Sarral

Nova documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Ja teniu a la vostra disposició la següent documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars i també al suport de la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de Sarral, la Universitat de Barcelona i de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Libreta de decretos de Santa Visita” (1895-1957).
Decrets de santa visita pastoral (1858).

Alcover. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini d’un particular.
Capítols matrimonials (1728-1740).

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Universitat de Barcelona.
Llibre de confirmacions (1880-2002).
Manual notarial (1500-1510).

Arbolí, Parròquia de Sant Andreu, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1773-1906).

Belianes. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
“Libro de confirmaciones i actes de visita pastoral. Belianes” (1917-2015).

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Llibre de la confraria dels fadrins del poble de Cervià” (1822-1935).
“Yndice de los libros contenidos en el archivo parroquial de Cerviá” (1922).

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Libro de testamentos otorgados en esta parroquia desde el año 1800 a 1900, o sea durante todo el siglo decimonono, con el correspondiente indice y foliación númerica. Indice alfabètico de apellidos y orden de años” (1805-1899).
Testaments (1731-1792).

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Llibre dels confrares o confraria del Santíssim Rosari, fundada en esta vila de Montbrió, dia 21 agost de 1825 per lo reverent fra Thomàs Boronat del orde de predicadors send rector de dita vila lo doctor don Bernat Roca” (1825-1935).

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral.
“Ynventario de los objetos hallados en la yglesia y archivo de San Lorenzo mártir de Montbrió de la Marca, hecho por el infrascrito cura economo de la misma” (1900/1917).
“Inventario de las parroquias de Montbrió de la Marca y Vallverd” (1939/1943).
Decrets de visita pastorals (1759).
Acte d’institució de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1606).
Llibre de comptes de les confraries de Sant Llorenç i Sant Esteve (1726-1860).

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Llibre de visitas y varios cartells y escripturas antiguas” (1579-1733).

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1777-1869).

Mussara, la. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1661/1779).
Testaments (1800-1818).
Testaments (1820-1848).

Nalec. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Miguel Navarro García.
“Llibre dels capítols matrimonials presos per mi Bernat Olivart, rector de Nalech y Rocafort de Vallbona des de 19 de desembre del 1627 y los que pendre de aquí avant in cuius fidem appono signum” (1627-1658).
“Llibre dels capítols matrimonials presos per mi Bernat Olivart, rector de Nalech y Rocafort de Vallbona comensat al primer de novembre 1630 los altres testaments presos per mi sobre dit fins a dit dia stan continuats en lo manual del señor Juan Beso y de mossèn Duch ut videre appono signum” (1630-1660).

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
Expedient matrimonial de Josep Sardà Segarrés i Rosa Vila Domènech (1919).

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó.
Testaments (1751-1755).
Testaments (1760-1769).
Testaments (1770-1778).
Testaments (1798-1810).

Rocafort de Vallbona. Parròquia de la Transfiguració del Senyor.
Llibre III de matrimonis (1918-1984).
Llibre III d’òbits (1890-1987).

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Obradó Llauradó.
Capítols matrimonials (1556-1571).
Capítols matrimonials (1586-1628).

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí, bisbe.
Llibre d’òbits (1921-1976).

Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
“Copia de los decretos de los libros de óbitos de esta parroquia catedral en la Santa Visita de esta santa yglesia hecha por el escelentísimo e ylustrisimo señor arzobispo de ella el Dr. Dn. José Domingo costa y Borrás” (1860).

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1850-1879).
Testaments (1880-1907).

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista. Gràcies al patrocini del Sr. Matias Massó.
Manual notarial (1530-1533).

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
Testaments (1770-1948).

Secretaria de Cambra i Govern. Gràcies al patrocini d’un particular.
Cementiris.
Comunicació prohibint l’enterrament de cadàvers dins de les esglésies per raons sanitàries (1804).
Comunicació sobre la necessitat d’exigir nous drets d’enterrament en els cementiris construïts fora de les poblacions (1806).
Comunicació sobre l’exhumació de cadàvers (1807).
Comunicació prohibint als clergues, tant seculars com regulars, tenir cementiris propis (1807).
Comunicació manant que, per tal d’evitar les epidèmies, s’han de bastir nous cementiris fora de les poblacions (1809).
Sobre el caràcter municipal o parroquial del cementiri de Cervià de les Garrigues (1896).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini dels Sr. Miquel Bori Carbonell u Eduard Obradó Llauradó, i d’altres particulars anònims.
Dispenses de consanguinitat.
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad [afinidad] entre José Cerdá viudo y Teresa Baiges soltera vecinos de Monbrió. Edad” (1835).
“Expediente número 20 sobre dispensa matrimonial entre Pablo Bergada y Mariagna Bori naturales del Vilét consanguineos en 3r grado” (1840).
“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Magin Mortró soltero y Maria Mestre viuda vecinos de Pondarmentera mediante ser de honestas familias. Posteriormente fue subsanada la equivocacion de la palabra consanguinidad que debe decir afinidad. Queda legitimamente dispensado el tercero de afinidad” (1842).
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Alemany y Teresa Alemany solteros naturales y vecinos de Pontdarmentera con la causa de estrechez de lugar” (1845).
“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Felipe Cullere y Maria Josefa Masot solteros naturales y vecinos el uno de Mollerusa Diocesis de Solsona y la otra de Maldá Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares” (1846).
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Bori y Maria Felip solteros naturales y vecinos del Vilet con causa de estrechez” (1848).
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Lorenzo Folch y Mª Teresa Folch solteros naturales el uno de Villaseca y la otra de Monbrio del Campo mediante ser de honradas familias” (1857).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá” (1870).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Bori y Antonia Gallart solteros vecinos de Maldá con la causa de edad de la oratriz” (1874).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876).
“De dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastián Simó y Maria Alentorn, vecinos de Cerviá” (1879).

Viduïtats-Presumptes morts.
“Expediente sobre declaracion de viudedad de Antonia Culet consorte que fue de Juan Sagalá soldado vecinos del lugar de Roda” (1825).

Oratoris.
“Expediente de oratorio privado a favor de Salvador Rué viudo, de su hija e yerno Josefa Rue y Jaime M. consortes vecinos de Cervià con la extensión de que en ausencia de los oradores puedan sus consanguíneos y afines que vivan en su compañia ordenar la celebración de la santa misa” (1858).
“Expediente de oratorio privado a favor de D. Salvador Manresa y D. Teresa Vilalta consortes vecinos de Cervià en virtud de breve apostólico” (1878).
“Benedicción de la capilla pública de la casa de las hermanas descalzas de la 3ª orden de la B.V María del Carmen de Cerviá” (1909).

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
Expedient de matrícula de Ramon Rué i Carré, natural de Cervià de les Garrigues (1863-1865).
Expedient de matrícula de Francesc Martí i Magriñà, natural de Cervià de les Garrigues (1875-1877).
Expedient de matrícula de Pau Bori i Puig, natural del Vilet (1875-1878).
Expedient de matrícula de Josep Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1883).
Expedient de matrícula de Miquel Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1887).
Expedient de matrícula de Josep Iglesias i Rué, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1884).
Expedient de matrícula de Jaume Salomó i Capdevila, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1883).
Expedient de matrícula de Josep Tost i Martí, natural de Cervià de les Garrigues (1879).
Expedient de matrícula de Sebastià Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1882).
Expedient de matrícula de Mateu Rubio i Farré, natural de Cervià de les Garrigues (1884).

Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona. Gracies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Llibre del tauler (1594-1595).
Llibre del tauler (1595).
Llibre del tauler (1595-1596).
Llibre del tauler (1596).
Llibre del tauler (1596-1597).
Llibre del tauler (1597).
Llibre del tauler (1597-1598).

Més documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Abans d’iniciar les vacances posem a l’abast de tothom més documentació digitalitzada de l’Arxiu Històric Arxidcioesà de Tarragona i de l’Arxiu Capitular de Tarragona gràcies al patrocini de diversos particulars, de la Diputació de Tarragona, dels ajuntament de Rocafort de Queralt i de Sarral, i de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1582-1599)
Manual notarial (1579-1583)
Manual notarial (1574-1603)

Falset. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1660-1662)

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Ivan Colet
Testaments (1602-1783)

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Manament de la visita del molt il·lustre don Anton Teres practicada en la iglésia de Montblanch en 4 de mars de 1599”

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial (1566-1578)
Manual notarial (1505-1524)
Manual notarial (1540/1628)
Manual notarial (1574-1623)
Manual notarial (1674-1681)
Manual notarial (1566-1571)
Manual notarial (1542-1544)
“Llibre dels confrares de la confraria del Roser del lloch de Monbrió de la Marca del archebisbat de Tarragona, la qual confraria se fundà als nou dies del mes de abril del any mil sis cens y sis per lo reverent P. fray Vicens Codony, prior de Ciutadilla, archebisbat de Tarragona fet lo present llibre per mi Jaume Canela, rector en lo any 1738 als 22 de juny” (1606-1870)
“Llibre de la confraria del Roser” (1729-1859)
“Estado que se halla actualmente la parroquia y feligresia de San Lorenzo mártir del lugar de Montbrió de la Marca, arzobispado de Tarragona, y partido de Montblanch, formado por el licenciado Jayme Esten, cura párroco de ella, de orden del ilustrísmo señor don Romualdo de Mon y Velarde, arzobispo de esta diòcesi en este año de 1804”
“Llibre de las rendas de la iglésia y per ella de la rectoria de Monbrió de la Marca, archebisbat de Tarragona, en ell se trobaran notas de haver-se celebrat y pagat y també al fi lo adventicio de dita rectoria ab sas notas de aver complert y pagat fet per mi Jaume Canela, prevere y rector de dit lloch lo dia vuyt de maig de 1732 lo qual dia y any comensi a regir dita cura essent archebisbe don Pere de Copons y de Copons” (1732-1766)
“Llibre de las rendas y fundacions de aniversaris y misas resadas de la iglésia y per ella de la rectoria de Monbrió de la Marca, arquebisbat de Tarragona, format per mi Jaume Canela, prevere y rector de dit lloch cumplint lo manament de mon senyor il·lustríssim y reverendíssim don Joan Lario y Lancis, dia 29 de octubre de 1766” (1766-1773)
“Quadern de adventici de la parroquial de Montbrió de la Marca que servirà per los añs 1773, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85” (1773-1785)
“Codern pera notar tots los anys la celebració fundada y adventicia de la yglesia parroquial de Monbrió de la Marca, después de la reducció en particular aparobada per lo il·lustríssim senyor archebisbe de Tarragona don Fr. Francisco Armañà, als 25 de novembre de 1794, però ab la obligació de rezar cada any lo reverent rector 2 nocturnos de difunts dins la octava dels mateixos si li és posible. Any 1803” (1803-1836)
“Codern per a notar tots los anys la cantitat que resulta del pa y plat de animas y lo que se celebra” (1802-1838)
“Llibre dels sensos que vui reb lo reverent Anton Veciana, parroquial y que rebran los beneficiats de Sant Gordi que funda Nicolau Cavella en la parròchial iglésia de la vila de Sarreal fet en lo any 1742” (1579/1767)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu. Gràcies al patrocini d’un particular
“Índice general de las partidas sacramentales de este archivo parroquial del pueblo de la Morera. Bautismos” [1736-1852]

Pira. Parròquia ede Sant Salvador
“Llibre de las celebracions de la parroquial de Pira en lo qual se notaran las cargas de las missas resadas, cantadas y aniversaris extret tot fidelment del racional per mi Jaume Mallol, prevere y rector de Pira en lo añ 1785” (1785-1929)

Renau. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibre de visitas de la parroquial de Renau” (1665-1981)

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
Manual notarial (1484-1487)
Manual notarial (1473-1496)
Manual notarial (1486-1502)
Manual notarial (1684-1693)
Manual notarial (1465-1467)
Manual notarial (1715-1720)
Manual notarial (1694-1702)
Manual notarial (1481-1489)
Manual notarial (1393-1395)
Manual notarial (1640-1648)
Manual notarial (1694-1702)
Manual notarial (1715-1720)
“Copia partis rectoris de Rochafort de Queralt littigantis cum discreto Antonio Bellester beneficiato in dicta ecclesia” (1513)
Capbreu del benefici de Sant Jaume [segle XV]
Llevador de censals (1746-1844)
Capbreu de la rectoria (1588-1590)
“Libre de la confraria [del Santíssim] Nom de Jesús, fundada en la església parrochial de Sant Salvador del lloc de Rocafort de Queralt per lo molt reverent pare fra Esteve Aguilar del orde de Santo Domingo, predicador y fundador de dita confraria en lo dit poble en lo dia de Sant Andreu,a 30 de novembre añ 1599. Primo se trobarà lo acte y privilegi y fundació de la confraria, 2º les ordinacions de la confraria y confrares, 3º los noms y cognoms dels confrares axí vius com difunts, 4º les obligacions dels confrares y el rosari del Santíssim Nom de Jesús, 5º les indulgències, 6º el rezibo, 7º el gasto, 8º el iventari de lo que te la confraria” (1599-1643)

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial (1666-1667)
“Ordinacions de la confraria del Roser de Çarreal” [Segle XVIII]
“Venda eo nova creasió de sensal mort de preu y propietat de sinc sentes lliures annua pensió sinc sents sous feta y firmada per Joseph Pasqual, síndichs de la vila de Sarreal, en favor de la reverent comunitat dels preveres de dita vila” (1639)
“Capbreu de Sant Pere de Pedrinyà i Santa Llúcia lo qual obté mossèn Andreu Gramunt, fundat Pere Urgell, sen ne patrons los jurats y lo rector” (1589-1591)

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
Manual notarial (1670-1691)
Manual notarial (1692-1717)

Secretaria de Cambra i Govern
Cementiris
“Expediente de exhumación y enagenación del cementerio viejo de Solivella” (1915)
“Cesión condicional de una particula de terreno del cementerio viejo. Año 1916” (1916-1918)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.
Dispenses matrimonials. Gràcies al patrocini del Sr. Joan Manuel Antem Juanico, Xavier Sabaté, Marc Barella Hernández i d’altres particulars anònims.
Dispensación de tercero y cuarto grado de consanguinidad para Francisco Santamaria y Paula Ferrer, vecinos de Cervià” (1809)
Dispensa de quarto grado de consanguinidad que entre sí tienen Pedro Gasol y María Tost, solteros y vecinos del lugar de Serviá” (1816)
“Dispensa de parentesco de consanguinidad en 4º y3r grado entre Josef Pellicer y Maria Francisca Domenech solteros y vezinos de Porrera” (1818)
Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Ventura Marti y Antonia Manresa solteros vezinos de Cerviá” (1820)
Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jayme Llobera y Josefa Simó solteros vecinos de Cerviá. Estrechez” (1826)
“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Monserrat y Francisca Mateu solteros vecinos el uno de Alio y la otra de Vilallonga. Ex honestis” (1827)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José y Paula Tost solteros vecinos de Cervia. Ex honestis” (1832)
“Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Juan Estrade viudo y Teresa Farré soltera vecinos de Cervia. Edad” (1832)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Ferrer y Ramona Iglesias solteros vecinos de Cervia. Ex honestis” (1833)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Juan Manresa y Cecilia Rubió solteros vecinos de Cerviá. Edad” (1833)
“Espediente de dispensa de 3ro con 4º grado de consanguinidad entre Miguel Palau y Paula Tost solteros vecinos y naturales de Cerviá mediante la causa de estrechez” (1833)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Rafael Simó y Teresa Ferrer solteros vecinos y naturales de Cervia con causa de estrechez” (1833)
“Dispensa de 3r amb 4t grau de consanguinitat entre Pere Marti i Raimunda Palau de Cervià de les Garrigues” (1834)
“Espediente de dispensa de quarto grado de consanguinidad á favor de Jose Perramon y Josefa Rubio solteros vecinos de Cerviá. Edad” (1834)
“Espediente de dispensa de quarto grado de consanguinidad á favor de Magin Llort y Engracia Minguell solteros vecinos de Guimerá. Ex honestis” (1834)
“Dispensa de Domingo Santamaria, y Teresa Tost solteros de Cerviá. 4º grado consanguinidad. Causa edad” (1836)
“Espediente de dispensa de segundo grado de consanguinidad para Pedro Manresa y Maria Manresa solteros vecinos de Cervia con la causa de estrechez mediante ser de honestas familias” (1839)
“Expediente sobre dispensa matrimonialde 3º con 4º y 4º con 4º grados de consanguinidad entre Salvador Xifré y Tecla Manresa solteros naturales y vecinos de Cerviá” (1839)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Tost y Francisca Rubió solteros vecinos de Cervia con la causa de edad” (1841)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Jose Farre y Francisca Monne solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1843)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Monné y Maria Ferré solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1843)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Juan Aluja y Paula Grimau solteros vecinos y naturales de Pont de Armentera con causa de estrechez de lugar” (1844)
“Espediente de dispensa de doble 3r grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Rosa Manresa solteros vecinos de Cervia con causa de infamia ob cop. frag. ducti y atestado de pobreza” (1845)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Josef Marti y Maria Ferre solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1845)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Ferrer y Maria Ferrer solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1846)
“Espediente de dispensa de tercer grado de afinidad entre Isidro Zaragoza viudo y Maria Rubió soltera vezinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1847)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Antonia Perramon solteros vecinos de Cervia mediante ser de honestas familias (1851)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de afinidad entre Francisco Marti viudo y Teresa Rubio soltera vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1852)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Farre y Paula Farre solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Besora y Teresa Vallverdu naturales y vecinos de Montreal con la causa de edad de la oradora” (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Farré y Cecilia Manresa solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1854)
“Dispensa de triplicado cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Perramon y Teresa Tost solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1855)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Tost y Raymunda Bota solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1856)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Llurba viudo y Rosa Perramon soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1856)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Ramon Manresa y Raymunda Martí de Cerviá” (1857)
“Dispensa de 3º con 4º grados de afinidad entre Salvador Rubio viudo y Magdalena Bové soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Matias Guiu y Teresa Tost solteros naturales y vecinos el uno del lugar de Torms Diocesis de Lerida y la otra de Cervia de este Arzobispado mediante ser de honradas familias” (1859)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Rubió y Maria Farre solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Martí y Francisca Perramon solteros vecinos de Cerviá mediante ser de honradas familias” (1860)
“Dispensa de tercer con cuarto grado por una y cuarto por otra de consanguinidad entre Miguel Manresa viudo y Maria Marti soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1860)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Farré y Mª Estradé solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honrada familias” (1860)
“Dispensa de cusrto grado deconsanguinidad entre Jayme Farre y Francisca Farré solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1860)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Francisco Ferré y Maria Gili solteros vecinos de Cerviá mediante ser de honradas familias” (1861)
“Instruido a solicitud de José Minguell y Dolores Minguell solteros naturales y vecinos de Reus en justificacion de algunos estremos que miran conducentes para obtener Dispensa de segundo grado de consanguinidad” (1861)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Manresa y Francisca Civit solteros vecinos de Cervià con la causa de edad de la oradora” (1861)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y declaracion de 4º con 5º entre José Tost y Antonia Manresa vecinos de Cervia con la causa de nota absque copula con atentado de pobreza” (1861)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad y Declaracion de Cuarto con Quinto id entre Sebastian Marti y Teresa Contijoch solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas familias” (1862)
“Dispensa de Doble Cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Perramon y Teresa Manresa solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la opradora” (1862)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Casares y Maria Piñol solteros y vecinos de Vimbodí” (1864)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Martí viudo y Maria Catalá soltera vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (13.02.1865)
“Instruido a solicitud de Juan Perramón viudo y Rosa Gili Soltera, naturales y vecinos de Cervia en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de Primer grado de Afinidad licita y de Cognacion espiritual de Compaternidad” 1865)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Juan Bautista Rubió y Maria Rubió solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oratriz” (1865)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre Ramon Tost y Maria Rubió solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Declaración de Cuarto con Quinto grados de consanguinidad entre Sebastian Martí y Teresa Farré solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre José Perramon y Maria Tost solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Marcos Martí y Maria Sendra solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1867)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre Ramon Farré y Maria Farré solteros vecinos de Cervià” (1867)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Mateo Rubió viudo y Teresa Farré soltera vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Marcos Rubió y Rosa Tost solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Martí y Maria Perramon solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Martí Tost y Rosa Perramon solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jayme Contijoch y Antonia Balañá solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1869)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá” (1870)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jayme Balañá y Maria Contijoch solteros, vecinos de Cerviá” (1870)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre José Cendra y Maria Martí, solteros vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Valentin Rubió y Teresa Gelonch, solteros, vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Ramon Santamaria y Maria Simó solteros, vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gassol y Pabla Tost solteros, vecinos de Cerviá” (1872)
“Dispensa de Doble Cuarto grado de Afinidad entre Ramon Farré viudo y Teresa Tost soltera vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1873)
“Dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre Pablo Martí y Rosa Espasa solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1873)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Isidro Martí y Maria Catalá solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1874)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Borrufau y Rosa Gasol solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la Oratriz” (1874)
“Dispensa de Primer grado de Afinidad lícita ex gratia speciali entre Jayme Lladó viudo y Raymunda Alentorn soltera vecinos de Cerviá para el bien de la prole y ser hijos de honestas y honradas familias” (1874)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jaime Borrufau y Maria Gasol solteros vecinos de Cerviá” (1876)
“Dispensa de Doble Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Farré y Maria Martí solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1877)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Juan Bautista Martí y Francisca Martí solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1877)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Perramon y Raymunda Palau solteros vecinos de Cerviá” (1877)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Salvador Farré y Teresa Cendra solteros, vecinos de Cervià” (1877)
“Dispensa de Segundo con Tercer grados de Consanguinidad entre Francisco Ballesté y Antonia Palau solteros, vecinos el uno de la Pobla de Granadella, Diócesis de Lérida y la otra de Cerviá” (1878)
“Dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Gasol y Teresa Tost solteros, vecinos de Cerviá” (1878)
“De dispensa del impedimento de Tercer grado de Consanguinidad entre Sebastián Simó y Francisca Simó solteros, vecinos de Cerviá” (1878)
“De dispensa de cegundo grado de consanguinidad entre Francisco Montserrat y Francisca Llopis solteros, naturales y vecinos de Valls” (1878)
“De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Salvador Ferrer y Rosa Gili solteros, vecinos de Cerviá” (1879)
“De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Sebastian Martí y Francisca Monné solteros, vecinos de Cervià” (1879)
“De dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Llurba y Maria Perramon, solteros, vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1880)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jaime Iglesias y Maria Perramon solteros, vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1881)
“Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consanguinidad entre Andres Farré y Teresa Martí solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1881)
“De dispensa de Segundo con Tercero de Consanguinidad entre Jaime Ferré y Maria Alentorn, viudos vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1882)
“Dispensa matrimonial de Primer grado de Afinidad lícita y Doble Tercer grado de Consanguinidad entre José Rué viudo y Antonia Iglesias soltera, vecinos de Cerviá. para el cuidado y educacion de los hijos del orador y para atender al estado de la oratriz” (1883)
“Dispensa matrimonial de Primer grado de Afinidad licita entre Sebastian Martí viudo y Rosa Monné, soltera, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen para atender al estado de la Oratriz” (1884)
“Dispensa matrimonial de Primero con Segundo grados de Afinidad lícita entre Ramon Gasol viudo y Raimunda Manresa soltera, vecinos de Cerviá en esta Arzobispado, que entre si tienen con la causa de incesto cum copula” (1884)
“Dispensa matrimonial de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pedro Farré y Teresa Vilá, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de indotada”(1884)
“Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consanguinidad entre Pablo Romeu y Maria Monné, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de Edad de la Oratriz” (1884)
“Dispensa matrimonial de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Gregorio Martinet y Raimunda Perramon, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de indotada” (1884)
“Expediente matrimonial. Contrayentes José Reverté Gil-Angela Gil Genius. Dispensa apostólica. Grado 3º de consaguinidad” (1904)

Oratoris. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
“Bendición del oratorio privado de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Sarral” (1891)

Arxiu Capitular de Tarragona. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre del tauler (1578)
Llibre del tauler (1578-1579)
Llibre del tauler (1579)
Llibre del tauler (1579-1580)
Llibre del tauler (1580)
Llibre del tauler (1580-1581)
Llibre del tauler (1588-1589)
Llibre del tauler (1589)
Llibre del tauler (1589-1590)
Llibre del tauler (1590)
Llibre del tauler (1590-1591)
Llibre del tauler (1591)
Llibre del tauler (1591-1592)
Llibre del tauler (1592)
Llibre del tauler (1592-1593)
Llibre del tauler (1593)
Llibre del tauler (1593-1594)
Llibre del tauler (1594)

Per consultar la documentació de l’Arxiu Capitular de Tarragona ho heu de fer des de la seva web acct.cat

Nova documentació digitalitzada de l’Albiol, Bellvei, les Borges del Camp, la Canonja, Passanant, Sarral, Solivella, el Vilosell, i documentació d’altres fons

Posem al vostre abast nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars i als ajuntaments de l’Albiol, la Canonja i Sarral.

L’Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de l’Albiol
Testaments. (1850-1907)
Testaments. (1515-1849)
Testaments. (1554-1849)

Bellvei. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellvi Rossell
Relació dels bens immobles de la parròquia de Santa Maria de Bellvei. (1961)
Notes sobre la propietat del cementiri. (1894-1896)
“Relación informe. Cementerio de Bellvey.” (1865/1874)
Comptes de la gestió i construcció de nous nínxols al cementiri. (1883/1917)

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borras Martorell
Testaments. (1835-1907)
Testaments. (1805-1858)
Testaments. (1767-1876)

La Canonja. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
“Est quadern conté tots los testaments que ha pres lo infrascrit rector de Canonja y Masricart desde 17 febrer de 1848 que comensa a residir en estas parròquias, fins vuy dia de la fecha. En lo temps, al haber-i suficient numero de fulls per poder conservar-se milló, podran enquadernar-se en un llibre formal. Canonja 31 desembre de 1854. Verum Pere Monguió, rector. Ni ha algun pres per lo vicari”. (1847-1886)
“Llibre de testaments de desde 1809 fins al any de 1847 segons me han asegurat en la última guerra que estaban sueltos sens enquadernar sen perderen alguns. Canonja, 26 de octubre de 1860. Pere Monguió, rector” (1809-1847)
Testaments. (1887-1907)
“Estado e inventario de la parroquial yglesia de San Sebastián mártir del pueblo de la Canonja, arzobispado de Tarragona, cuyo curato esta vacante por la muerte de don Pedro Monguió, y servida actualmente por un economo don Pablo Balcells y un vicario don Joaquin Ferrer. Esta parroquia con la sufgrania de Masricart forman un solo pueblo que contiene un poco más de trecientos vecinos con algunas mil almas de comunión”. [1873-1878]
“Inventario de los efectos de la parroquia”. (1908-1915)
“Estado e inventario de la parroquial iglesia de San Sebastián mártir del pueblo de Canonja con su ayuda aneja a la misma”. (1895/1908)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1866)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1863/1867)
“Ynventario de la parroquial de la Canonja.” (1831)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. [1878-1895]
“Llibre de certificacions de las misas pro populo y altras cargas piadosas.” (1767-1878)
“Escrituras de censals.” (1665/1854)
“Notale omnium instrumentorum.” (1703-1710)
“Racional de la renda que pertany al reverent rector del Masricart y Canonja. Consueta y notas.” (1768-1853)

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Testaments de 1776 en avan”. (1776-1899)
“Indice dels instrumens, llibres, ordres y demés papers que se custodian en lo arxiu parroquial de Pasanant.” (1554-1643)
“Nota de las escripturas continuadas en aques plech fins lo any 1700.” [segle XVIII]
“Escripturas e contingudas en aquest plech de 1700 fins lo any 1726.” (1700-1726)
“Escripturas contingudas en aquest plech des del any 1726 fins 1754.” (1726-1754)

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial. (1323-1324)
Manual notarial. (1525-1540)
Manual notarial. (1555-1557)
Manual notarial. (1582-1583)
Manual de testaments. (1667-1677)
“Llibre dels censals y censos de la venerable communitat dels preveres de Çarreal en lo any 1647.” (1647-1664)
“Llibre del que deu y pague la reverent comunitat als reverents. Comense any (…).” (1692-1744)
“Libre en lo qual se troba los esmersos que·s faran y així matex lo que·s quitarà y totes les fundacions que·s faran de aquí en avan comensan en lo any de 1737.” (1737-1805)
Llibre de celebracions. (1704-1725)
Llibre de celebracions. (1704-1799)
“Capbreu de la comunitat de Sarreal del any MCCCCLXXXVII. 1487.” (1487-1504)
“Llibre de fundacions de horas canonicas, missas cantadas, aniversaris, matines, vespras, completas y missas resades, que deu annualment celebrarla reverenda comunitat de preveres de la iglesia parroquial de la vila de Çarreal, archebisbat de Tarragona. (…).” (1766-1816)
“Racional dels censos que annualment percebeix la reverent comunitat de preveres de la iglésia parroquial de la present vila de Sarreal, archabisbat de Tarragona.” (1768)

Solivella. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Manuale scribanie comunis parrochie Solivella inceptum a me Joanne Baptista Solanelles, presbitero ac rectore dicte parrochie die tertia mensis octobris anno Domini millessimo sexcentessimo nonogessimo quarto. Tomus secundus.” (1694-1705)

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. M. Trinitat Macia Martí
Manual de capítols matrimonials. (1546-1550)
Capítols matrimonials. (1490/1674)
Compliment pasqual. (1448)
Llibre d’òbits. (1401/1410)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Oratoris
“Expedient d’oratori privat. 1891.” (1891/1900)
“Expedient d’oratori privat.1891” (1891)
“Expedient d’oratori privat.” (1898)
“Expedient oratori privat.” (1874-1875)
“Expediente sobre concesión de capilla pública a instancia de D.Eduardo Toda y Güell.” (1912-1913)
“Expediente sobre bendición de la capilla pública de los señores hermanos don Antonio, doña Dolores y don Ignacio Balcells y de Suelves en su finca Mas de Coll o de les Ánimes.” (1915)
Expedient per erecció de capella pública en la finca propietat de Gonçal de la Guàrdia Boronat a Castellvell. (1969)

Secretaria de Cambra i Govern
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança
“Inventario parroquial de Masricart.” [1924]

Cementiris parroquials. Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Expedient sobre la construcció d’un nou cementiri a Botarell. (1908)

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

L’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells, i l’alcalde de la Canonja, Sr. Roc Muñoz Martínez, han signat un conveni de col·laboració, que s’executarà en dues fases, i contempla la conservació i restauració 55 pergamins dels segles XV i XVII de la parròquia de Sant Sebastià de la Canonja. Els quals un cop restaurats seran digitalitzats juntament amb tot el fons documental de la parròquia (segles XVIII-XX), integrat per manuals notarials, capítols matrimonials, testaments, llibres de confraries i altra documentació administrativa i econòmica de l’església, i els capbreus del cabiscol i el volum de Tarraconen praetensae matricitatis (segles XVII i XVIII) de l’Arxiu Capitular de la Catedral, seran digitalitzats.

Un cop digitalitzada la documentació es podrà consultar a la nostra pàgina web.

 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sarral i l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

El conveni de col·laboració signat pel Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Josep Amill Canela, alcalde de Sarral, tindrà una durada de dos anys i permetrà la digitalització de tota la documentació dels fons parroquials de Santa Maria de Sarral i Sant Llorenç de Montbrió de la Marca dipositats a l’AHAT, per tal de posar-la a l’abast de la ciutadania a través de la web de l’AHAT.

 

Nova documentació digitalitzada d’Arbeca, Banyeres del Penedès, Cervià de les Garrigues, Constantí, Llorenç de Rocafort, Montbrió de la Marca, Reus, Sarral, Valls i dispenses matrimonials.

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars, els ajuntaments de Constantí i Tarrés i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Us animem a que seguiu col·laborant amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l’arxiu. Qualsevol aportació serà ben rebuda!
Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol. Gràcies al patrocini dels feligresos de la parròquia.
Manual de capítols matrimonials (1631-1680)
Manual de testaments (1658/1853)
Manual de capítols matrimonials (1681-1709)
Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Verdaguer Gómez.
Capbreu del castell i terme de Banyeres del Penedès (1603)
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.  Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Germà Escobedo. 
“Libre de la institució de la confreria de Nostra Señora del Roser fundada en la higlésia del loch de Cervià per lo reverent pare fra Raphel Nadal sot prio del monestir de Tarragona, fundada a 6 de juny 1594” (1594-1732)
Constantí. Parròquia de Sant Feliu, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Constantí.
Llibre de baptismes (1899-1913)
Llibre de baptismes (1914-1929)
Llibre de matrimonis (1909-1929)
Llibre d’òbits (1900-1926)
“Manuale omnium et singulorum instrumentorum scribanie vile Constantini per Jacobum Manyer et Michaelem Torrell, etc. Juny 1564 finis en juny de 1565” (1564-1565)
Manual notarial (1566-1570)
Manual notarial (1580-1581)
Manual notarial (1574-1576)
Manual notarial (1572-1573)
Manual notarial (1562-1564)
Manual notarial (1582-1583)
Manual notarial (1587-1590)
Manual notarial (1591-1592)
Manual notarial (1594-1596)
Manual notarial (1597-1608)
Manual notarial (1597-1605)
Manual notarial (1601-1615)
Manual notarial (1604-1622)
“Liber dels comptes dels emoluments, ço és del que reb la venerable comunitat dels preveres de la yglésia de la vila de Gostantí, ayxí de aniversaris, misses perpetuades, la missa den barenys y dena justa, passi funeraries, trentenaris y altres qualsevoll cosses pertocants a dita comunitat, donats per lo procurador elegit per dita comunitat, fet de voluntat y consentiment dels reverents y venerables mossèn Miquel Torrell y mossèn Anthoni Caldes, procurador l’any present, mossèn Joan Bosch, mossèn Pere Folch, mossèn Joan Valla, mossèn Gabriel Blanch, mossèn Esteve Sugranyes y mossèn Francesc Martell, tots preveres y beneficiats ressidents en dita yglésia. Fet vuy que comptam a XII del mes de juny del any de la Nativitat de Nostre Señor de MDLXIII” (1563-1613)
“Llibre del guañat y pagat per y als reverents rector, vicari y beneficats de la iglésia parroquial de Sant Feliu màrtir de la vila de Constantí, archebisbat de Tarragona, tant per rahó de las missas auran celebradas com per las distribucions auran guañat en los anys de sa residencia ordenat (inseguint los quaderns que se han trobat en lo arxiu) per los reverents don Rafel Lafontena, rector, Joan Soler, Joan Martorell, Joseph Gassol, Llorens Martorell, Andreu Gavaldà, Francisco Grogués y Joseph Martorell, tots residints en dita iglésia en lo present any de 1748 y en lo foli 200 se comensaran també las resolucions se tindran per lo regimen y bon gubern de dita reverent comunitat” (1748-1852)
“Llibre de comptes del sant hospital de Constantí comensat en lo de 1765” (1762-1803)
“Constantí. Llibre dels acords del consell de l’horta de Censelles o de San Bartomeu” (1702-1807)
“Libre de la administració de la villa” (1652-1677)
Llevador de censos i censals [Primer meitat del segle XVII]
Capbreus de censos de la rectoria i beneficis fundats a la parròquia (1421-1422)
Capbreu de censos i censals de la comunitat de preveres de la parròquia de Constantí (1772-1774)
“Llibre de la confraria del Roser” (1547-1871)
Llibre de comptes i inventaris dels sagristans de Sant Feliu (1652-1690)
“Llibra de la renda que cobra cobrable lo ospital de la vila de Costantí vuy als 16 de fabre 1695” (1695-1762)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1633)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1663)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1623)
“Llevador de la renda de la comunitat de Constantí” [Segle XVII]
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1627)
Llevadors de la renda de la comunitat de preveres (1673-1675)
“Libre de notes de la villa de Gostantí […] las capitulacions y taves y lo damés […] per dita villa fet al primer de janer de 1645 de mà de Joan Martorell […] del consell” (1645-1684)
“Llavador de la renda de la reverent comunitat de preveres de la iglésia de Constantí fet per nosaltres Josep Farriol, rector, Jaume Grau, prevere y Joan Farrer, prevere y tauler en dit any de 1669” (1669-1670)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí. Fet per nosaltres Joseph Farriol, rector, Jaume Garau, Joan Farrer y lo reverent Jaume Sabater, tauler en lo any de 1671” (1671-1672)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de Constantí. Fet en lo any de 1665 essent col·lector lo reverent Jaume Garau y Juan Farrer, prevere, tots de la present iglésia beneficiats en dit any 1665” (1665-1667)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí. Fet en lo any de 1667 en lo qual col·lectarà Jaume Puig, menor de Constantí” (1667)
“Llevador de la renda de la reverent communitat de preveres de la iglésia de Constantí fet per nosaltres Josep Fariol, rector, y Jaume Garau, prevere, y Joan Farrer, tauler, en lo any de 1668” (1668)
Llevador de la renda de la comunitat de preveres (1697)
Llorenç de Rocafort. Parròquia de Sant Abdon i Sant Senén, màrtirs
Llibre de baptismes (1906-1987)
Llibre de confirmacions (1859-1973)
Llibre de matrimonis (1852-1904)
Llibre de matrimonis (1904-1992)
Llibre d’òbits (1852-1904)
Llibre d’òbits (1906-1992)
“Libro de la Doctrina Cristiana, cumplimiento pascual y celebración de misas pro populo” (1906-1935)
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Aurelio Sedeño Suárez Aluija Landa.
“Manual de testaments” (1739-1850)
 
Reus. Parròquia de Sant Francesc d’Assís. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre de baptismes i òbits (1867-1868)
Llibre de baptismes i matrimonis (1865-1866)
Llibre de baptismes (1918-1924)
Llibre de baptismes i òbits (1932-1934)
Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Llibre de baptismes (1802-1806)
Llibre de baptismes (1807-1811)
Llibre de baptismes (1826-1830)
Llibre de baptismes (1831-1836)
Llibre de baptismes (1851-1852)
Llibre de baptismes (1852-1854)
Llibre de baptismes (1855-1856)
Llibre de baptismes (1860-1862)
Llibre de baptismes (1862-1864)
Llibre de baptismes (1865-1866)
Llibre de baptismes (1867-1869)
Llibre de baptismes (1869-1870)
Llibre de baptismes (1870-1872)
Llibre de baptismes (1872-1873)
Llibre de baptismes (1873-1876)
Sarral. Parròquia de Santa Maria.
Capitulacions entre els majorals de la confraria de la Mare de Déu del Roser i els mestres Bernat Vellet i Simeó Garcia, per fer un retaule del Roser per a l’església de Sarral (1545)
Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista.
Qüestionari de Francisco de Zamora (1790)
Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. 
Dispenses de consanguinitat.
“Dispensa de primer grado de afinidad lícita ex gratia speciali entre Juan Masdeu viudo y Rosa Bergadá soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oratriz, para el bien de la prole y mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1873). Gràcies al patrocini d’un particular. 
“Dispensa apostólica de primer grado de afinidad y parentesco espiritual entre Juan Besora Prats y Josefa Farraté Roigé, viudos, naturales el uno de Montreal y la otra de Riudecañas” (1903). Gràcies al patrocini d’un particular. 
Dispensa de quart grau de consanguinitat per a Josep Barbonés Estivill i Magdalena Sans i Mestres, de Reus (1811). Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Miguel Savall y Concepción Ferrando solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1877). Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal. 
“Dispensa de 3r grado de consanguinidad entre José Savall y Maria Bargalló viudos vecinos de Monroig con la causa de estrechez” (1823).  Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Bargalló y Gertrudis Ferratges solteros vecinos de Montroig mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1866).  Gràcies al patrocini del Sr. Ignasi Almirall Arnal.
Viduïtats-Presumptes morts.
Expedient de viduïtat de Antonia Bargalló, viuda de Ramon Bargalló (1814). Gràcies al patrocini d’un particular.