Particulars

Nova documentació digitalitzada

Posem a la vostra disposició nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Estudis Locals del Vilosell en base als ajuts obtingut de l’Ajuntament del Vilosell i de les aportacions voluntàries dels socis, i la col·laboració de diversos particulars.

La vostra col·laboració fa més gran el projecte!
Si esteu interessats a col·laborar amb l’AHAT poseu-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 253 360.

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Testaments (1772-1835)
Testaments (1835-1839)
Testaments (1839-1851)

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Confirmacions (1895-1934)

Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir
Testaments (1767-1865)

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1685-1692)
Manual notarial (1721-1728)
Testaments (1809-1856)

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials i testaments (1619-1633)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1443-1497)
Manual notarial (1573-1606)
Manual notarial (1614-1622)
Manual notarial (1627-1637)
Manual notarial (1668-1695)
Manual de debitoris (1637-1640)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual de capítols matrimonials (1712-1736)

Llorac. Parròquia de Sant Joan Baptista
Llibre de baptismes (1910-1935)

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
“Marmellà. Llibreta de un censal que fa lo camp de la obra de la yglésia tots los anys al señor de Marmellà” (1876-1879)
Petició de l’ajuntament i el rector per crear una escola d’instrucció incompleta (1863)
Pactes entre l’ajuntament i el rector per establir la manera de sosteniment de l’església de Marmellar (1790)
Actes notarials (1581-1893)

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció
Testaments (1710-1719)

Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Capítols matrimonials (1606-1687)
Capítols matrimonials (1608-1677)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
“Cumpliment pascual comensant en 1860 fins 1936” (1860-1936)

Picamoixons. Parròquia de Sant Salvador
Testaments (1769-1850)
Testaments (1850-1907)

Pira. Parròquia de Sant Salvador
Manual notarial (1630-1643)
Manual notarial (1648-1672)
Manual notarial (1673-1732)
Manual notarial (1675-1716)
Testaments (1701-1799)
Testaments (1816-1876)
Testaments (1800-1883)
Testaments (1883-1905)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial [s. XV]
Manual notarial (1447-1457)
Manual notarial (1485-1486)
Manual notarial (1487-1489)
Manual notarial (1476-1492)
Manual notarial (1495-1497)
Manual notarial (1495-1498)
Manual notarial (1501-1505)
Manual notarial (1587-1591)
Manual notarial (1598/1637)
“Codern de notas, de actes, capítols y testaments faltaran pera a fer lo llibre mayor” (1575-1734)
Manual notarial (1658-1661)
Inventaris postmortem (1551-1698)
Inventaris postmortem (1707-1752)
Encants (1670-1752)
Índexs de capítols matrimonials (1447-1735)
Documentació de l’administració de la construcció de l’orgue (1756-1762)
“Llibre per las ponsellas del linatge de la quondam Elisabet Granda de la vila de Riudoms la qual dexa un censal de pensió 50 lliures sobre la universitat de Monbrió y en marmesors o administradors al rector de la dita vila de Riudoms y al Dr. Granada de Reus y a sos hereus la qual volra. Comensat després son marit Joan Granada sia mort y vol se repartesca ab los del linatge de Joan Aguiló, son pare, com més avant se dirà ab la fundació fet en Reus vuy 18 de fabrer de 1681 fet per mi lo doctor en medicina Francesch Granada de la vila de Reus” (1665-1703)
“Llibre de la marmesoria de Theresa Castellà y del Folch” (1795-1871)
“Marmessorias” (1703-1865)
“Marmesorias pertanyents a la comunitat de preveres Riudoms” (1662-1852)
“Llibre de la causa pia fundada per Elisabet Granada y Jover de la vila de Riudoms, administrador lo reverent rector de dita vila la qual te de renda un censal de annua penció 50 lliures quala fa la universitat de Monbrió com consta en poder del Dr. Pera Nogues, notari de dita vila a 4 de juny 1651” (1651-1858)
“En aquesta llibreta se troba lletra A una nota dels papers del arxiu, lletra B una nota dels papers interessants per la rectoria, los actes del hospital y causas pias” [1733-1817]
“Llibre ahont se notan los comtes de la marmessoria de Rosa y Teresa Ferran comenssat en lo any 1851 essent economo de esta parroquial yglesia de Riudoms lo rector Josep Barber, prebere, un dels marmessons de Rosa y Teresa Ferran cual testament obra un poder del don Placido Brú, notari de Riudoms als 30 de novembre del any 1823” (1851-1859)
“Còpia authentica de la difinició de la testamentaria del Rdo. Francisco Puig, quondam, presbítero de la villa de Riudoms” (1741-1790)
Capbreu d’aniversaris [Primer quart del segle XVII]
“Movimento de población en Riudoms en un año comun durante el período de ls referidos cien años que media desde 1757 hasta 1856 sacado de las sumas totales que arrojan los 20 quinquenios en que esta dividido en la forma que sigue” (1856)
“Albaceazgo de las hermanas Rosa y Teresa Farran, solteras naturales y vecinas que fueron de esta villa de Riudoms, arzobispado y provincia de Tarragona” (1859-1861)

Rourell, el. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Manual de testaments (1715-1768)
Testaments (1770-1801)
Testaments (1801-1907)

Segura. Parròquia de Santa Maria
Llibre de confirmacions (1922-1973)

Senan. Parròquia Santa Maria
Manual notarial (1666-1696)
Manual notarial (1699-1720)
Manual de capítols matrimonials (1698-1732)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
“Llibre de la renda de la rectoria del poble de Sanant fet per mi Valeri Valls, prevere y rector de dita parròquia, als 17 dies del mes de gener del any 1708” (1622-1794)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)

Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Capítols matrimonials (1400-1599)
Capítols matrimonials (1540-1731)
Capítols matrimonials (1681-1715)
Capítols matrimonials (1716-1739)
Testaments (1800-1814)
Testaments (1814-1831)
Testaments (1831-1859)

Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Capítols matrimonials (1613-1698)

Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual de capítols matrimonials (1623-1648)
Manual de capítols matrimonials (1649-1654)

Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1318)
Manual notarial (1359-1363)
Manual notarial (1363-1370)
Manual notarial (1370-1375)
Manual notarial (1375-1379)
Manual notarial (1379-1384)
Manual notarial (1385-1390)
Manual notarial (1397/1398)
Manual notarial (1400-1402)
Manual notarial (1405-1410)
Manual notarial (1412-1414)
Manual notarial (1419-1420)
Manual notarial (1420-1421)
Manual notarial (1421-1425)
Manual notarial (1428-1433)
Manual notarial (1433/1434)
Manual notarial (1437-1439)
Manual notarial (1439-1445)
Manual notarial (1445/1448)
Manual notarial (1445-1450)
Manual notarial (1452-1453)
Manual notarial (1453-1454)
Manual notarial (1454-1457)
Manual notarial (1465-1475)
Manual notarial (1458-1459)
Manual notarial (1458-1479)
Manual notarial (1481-1490)
Manual notarial (1492-1546)
Manual notarial (1492-1493)
Manual notarial (1493-1516)
Manual notarial (1493-1499)
Manual notarial (1514-1515)
Manual notarial (1516-1517)
Manual notarial (1515-1519)
Manual notarial (1521-1528)
Manual notarial (1521-1546)
Manual notarial (1528-1544)
Manual notarial (1533-1535)
Manual notarial (1535-1538)
Manual notarial (1539-1542)
Manual notarial (1549-1595)
Manual notarial (1591-1592)
Manual notarial (1550-1553)
Manual notarial (1573-1577)
Llibre de compliment pasqual (1727-1968)
“Llibreta dels aniversaris se celebraràn en la iglésia del Velusell any 1737 començant die 3 de janer de dit” (1737)
“Llibre de las celebracions y pios oficis fundats en la iglèsia parroquial de la vila del Velusell, arquebisbat de Tarragona” (1745-1968)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual notarial (1347-1348)
Capbreus de Centcelles (1805-1806)
“Capbreu dels bens que madona Elionor de Requesens posseia en el terme de Vila-seca” (1429-1430)
Manual de la ciutat (1665-1675)
“Consueta dels consols” (1693-1700)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Mas y Francisca Cabre solteros vezinos de Pradell. Ex honestis” (1834)
“Dispensa de 2º con 3r grados de consanguinidad entre Pablo Poch y Maria Reverter solteros vecinos el uno de Valls y la otra de Montblanch con la causa pro indotata oratrice” (1861)

 

Donació per digitalitzar documentació

El Sr. Miquel Bori Carbonell patrocina la digitalització de la següent documentació:

“Expediente número 20 sobre dispensa matrimonial entre Pablo Bergada y Mariagna Bori naturales del Vilét consanguineos en 3r grado” (1840)
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Bori y Maria Felip solteros naturales y vecinos del Vilet con causa de estrechez” (1848)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Bori y Antonia Gallart solteros vecinos de Maldá con la causa de Edad de la Oratriz” (1874)
Expedient de matrícula de Pau Bori i Puig, natural d’El Vilet (1875-1878)

Patrocini per digitalitzar una dispensa matrimonial

Un particular ha fet una donació per digitalitzar la següent dispensa matrimonial:

“Espediente de dispensa de 3r grado de consanguinidad entre Felipe Cullere y Maria Josefa Masot solteros naturales y vecinos el uno de Mollerusa Diocesis de Solsona y la otra de Maldá Arzobispado de Tarragona con la causa de estrechez de ambos lugares” (1846)

Més documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Posem a l’abast nova documentació de diversos fons documentals digitalitzada gràcies al suport econòmic de la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de la Canonja i de la Pobla de Mafumet, i de diversos particulars.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Arquebisbe
Patrimoni de la Mitra. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Ramon Fabregas, notari. 1761 y 1762. Capbreus de la baronia de Escornalbou” (1761-1762)
“Capbreus de Constantí. 1747”
“Capbreus de Constantí. 1727-1728”
“Milà. Capbreu. 1805” (1805-1806)
“Capbreu de Alforja” (1805-1806)
“Capbreu del Milà. 1741”
“Capbreu de Alforja” (1656-1657)
“Capbreu de Vilavert. 1723”
“Cabreo de Tarragona. 1831 y 1832. Notario Francisco Salas”
“Originalis nota capibrevii iurati reddituum, quos et quem mensa archiepalis Tarraconem habet ac percipit in loco et termino de Vilabella, recepti per me Joannem Michaelem Ratera, auctoritate regia notari publicum vice ac nomine scribanie comis Tarracone sub annis MDCXVIII XIX etc XX” (1618-1619)
“Capbreu de la baronia de Escornalbou” (1806)
“Capbreu de Vilabella. 1723, 1724, 1726 y 1733” (1723-1733)
“Capbreu de Vilabella. 1723, 1724, 1726 y 1733”
“Capbreu de Riudoms” (1683/1704)
“Còpia del capbreu de Barenys y emprius de Salou” (1762)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la URV.
Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona
Manual notarial (1391)
Manual notarial (1393)
Manual notarial (1398-1400)

Oratoris. Gràcies al patrocini del Sr. Pau Plana Parés
“La Riera. Hermanas terciarias descalzas de la congregación tarraconense -Expediente sobre concesión de oratorio semipúblico” (1906)
Autorització a les germanes descalces per guardar la reserva del Santíssim a la capella recentment edificada a la Riera de Gaià (1915)

Secretaria de Cambra i Govern
Reparació de temples. Gràcies al patrocini del Sr. Miguel Navarro García
Sol·licitud de permís per col·locar varis fanals elèctrics de l’enllumenat al temple parroquial de Nalec (1923)
“Expediente de reparación de la Iglesia parroquial de Nalech” (1925-1931)

Inventaris. Gràcies al patrocini del Sr. Miguel Navarro García i d’un particular anònim
“Inventario de la parroquia de San Jaime apóstol de Nalech” (1959)
“Inventario general de la parroquia de Santa Fe de Raurich, sufragánea de Montergull y La Cirera, (Sufragánea de Llorach)” (1963)
“Parroquia de San Jaime apóstol de Nalech” (1963)
“Inventario hecho en la parroquia de San Jaime Apóstol de Nalec” (1968)

Cementiris. Gràcies al patrocini dels Srs. Miguel Navarro García i Pau Plana Parés, i d’un particular anònim
Sobre el mal estat de l’antic cementiri de Montblanc i la necessitat de construir-ne un de nou (1834)
“Bendición de parte del cementerio de Nalech” (1907)
“Expediente sobre el cementerio de la Riera” (1919-1929)
Sobre la dissolució de la junta del cementiri de la Riera de Gaià (1928-1929)

Fons parroquials
Albarca. Parròquia de Sant Vicenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de testaments (1831-1906)

Aguiló. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de capítols matrimonials (1680-1698)

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Llibre de testaments (1856-1898)
Testaments (1899-1907)

Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1790-1799)
Testaments (1816-1850)
Testaments (1824-1907)

Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Testaments (1773-1907)
“Envantari pres per lo reverent Joseph Vilalta, prebere y vicari del lloch de Bellmunt a favor dels orfans que quedaren del quodam Anton Sentis Sobrestan de las Reals fabricas del plom” (1801)

Canonja, la. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
Benedicció de la nova església de la Canonja (1757)
Testaments (1616-1764)
Testaments (1617-1692)
“Comte de carga y data que presenta Magí Cluet com a procurador de M. Magí Serra, rector de la Canonja de lo cobrat de pensions y de mes” (1828-1832)
“Tatxas dels funerals y drets te lo rector del Masricart y Canonja” [Segle XVIII]
Documentació relativa a la gestió i administració dels nínxols del cementiri (1862-1872)
“Sententia in causa vertenti in curia ecclesiastica Tarraconen inter administratores novae fabricae eccleisae loci de la Canonja, archidioecesis Tarraconen ex un et bayulum et decuriones loci del Masrricart eiusdem Tarraconen archidioecesis, ex altera partibus” (1756)
“Estado de la parroquias y feligresias de la Canonja y Masricart” (1805)
Llistat de confirmacions [Primer meitat del segle XIX]
Llistat de confirmacions (1859)
“Nota dels que tenen de confirmar-se de Masricart y Pineda y són per lo any 1832”
“Llista dels que tenen de confirmà” [Primera meitat del segle XIX]
“Concordia otorgada por el ilustre señor conde de Llar de una parte, y los vecinos y terratenientes del lugar de Masricart y su agregado de la Pineda de otra” (1847)
“Lista de los feligreses y personas piadosas que han contribuido en el estuco del altar mayor y blanqueamiento de la yglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Masricart, pueblo de Canonja, diòcesis de Tarragona” (1866)
“Lista de los feligreses y personas piadosas que han contribuido en el derribo del campanario de la yglesia de Masricart ayuda de Canonja y construcción de uno nuevo, así como en la construcción de la escalera para subir al mismo” (1883)
“Lista de individuos que han contribuido a la suscripción del palio” [Segona meitat del segle XIX]
Circulars (1756-1831)
“Nota de tot lo que lo reverent Miquel Sangrà, pàrroco de la Canonja me entrega pertañent a la parròquia” [Primera meitat del segle XIX]
“Posesió de mi Dr. Francesch Aymerich, prevere y rector de la Canonja y Masricart” (1710)
“Acte de arrendament de Francisco Casas, comensal, 1 de maig de 1732 finirà als 31 de abril de 1735, de la primícia de esta rectoria” (1732)
“Sobre iluminar el Santísimo” (1789)
Relació de rendiments de les collites (1798-1799)
Esborranys de baptismes (1751/1801)
Comptes del culte (1819-1830)
Llevador de censals (1807-1829)
Comptes de la confraria de la Mare de Déu de l’Esperança (1829)
“Posesió de la rectoria del Masricart y Canonja” (1685)
“Licencia per al rector de la Canonja per poder dir duas misas los diumenges y festiu” (1681)
“Posesió rectoria de la Canonja et Masricart” (1672)
Manaments de visita pastoral de l’església de la Canonja (1592)
Manaments de visita pastoral de l’església de Masricart (1592)
“Requesta en que lo rector del Masricart mudà de abitació y pasà a la Canonja. Intimada dia 31 de juliol any 1580”
“Capítols matrimonials” (1804-1818)
Actes notarials (1655/1858)
Correspondència (1817/1892)
Sermó de Sant Bernat Calvó [Primera meitat segle XIX]
“Copia y estracto de circulares comenzando en 1846″ (1845-1874)
Autèntica de relíquia de Sant Sebastià (1857)
Autèntica de relíquia del lignum crucis (1857)
Se demana en 1832 fer pagar algo als hereus del difunt rector Magí Serra per alajas de la yglesia” (1832)
Proclames matrimonials (1802/1866)

Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1614-1631)
Manual notarial (1621-1631)
Manual notarial (1613-1665)
Manual de testaments (1839-1868)
Testaments (1868-1907)
Esborrany de baptismes (1788-1789)

Falset. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual de capítols matrimonials (1590-1596)
Manual notarial (1596-1599)
Manual notarial (1619-1646)
Manual notarial (1647-1652)
Manual notarial (1644-1648)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Boleda Rossell
“Manual de tots los instruments (accepte capítols y testaments) presos per mi Aleix Busquets, rector de la parroquial iglésia de Guimera, comensant als 10 de juny 1726 dich mil set sens vinti sis en fe de qual poso mon signum”.

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
“Padrón y comuniones de la parroquia de San Miguel de Montmell y su ayuda de la Juncosa. Empieza en 1878” (1878-1899)

Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria
Llibre de baptismes (1883-1910)

Pontils. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1416-1431)
Manual notarial (1511-1540)
Manual notarial (1567-1573)
Manual notarial (1629-1643)
Manual notarial (1643-1664)
Manual notarial (1664-1688)
Manual notarial (1691-1707)
Manual notarial (1708-1726)
Manual notarial (1727-1737)

Pradell de la Teixeta. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Gràcies al patrocini d’un particular
Confirmacions (1739)
Confirmacions [segle XVII]
Confirmacions [segle XVIII]
Llibre de confirmacions (1890-1975)
Testaments (1859-1900)

Renau. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1615-1636)
Manual notarial (1657-1679)
Manual notarial (1679-1704)
Manual notarial (1706-1750)
Manual de testaments (1491-1699)

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
Manual notarial (1603-1605)
Manual notarial (1606)
Manual notarial (1607-1609)
Manual notarial (1610-1612)
Manual notarial (1613-1616)
Manual notarial (1616-1621)
Manual notarial (1621-1626)
Manual notarial (1628-1667)
Manual notarial (1626-1660)
Capítols matrimonials (1447-1475)
Capítols matrimonials (1478-1485)
Capítols matrimonials (1486-1499)
Capítols matrimonials (1500-1509)
Capítols matrimonials (1510-1520)
Capítols matrimonials (1521-1529)
Capítols matrimonials (1530-1539)
Capítols matrimonials (1540-1549)
Capítols matrimonials (1550-1554)
Capítols matrimonials (1555-1559)
Manual de testaments (1613-1640)
Testaments (1725-1729)
Testaments (1730-1739)
Testaments (1741-1749)

Secuita, la-Codony, el. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de dos particulars
Manual de testaments (1775-1814)
Manual de testaments (1816-1867)
Testaments (1869-1906)

Vallfogona de Riucorb. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini d’un particular
Testaments (1853-1906)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Gràcies al patrocini de la Sra. Josepa Vallverdú Padrell i dels Srs. Miguel Navarro García i Sr. Miguel Navarro García, d’altres particulars anònims i de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet
Dispenses matrimonials
“Sobre dispensación de tercero y quarto grado de consanguinidad entre Juan Clofent, pastor de Figuerola, y Josefa Martí, soltera de Saumella parròquia de Querol” (1779)
Dispensa de quart grau de consanguinitat per als germans Francesc Oliva, de Cabra, i Rosa Martí, de Saumella, i Maria Oliva, de Cabra, i Ramon Martí, de Saumella (1812)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Andres Baldrich y Ana Maria Rosell vezinos de la villa del Pla” (1820)
“Expediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Magin Torrellas y Gertrudis Santfeliu solteros vecinos de Nalech. Infamia” (1826)
“Declaracion de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia de Jayme Rofés de Fontaubella y Teresa Mas de Pradell” (1839)
“Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Rafael Vallverdu y Tecla Miguel viudos de Montreal con causa de estrechez sin que obste el habitar aquel como colono de un manso en la parroquia de Alcover” (1851)
“Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Torrens y Maria Cendra solteros de Pobla de Mafumet con causa de estrechez sin obstar el que la Maria sea natural de Constanti” (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Vallverdu y Rosa Recasens solteros naturales de Montral y vecinos de la Pobla de Mafumet con la causa de estrechez de ambos lugares” (1855)
“Instruido a solicitud de D. Mariano Fonts viudo y Dª Teresa Planas soltera vecinos de Reus en justificacion de algunos estremos para obtener dispensa de primer grado de afinidad lícita” (1855)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Piñol y Rosa Domenech solteros vecinos el uno del lugar de Lloá diócesis de Tortosa y la otra de Gratallops arzobispado de Tarragona con la causa de edad de la oradora” (1857)
“Instruido a petición deJuan Sanfeliu viudo y Maria Pujol soltera vecinos de Nalech en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de primer grado de afinidad licita” (1860)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Juan Blay y Mª Catalá vecinos de la Pobla de Ciervols y revalidacion del matrimonio contraido de buena fe” (1862)
“Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Roque Padrell y Ana Mª Fortuny solteros vecinos de la Pobla de Mafumet con la causa de edad de la oradora” (1862)
“Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Francisco Guinovart y Tecla Calvet solteros vecinos el uno del Morell y la otra de la Pobla de Mafumet” (1864)
“Dispensa de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José Español viudo y Josefa Dalmau soltera, vecinos el uno del Morell y la otra de la Pobla de Mafumet” (1866)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Blasi y Teresa Fortuny solteros vecinos de la Pobla de Mafumet con la causa de edad de la oratriz” (1866)
“Dispensa matrimonial de primer grado de afinidad lícita ex gratia speciali entre José Sans y Nadal viudo y Teresa Ramon y Dalmau solteros vecinos el uno de Constantí y la otra de Pobla de Mafumet para el bien de la oratriz huerfana de madre y mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Alejo Vallmanya y Raimunda Santfeliu solteros naturales y vecinos de Nalech con la causa de estrechez de lugar” (1878)
“De dispensa del impedimento de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Sagristá y Maria Antonia Giol solteros, vecinos de Borjas del Campo” (1878)
“De dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Rofes y Maria Mas, solteros, vecinos de Torre de Fontaubella, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1880)
“Dispensa matrimonial de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Remolá y Victoria Queralt, solteros vecinos de Blancafort, con la causa de estrechez de lugar” (1881)
“Dispensa matrimonial entre Juan Cos y Escolá y Maria Sanfeliu y Escolá solteros, vecinos de Nalech, de segundo grado de consanguinidad que entre si tienen mediante ser hijos de honestas y honradas familias y otras especiales circunstancias” (1881)
“Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Domingo Vilamajó viudo y Francisca Sanfeliu soltera vecinos de Nalech” (1883)
“Dispensa matrimonial de cuarto grado de consanguinidad entre José Vives y Maria del Loreto Busquets, vecinos de Bráfim en este arzobispado, que entre si tienen con la causa de edad de la oratriz” (1884)
“Dispensa matrimonial de segundo y tercer grados de consanguinidad que entre si tienen Juan Adell y Rosa Coll, solteros, vecinos el uno de Pobla de Mafumet y la otra de Constantí en este arzobispado” (1886)
“De dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Domingo Dalmau y Rosa Badia, solteros, vecinos de Pobla de Mafumet con la causa de edad de la oratriz” (1886)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Jové y Dolores Ramon vecinos de la Pobla de Mafumet con la causa de la edad” (1886)

Seminari de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Pobla de Mafumet i del Sr. Miguel Navarro García
Expedients de matricula
Expedient de matrícula de Ramon Corbella i Castellà, natural de Nalec (1879)
Expedient de matrícula d’Antoni Franquesa i Borràs, natural de Nalec (1883)
Expedient de matrícula d’Eusebi Mir i Rovira, natural de la Pobla de Mafumet (1883)
Expedient de matrícula de Manel March i Cavallé, natural de la Pobla de Mafumet (1884)

Còdexs i manuscrits. Gràcies al patrocini del Sr. Miguel Navarro García
Antifonari de l’ofici procedent de Nalec [segle X]

Arxiu Capitular de Tarragona. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre del tauler (1598)
Llibre del tauler (1598-1599)
Llibre del tauler (1599)
Llibre del tauler (1599-1600)
Llibre del tauler (1600)
Llibre del tauler (1600-1601)
Llibre del tauler (1601)
Llibre del tauler (1601-1602)
Llibre del tauler (1602)
Llibre del tauler (1602-1603)
Llibre del tauler (1603)
Llibre del tauler (1603-1604)
Llibre del tauler (1604)
Llibre del tauler (1604-1605)
Llibre del tauler (1605)
Llibre del tauler (1605-1606)
Llibre del tauler (1606)

Per consultar la documentació de l’Arxiu Capitular de Tarragona ho heu de fer des de la seva web acct.cat