluís Marsal Bernades per a digitalitzar la següent documentació de la parròquia de Santa Maria de Pontils:

Manual notarial (1585-1592) UC: 4

Manual notarial (1574-1584) UC: 3

Manual notarial (1592-1621) UC: 5

Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1588-1725) UC: 15

Inscripciones al Curs de genealogia. Eines i recursos per fer l’arbre genealògic

Automatricula

Dates de la matrícula: del 16 d’abril al 4 de maig del 2018.
Preu: 20 EUR
Places: 30
Per més informació: Tel. 977 25 33 60
correu electrònic: arxiu.historic@arqtgn.cat

Abans d’efectuar el pagament del curs s’ha de registrar en el següent enllaç http://moodle.ahat.cat/

Instruccions per l’automatricula

A partir del dia 16 d’abril
La matrícula del curs es podrà realitzar al següent enllaç:
http://moodle.ahat.cat
1.- Clicar sobre “Curs de genealogia. Eines i recursos per fer l’arbre genealògic (2018)”.
2.- Registrar-vos al moodle de l’AHAT clicant sobre “Crear un compte d’usuari nou”.
3.- Un cop emplenant el formulari i validat rebrà un correu electrònic amb un enllaç per activar el seu compte.
4.- Per completar el procés ha de realitzar l’ingrés dels 20 EUR de matrícula. El compte corrent el trobarà dins del curs al moodle.
5.- El concepte de la transferència indiqui els seu nom.
6.- Per finalitzar el pocés ha d’adjuntar el justificant del pagament al seu compte d’usuari del moodle de l’arxiu.

Nova documentació digitalitzada d’Arbeca, Banyeres del Penedès, Cervià de les Garrigues, Constantí, Llorenç de Rocafort, Montbrió de la Marca, Reus, Sarral, Valls i dispenses matrimonials.

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars, els ajuntaments de Constantí i Tarrés i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Us animem a que seguiu col·laborant amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l’arxiu. Qualsevol aportació serà ben rebuda!
Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol. Gràcies al patrocini dels feligresos de la parròquia.
Manual de capítols matrimonials (1631-1680)
Manual de testaments (1658/1853)
Manual de capítols matrimonials (1681-1709)
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Verdaguer Gómez.
Capbreu del castell i terme de Banyeres del Penedès (1603)
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.  Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Germà Escobedo. 
“Libre de la institució de la confreria de Nostra Señora del Roser fundada en la higlésia del loch de Cervià per lo reverent pare fra Raphel Nadal sot prio del monestir de Tarragona, fundada a 6 de juny 1594” (1594-1732)
Constantí. Parròquia de Sant Feliu, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Constantí.
Llibre de baptismes (1899-1913)
Llibre de baptismes (1914-1929)
Llibre de matrimonis (1909-1929)
Llibre d’òbits (1900-1926)
“Manuale omnium et singulorum instrumentorum scribanie vile Constantini per Jacobum Manyer et Michaelem Torrell, etc. Juny 1564 finis en juny de 1565” (1564-1565)
Manual notarial (1566-1570)
Manual notarial (1580-1581)
Manual notarial (1574-1576)
Manual notarial (1572-1573)
Manual notarial (1562-1564)
Manual notarial (1582-1583)
Manual notarial (1587-1590)
Manual notarial (1591-1592)
Manual notarial (1594-1596)
Manual notarial (1597-1608)
Manual notarial (1597-1605)
Manual notarial (1601-1615)
Manual notarial (1604-1622)
“Liber dels comptes dels emoluments, ço és del que reb la venerable comunitat dels preveres de la yglésia de la vila de Gostantí, ayxí de aniversaris, misses perpetuades, la missa den barenys y dena justa, passi funeraries, trentenaris y altres qualsevoll cosses pertocants a dita comunitat, donats per lo procurador elegit per dita comunitat, fet de voluntat y consentiment dels reverents y venerables mossèn Miquel Torrell y mossèn Anthoni Caldes, procurador l’any present, mossèn Joan Bosch, mossèn Pere Folch, mossèn Joan Valla, mossèn Gabriel Blanch, mossèn Esteve Sugranyes y mossèn Francesc Martell, tots preveres y beneficiats ressidents en dita yglésia. Fet vuy que comptam a XII del mes de juny del any de la Nativitat de Nostre Señor de MDLXIII” (1563-1613)
“Llibre del guañat y pagat per y als reverents rector, vicari y beneficats de la iglésia parroquial de Sant Feliu màrtir de la vila de Constantí, archebisbat de Tarragona, tant per rahó de las missas auran celebradas com per las distribucions auran guañat en los anys de sa residencia ordenat (inseguint los quaderns que se han trobat en lo arxiu) per los reverents don Rafel Lafontena, rector, Joan Soler, Joan Martorell, Joseph Gassol, Llorens Martorell, Andreu Gavaldà, Francisco Grogués y Joseph Martorell, tots residints en dita iglésia en lo present any de 1748 y en lo foli 200 se comensaran també las resolucions se tindran per lo regimen y bon gubern de dita reverent comunitat” (1748-1852)
“Llibre de comptes del sant hospital de Constantí comensat en lo de 1765” (1762-1803)
“Constantí. Llibre dels acords del consell de l’horta de Censelles o de San Bartomeu” (1702-1807)
“Libre de la administració de la villa” (1652-1677)
Llevador de censos i censals [Primer meitat del segle XVII]
Capbreus de censos de la rectoria i beneficis fundats a la parròquia (1421-1422)
Capbreu de censos i censals de la comunitat de preveres de la parròquia de Constantí (1772-1774)
“Llibre de la confraria del Roser” (1547-1871)
Llibre de comptes i inventaris dels sagristans de Sant Feliu (1652-1690)
“Llibra de la renda que cobra cobrable lo ospital de la vila de Costantí vuy als 16 de fabre 1695” (1695-1762)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1633)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1663)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1623)
“Llevador de la renda de la comunitat de Constantí” [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1627)
Llevadors de la renda de la comunitat de preveres (1673-1675)
“Libre de notes de la villa de Gostantí […] las capitulacions y taves y lo damés […] per dita villa fet al primer de janer de 1645 de mà de Joan Martorell […] del consell” (1645-1684)
“Llavador de la renda de la reverent comunitat de preveres de la iglésia de Constantí fet per nosaltres Josep Farriol, rector, Jaume Grau, prevere y Joan Farrer, prevere y tauler en dit any de 1669” (1669-1670)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí. Fet per nosaltres Joseph Farriol, rector, Jaume Garau, Joan Farrer y lo reverent Jaume Sabater, tauler en lo any de 1671” (1671-1672)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de Constantí. Fet en lo any de 1665 essent col·lector lo reverent Jaume Garau y Juan Farrer, prevere, tots de la present iglésia beneficiats en dit any 1665” (1665-1667)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí. Fet en lo any de 1667 en lo qual col·lectarà Jaume Puig, menor de Constantí” (1667)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí fet per nosaltres Josep Fariol, rector, y Jaume Garau, prevere, y Joan Farrer, tauler, en lo any de 1668” (1668)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1697)
Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdon i Sant Senén, màrtirs
Llibre de baptismes (1906-1987)
Llibre de confirmacions (1859-1973)
Llibre de matrimonis (1852-1904)
Llibre de matrimonis (1904-1992)
Llibre d’òbits (1852-1904)
Llibre d’òbits (1906-1992)
“Libro de la Doctrina Cristiana, cumplimiento pascual y celebración de misas pro populo” (1906-1935)
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa.
“Manual de testaments” (1739-1850)
 
Reus. Parròquia de Sant Francesc d’Assís. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre de baptismes i òbits (1867-1868)
Llibre de baptismes i matrimonis (1865-1866)
Llibre de baptismes (1918-1924)
Llibre de baptismes i òbits (1932-1934)
Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Llibre de baptismes (1802-1806)
Llibre de baptismes (1807-1811)
Llibre de baptismes (1826-1830)
Llibre de baptismes (1831-1836)
Llibre de baptismes (1851-1852)
Llibre de baptismes (1852-1854)
Llibre de baptismes (1855-1856)
Llibre de baptismes (1860-1862)
Llibre de baptismes (1862-1864)
Llibre de baptismes (1865-1866)
Llibre de baptismes (1867-1869)
Llibre de baptismes (1869-1870)
Llibre de baptismes (1870-1872)
Llibre de baptismes (1872-1873)
Llibre de baptismes (1873-1876)
Sarral. Parròquia de Santa Maria.
Capitulacions entre els majorals de la confraria de la Mare de Déu del Roser i els mestres Bernat Vellet i Simeó Garcia, per fer un retaule del Roser per a l’església de Sarral (1545)
Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista.
Qüestionari de Francisco de Zamora (1790)
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. 
Dispenses de consanguinitat.
“Dispensa de primer grado de afinidad lícita ex gratia speciali entre Juan Masdeu viudo y Rosa Bergadá soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oratriz, para el bien de la prole y mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1873). Gràcies al patrocini d’un particular. 
“Dispensa apostólica de primer grado de afinidad y parentesco espiritual entre Juan Besora Prats y Josefa Farraté Roigé, viudos, naturales el uno de Montreal y la otra de Riudecañas” (1903). Gràcies al patrocini d’un particular. 
Dispensa de quart grau de consanguinitat per a Josep Barbonés Estivill i Magdalena Sans i Mestres, de Reus (1811). Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Miguel Savall y Concepción Ferrando solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1877). Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal. 
“Dispensa de 3r grado de consanguinidad entre José Savall y Maria Bargalló viudos vecinos de Monroig con la causa de estrechez” (1823).  Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Bargalló y Gertrudis Ferratges solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1866).  Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
Viduïtats-Presumptes morts.
Expedient de viduïtat de Antonia Bargalló, viuda de Ramon Bargalló (1814). Gràcies al patrocini d’un particular.

Subvención de la Diputación de Tarragona para la digitalitzación de libros sacramentales. Año 2018

La Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 8.000 € pel projecte de digitalització dels registres sagramentals de la següent parròquia:

  • Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol

El projecte contempla la digitalització 60 unitats documentals segons que representarà un volum total aproximat de 32.778 imatges.

Aquesta documentació digitalitzada es podrà consultar al web de l’AHAT (www.ahat.cat) i davant de cadascun dels documents consta que ha estat possible la seva digitalització gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.

Nova documentació digitalitzada de les parròquies de Banyeres del Penedès, Bràfim, Montagut, Vilaplana i Vila-rodona, dispenses i processos de l’ACT

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada corresponent a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i a diversos particulars.
 
Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. Per més informació:  https://goo.gl/EzEAM1 
Qualsevol aportació que ens ajudi a seguir tirant endavant el projecte de digitalització, per petita que sigui, serà ben rebuda.
A continuació el llistat de la documentació que ja podeu consultar a la web de l’AHAT:
 
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibreta de comunions de Santa Eulàlia de Banyeras. Any 1853.” (1853)
Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany i Tió
Manuals notarials (1540-1562)
Manuals notarials (1600-1617)
Manuals notarials (1641-1680)
Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1600-1734)
Manual de testaments (1648-1680)
Manual de testaments (1681-1697)
Manual de testaments (1698-1720)
Manual de testaments (1720-1752)
Manual de testaments (1751-1768)
Montagut.Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa
“Llibre en lo qual se continuaran los comptes que donaran los jurats que seran de la universitat de Sant Jaume de Montagut (1686-1744)
Vilaplana. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Llibre dels comptes de la confraria del Santíssim Nom de Jesús, y de Sant Christo. Compren lo any 1834 y següents. Any 1842. Vilaplana” (1834-1979)
 
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de baptismes (1658-1725)
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
Gràcies al patrocini d’un particular
“Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros vecinos de Ciurana con la causa de edad de la oratriz” (09.02.1874)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros y vecinos de Arbolí” (1871)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Musté y Teresa Porqueras solteros vecinos de la Morera con la causa de edad de la oratriz” (1869)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Esteban Juncosa soltero y Rosa Martorell viuda vecinos de Arbolí con la causa de infamia cum copula” (1862)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Juan Porqueres y Francisca Porqueres solteros vecinos el uno de Vilella Baja, diócesis de Tortosa, y la otra de Morera” (1862)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magrané y Teresa Masdeu solteros vecinos de Arbolí con la causa de edad de la oratriz” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Abelló y Maria Magrané solteros vecinos el uno de Almusara y la otra de Arbolí mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1865)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Francisca Estivill solteros vecinos de Almosara con la causa de edad de la oradora” (1855)
“Dispensa de doble tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Maria Joanpere solteros naturales y vecinos de Almozara con la causa de estrechez de lugar” (1857)
Dispensa de 4t grau de consanguinitat i revalidació del matrimoni entre Antoni Bove i Paula Basora veïns d’Alcover (1844)
“Espediente de dispensa de 2do grado de afinidad licita entre Juan Maydeu soltero y Teresa Masdeu viuda vecinos de Albiol con la causa de infamia por copula scienter frag. ducti” (1846)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jose Martorell y Tecla Joanpere vecinos de Arbolí” (1846)
“Espediente de dispensa del impedimento de publica honestidad entre Pedro Juncosa y Teresa Roig solteros vecinos de Arboli el uno, y la otra de Semuntá” (1837)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Juan Vidal y Maria Bargalló solteros vecinos de Viñols con la causa de estrechez” (1838)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pablo Ricart y Teresa Domingo, solteros vecinos el uno de las Borjas blancas Diócesis de Lérida y la otra de Vimbodi en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1868)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Torrell y Francisca Bargalló, del lugar de la Morera” (1816)
Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Antonio Franch y Maria Llurba solteros, vecinos de Ulldemolins (1870)
 
Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
“Dispensacion de cuarto grado de affinidad para Pedro Pallejá de la Torra de Fontaubella, sufraganea de Pradell, y Francisca Macip y Roig, de Vilanova de Escornalbou, viudos” (1797)
Dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad entre Juan Vidiella y María Escoda, solteros y vezinos de Vilanova de Escornalbou (1817)
Expediente sobre dispensa de quarto grado de consanguinidad entre Pedro Ciurana y Rosa Fraga solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou. Estrechez (1829)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Bargalló y Josefa Pallejá solteros vecinos el uno de la Parroquia de Monroig y el otro de la de Cambrils, mediante ser de honestas familias (1838)
Espediente de dispensa de tercer grado de afinidad entre Juan Castellvi soltero y Maria Ferré viuda vecinos de Argentera con la causa de estrechez (1839)
Espediente de dispensa de tercero con con cuarto grado de afinidad entre Juan Bondia y Maria Soler viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez limitada á dicho lugar (1841)
Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Jayme Sabaté é Isabel Cabré (1849)
Espediente de dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Juan Sabate y Maria Mas viudos naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Pradell con causa de estrechez de lugares (1849)
Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Bonet y Rosa Rom solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou mediante ser de honestas familias (1849)
Declaraciones de cuartos y quintos grados de consanguinidad entre Juan Olivé y Maria Ciurana y Juan Ciurana y Vicenta Olivé los quatro de Vilanova de Escornalbou (1850)
Ynstruido a solicitud de Juan Aragonés soltero de Arboset y Maria Pallas viuda de Vilanova de Escornalbou para la justificacion de algunas causas oportunas al obtento de dispensa de segundo grado de consanguinidad, tercero tambien de consanguinidad y tercer con cuarto de afinidad (1854)
Instruido a solicitud de José Antonio Soler y Doña Ramona Ballester solteros naturales el uno de Constanti y la otra de Valls para la justificacion de algunos estremos conducentes a la impetracion de dispensa de segundo grado de consanguinidad (1855)
Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Juan Guasch y Magdalena Crusat solteros naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar (1858)
Instruido a peticion de Esteban Roca y Gertrudis Cabré viudos vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de segundo grado de afinidad lícita (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Capafons y Maria Castells solteros de Vilanova de Escornalbou con la causa de estrechez de lugar aunque nacida la oradora y bautizada en Montbrió del Campo (1860)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Anguera y Rosa Borrás solteros naturales y vecinos el uno de Darmós Diócesis de Tortosa y la otra de Vilanova de Escornalbou Arzobispado de Tarragona mediante ser hijos de honestas y honradas familias (1861)
Instruido a peticion de Jayme Guinjoan soltero y Maria Penna viuda vecinos de Vilanova de Escornalbou en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita (1861)
Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José María Ciurana y Maria Aymemi  solteros naturales y vecinos el uno de Vilanova de Escornalbou y la otra de Almoster (1866)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Aragonés y Maria Rosa Cabré, solteros natural y vecino el uno de Dosaiguas y la otra, aunque natural del mismo pueblo, vecina de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre Bartolomé Anguera y Rosa Cabré solteros, naturales y vecinos de Vilanova de Escornalbou (1870)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Freixes y Carmen Roig solteros, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1871)
Dispensa  de tercero con cuarto  grados de consanguinidad entre Isidro Oliver y Francisca Cabré solteros, vecinos de  Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa  de segundo con tercer grados de afinidad lícita entre Juan Bautista Oliver y Francisca Capafons viudos, vecinos de Vilanova de Escornalbou (1872)
Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Guinjoan y Francisca Ciurana solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou con la causa de Edad de la Oratriz (1873)
Dispensa de los impedimentos de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Bargalló y Victoria Capafons, solteros vecinos de Vilanova de Escornalbou (1875)
Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona
 
Capítol de la Catedral. Mensa capitular. Senyorius/jurisdiccions. La Canonja. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Procés entre Maria Serra, viuda de Josep Pons, pagès de la Canonja, d’una part, contra l’Ajuntament de regidors i Síndic procurador de la Canonja i altres” (1800).

Patrocinio para digitalizar documentació parroquial de Cervià de les Garrigues

Donación del Sr. Miquel Germà Escobedo para digitalizar el seguiente libro de la parroquia de San Miquel arcángel de Cervià de les Garrigues:

“Libre de la institució de la confreria de Nostra Señora del Roser fundada en la higlésia del loch de Cervià per lo reverent pare fra Raphel Nadal sot prio del monestir de Tarragona, fundada a 6 de juny 1594” (1594-1732).
Unitat de catalogació: 1