Nova documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Ja teniu a la vostra disposició la següent documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars i també al suport de la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de Sarral, la Universitat de Barcelona i de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Libreta de decretos de Santa Visita” (1895-1957).
Decrets de santa visita pastoral (1858).

Alcover. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini d’un particular.
Capítols matrimonials (1728-1740).

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Universitat de Barcelona.
Llibre de confirmacions (1880-2002).
Manual notarial (1500-1510).

Arbolí, Parròquia de Sant Andreu, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1773-1906).

Belianes. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
“Libro de confirmaciones i actes de visita pastoral. Belianes” (1917-2015).

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Llibre de la confraria dels fadrins del poble de Cervià” (1822-1935).
“Yndice de los libros contenidos en el archivo parroquial de Cerviá” (1922).

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Libro de testamentos otorgados en esta parroquia desde el año 1800 a 1900, o sea durante todo el siglo decimonono, con el correspondiente indice y foliación númerica. Indice alfabètico de apellidos y orden de años” (1805-1899).
Testaments (1731-1792).

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
“Llibre dels confrares o confraria del Santíssim Rosari, fundada en esta vila de Montbrió, dia 21 agost de 1825 per lo reverent fra Thomàs Boronat del orde de predicadors send rector de dita vila lo doctor don Bernat Roca” (1825-1935).

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral.
“Ynventario de los objetos hallados en la yglesia y archivo de San Lorenzo mártir de Montbrió de la Marca, hecho por el infrascrito cura economo de la misma” (1900/1917).
“Inventario de las parroquias de Montbrió de la Marca y Vallverd” (1939/1943).
Decrets de visita pastorals (1759).
Acte d’institució de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1606).
Llibre de comptes de les confraries de Sant Llorenç i Sant Esteve (1726-1860).

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Llibre de visitas y varios cartells y escripturas antiguas” (1579-1733).

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1777-1869).

Mussara, la. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1661/1779).
Testaments (1800-1818).
Testaments (1820-1848).

Nalec. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Miguel Navarro García.
“Llibre dels capítols matrimonials presos per mi Bernat Olivart, rector de Nalech y Rocafort de Vallbona des de 19 de desembre del 1627 y los que pendre de aquí avant in cuius fidem appono signum” (1627-1658).
“Llibre dels capítols matrimonials presos per mi Bernat Olivart, rector de Nalech y Rocafort de Vallbona comensat al primer de novembre 1630 los altres testaments presos per mi sobre dit fins a dit dia stan continuats en lo manual del señor Juan Beso y de mossèn Duch ut videre appono signum” (1630-1660).

Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular.
Expedient matrimonial de Josep Sardà Segarrés i Rosa Vila Domènech (1919).

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó.
Testaments (1751-1755).
Testaments (1760-1769).
Testaments (1770-1778).
Testaments (1798-1810).

Rocafort de Vallbona. Parròquia de la Transfiguració del Senyor.
Llibre III de matrimonis (1918-1984).
Llibre III d’òbits (1890-1987).

Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Obradó Llauradó.
Capítols matrimonials (1556-1571).
Capítols matrimonials (1586-1628).

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí, bisbe.
Llibre d’òbits (1921-1976).

Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
“Copia de los decretos de los libros de óbitos de esta parroquia catedral en la Santa Visita de esta santa yglesia hecha por el escelentísimo e ylustrisimo señor arzobispo de ella el Dr. Dn. José Domingo costa y Borrás” (1860).

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini d’un particular.
Testaments (1850-1879).
Testaments (1880-1907).

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista. Gràcies al patrocini del Sr. Matias Massó.
Manual notarial (1530-1533).

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
Testaments (1770-1948).

Secretaria de Cambra i Govern. Gràcies al patrocini d’un particular.
Cementiris.
Comunicació prohibint l’enterrament de cadàvers dins de les esglésies per raons sanitàries (1804).
Comunicació sobre la necessitat d’exigir nous drets d’enterrament en els cementiris construïts fora de les poblacions (1806).
Comunicació sobre l’exhumació de cadàvers (1807).
Comunicació prohibint als clergues, tant seculars com regulars, tenir cementiris propis (1807).
Comunicació manant que, per tal d’evitar les epidèmies, s’han de bastir nous cementiris fora de les poblacions (1809).
Sobre el caràcter municipal o parroquial del cementiri de Cervià de les Garrigues (1896).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini dels Sr. Miquel Bori Carbonell u Eduard Obradó Llauradó, i d’altres particulars anònims.
Dispenses de consanguinitat.
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad [afinidad] entre José Cerdá viudo y Teresa Baiges soltera vecinos de Monbrió. Edad” (1835).
“Expediente número 20 sobre dispensa matrimonial entre Pablo Bergada y Mariagna Bori naturales del Vilét consanguineos en 3r grado” (1840).
“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Magin Mortró soltero y Maria Mestre viuda vecinos de Pondarmentera mediante ser de honestas familias. Posteriormente fue subsanada la equivocacion de la palabra consanguinidad que debe decir afinidad. Queda legitimamente dispensado el tercero de afinidad” (1842).
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Alemany y Teresa Alemany solteros naturales y vecinos de Pontdarmentera con la causa de estrechez de lugar” (1845).
“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Felipe Cullere y Maria Josefa Masot solteros naturales y vecinos el uno de Mollerusa Diocesis de Solsona y la otra de Maldá Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares” (1846).
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Bori y Maria Felip solteros naturales y vecinos del Vilet con causa de estrechez” (1848).
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Lorenzo Folch y Mª Teresa Folch solteros naturales el uno de Villaseca y la otra de Monbrio del Campo mediante ser de honradas familias” (1857).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá” (1870).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Bori y Antonia Gallart solteros vecinos de Maldá con la causa de edad de la oratriz” (1874).
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876).
“De dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastián Simó y Maria Alentorn, vecinos de Cerviá” (1879).

Viduïtats-Presumptes morts.
“Expediente sobre declaracion de viudedad de Antonia Culet consorte que fue de Juan Sagalá soldado vecinos del lugar de Roda” (1825).

Oratoris.
“Expediente de oratorio privado a favor de Salvador Rué viudo, de su hija e yerno Josefa Rue y Jaime M. consortes vecinos de Cervià con la extensión de que en ausencia de los oradores puedan sus consanguíneos y afines que vivan en su compañia ordenar la celebración de la santa misa” (1858).
“Expediente de oratorio privado a favor de D. Salvador Manresa y D. Teresa Vilalta consortes vecinos de Cervià en virtud de breve apostólico” (1878).
“Benedicción de la capilla pública de la casa de las hermanas descalzas de la 3ª orden de la B.V María del Carmen de Cerviá” (1909).

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
Expedient de matrícula de Ramon Rué i Carré, natural de Cervià de les Garrigues (1863-1865).
Expedient de matrícula de Francesc Martí i Magriñà, natural de Cervià de les Garrigues (1875-1877).
Expedient de matrícula de Pau Bori i Puig, natural del Vilet (1875-1878).
Expedient de matrícula de Josep Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1883).
Expedient de matrícula de Miquel Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1877-1887).
Expedient de matrícula de Josep Iglesias i Rué, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1884).
Expedient de matrícula de Jaume Salomó i Capdevila, natural de Cervià de les Garrigues (1878-1883).
Expedient de matrícula de Josep Tost i Martí, natural de Cervià de les Garrigues (1879).
Expedient de matrícula de Sebastià Rué i Rubió, natural de Cervià de les Garrigues (1882).
Expedient de matrícula de Mateu Rubio i Farré, natural de Cervià de les Garrigues (1884).

Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona. Gracies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.
Llibre del tauler (1594-1595).
Llibre del tauler (1595).
Llibre del tauler (1595-1596).
Llibre del tauler (1596).
Llibre del tauler (1596-1597).
Llibre del tauler (1597).
Llibre del tauler (1597-1598).