Més documentació digitalitzada de l’AHAT i l’ACT

Abans d’iniciar les vacances posem a l’abast de tothom més documentació digitalitzada de l’Arxiu Històric Arxidcioesà de Tarragona i de l’Arxiu Capitular de Tarragona gràcies al patrocini de diversos particulars, de la Diputació de Tarragona, dels ajuntament de Rocafort de Queralt i de Sarral, i de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL.

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1582-1599)
Manual notarial (1579-1583)
Manual notarial (1574-1603)

Falset. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
Manual notarial (1660-1662)

Marmellar. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Ivan Colet
Testaments (1602-1783)

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Manament de la visita del molt il·lustre don Anton Teres practicada en la iglésia de Montblanch en 4 de mars de 1599”

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial (1566-1578)
Manual notarial (1505-1524)
Manual notarial (1540/1628)
Manual notarial (1574-1623)
Manual notarial (1674-1681)
Manual notarial (1566-1571)
Manual notarial (1542-1544)
“Llibre dels confrares de la confraria del Roser del lloch de Monbrió de la Marca del archebisbat de Tarragona, la qual confraria se fundà als nou dies del mes de abril del any mil sis cens y sis per lo reverent P. fray Vicens Codony, prior de Ciutadilla, archebisbat de Tarragona fet lo present llibre per mi Jaume Canela, rector en lo any 1738 als 22 de juny” (1606-1870)
“Llibre de la confraria del Roser” (1729-1859)
“Estado que se halla actualmente la parroquia y feligresia de San Lorenzo mártir del lugar de Montbrió de la Marca, arzobispado de Tarragona, y partido de Montblanch, formado por el licenciado Jayme Esten, cura párroco de ella, de orden del ilustrísmo señor don Romualdo de Mon y Velarde, arzobispo de esta diòcesi en este año de 1804”
“Llibre de las rendas de la iglésia y per ella de la rectoria de Monbrió de la Marca, archebisbat de Tarragona, en ell se trobaran notas de haver-se celebrat y pagat y també al fi lo adventicio de dita rectoria ab sas notas de aver complert y pagat fet per mi Jaume Canela, prevere y rector de dit lloch lo dia vuyt de maig de 1732 lo qual dia y any comensi a regir dita cura essent archebisbe don Pere de Copons y de Copons” (1732-1766)
“Llibre de las rendas y fundacions de aniversaris y misas resadas de la iglésia y per ella de la rectoria de Monbrió de la Marca, arquebisbat de Tarragona, format per mi Jaume Canela, prevere y rector de dit lloch cumplint lo manament de mon senyor il·lustríssim y reverendíssim don Joan Lario y Lancis, dia 29 de octubre de 1766” (1766-1773)
“Quadern de adventici de la parroquial de Montbrió de la Marca que servirà per los añs 1773, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85” (1773-1785)
“Codern pera notar tots los anys la celebració fundada y adventicia de la yglesia parroquial de Monbrió de la Marca, después de la reducció en particular aparobada per lo il·lustríssim senyor archebisbe de Tarragona don Fr. Francisco Armañà, als 25 de novembre de 1794, però ab la obligació de rezar cada any lo reverent rector 2 nocturnos de difunts dins la octava dels mateixos si li és posible. Any 1803” (1803-1836)
“Codern per a notar tots los anys la cantitat que resulta del pa y plat de animas y lo que se celebra” (1802-1838)
“Llibre dels sensos que vui reb lo reverent Anton Veciana, parroquial y que rebran los beneficiats de Sant Gordi que funda Nicolau Cavella en la parròchial iglésia de la vila de Sarreal fet en lo any 1742” (1579/1767)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu. Gràcies al patrocini d’un particular
“Índice general de las partidas sacramentales de este archivo parroquial del pueblo de la Morera. Bautismos” [1736-1852]

Pira. Parròquia ede Sant Salvador
“Llibre de las celebracions de la parroquial de Pira en lo qual se notaran las cargas de las missas resadas, cantadas y aniversaris extret tot fidelment del racional per mi Jaume Mallol, prevere y rector de Pira en lo añ 1785” (1785-1929)

Renau. Parròquia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona
“Llibre de visitas de la parroquial de Renau” (1665-1981)

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt
Manual notarial (1484-1487)
Manual notarial (1473-1496)
Manual notarial (1486-1502)
Manual notarial (1684-1693)
Manual notarial (1465-1467)
Manual notarial (1715-1720)
Manual notarial (1694-1702)
Manual notarial (1481-1489)
Manual notarial (1393-1395)
Manual notarial (1640-1648)
Manual notarial (1694-1702)
Manual notarial (1715-1720)
“Copia partis rectoris de Rochafort de Queralt littigantis cum discreto Antonio Bellester beneficiato in dicta ecclesia” (1513)
Capbreu del benefici de Sant Jaume [segle XV]
Llevador de censals (1746-1844)
Capbreu de la rectoria (1588-1590)
“Libre de la confraria [del Santíssim] Nom de Jesús, fundada en la església parrochial de Sant Salvador del lloc de Rocafort de Queralt per lo molt reverent pare fra Esteve Aguilar del orde de Santo Domingo, predicador y fundador de dita confraria en lo dit poble en lo dia de Sant Andreu,a 30 de novembre añ 1599. Primo se trobarà lo acte y privilegi y fundació de la confraria, 2º les ordinacions de la confraria y confrares, 3º los noms y cognoms dels confrares axí vius com difunts, 4º les obligacions dels confrares y el rosari del Santíssim Nom de Jesús, 5º les indulgències, 6º el rezibo, 7º el gasto, 8º el iventari de lo que te la confraria” (1599-1643)

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial (1666-1667)
“Ordinacions de la confraria del Roser de Çarreal” [Segle XVIII]
“Venda eo nova creasió de sensal mort de preu y propietat de sinc sentes lliures annua pensió sinc sents sous feta y firmada per Joseph Pasqual, síndichs de la vila de Sarreal, en favor de la reverent comunitat dels preveres de dita vila” (1639)
“Capbreu de Sant Pere de Pedrinyà i Santa Llúcia lo qual obté mossèn Andreu Gramunt, fundat Pere Urgell, sen ne patrons los jurats y lo rector” (1589-1591)

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
Manual notarial (1670-1691)
Manual notarial (1692-1717)

Secretaria de Cambra i Govern
Cementiris
“Expediente de exhumación y enagenación del cementerio viejo de Solivella” (1915)
“Cesión condicional de una particula de terreno del cementerio viejo. Año 1916” (1916-1918)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.
Dispenses matrimonials. Gràcies al patrocini del Sr. Joan Manuel Antem Juanico, Xavier Sabaté, Marc Barella Hernández i d’altres particulars anònims.
Dispensación de tercero y cuarto grado de consanguinidad para Francisco Santamaria y Paula Ferrer, vecinos de Cervià” (1809)
Dispensa de quarto grado de consanguinidad que entre sí tienen Pedro Gasol y María Tost, solteros y vecinos del lugar de Serviá” (1816)
“Dispensa de parentesco de consanguinidad en 4º y3r grado entre Josef Pellicer y Maria Francisca Domenech solteros y vezinos de Porrera” (1818)
Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Ventura Marti y Antonia Manresa solteros vezinos de Cerviá” (1820)
Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jayme Llobera y Josefa Simó solteros vecinos de Cerviá. Estrechez” (1826)
“Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Monserrat y Francisca Mateu solteros vecinos el uno de Alio y la otra de Vilallonga. Ex honestis” (1827)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José y Paula Tost solteros vecinos de Cervia. Ex honestis” (1832)
“Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Juan Estrade viudo y Teresa Farré soltera vecinos de Cervia. Edad” (1832)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Ferrer y Ramona Iglesias solteros vecinos de Cervia. Ex honestis” (1833)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Juan Manresa y Cecilia Rubió solteros vecinos de Cerviá. Edad” (1833)
“Espediente de dispensa de 3ro con 4º grado de consanguinidad entre Miguel Palau y Paula Tost solteros vecinos y naturales de Cerviá mediante la causa de estrechez” (1833)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Rafael Simó y Teresa Ferrer solteros vecinos y naturales de Cervia con causa de estrechez” (1833)
“Dispensa de 3r amb 4t grau de consanguinitat entre Pere Marti i Raimunda Palau de Cervià de les Garrigues” (1834)
“Espediente de dispensa de quarto grado de consanguinidad á favor de Jose Perramon y Josefa Rubio solteros vecinos de Cerviá. Edad” (1834)
“Espediente de dispensa de quarto grado de consanguinidad á favor de Magin Llort y Engracia Minguell solteros vecinos de Guimerá. Ex honestis” (1834)
“Dispensa de Domingo Santamaria, y Teresa Tost solteros de Cerviá. 4º grado consanguinidad. Causa edad” (1836)
“Espediente de dispensa de segundo grado de consanguinidad para Pedro Manresa y Maria Manresa solteros vecinos de Cervia con la causa de estrechez mediante ser de honestas familias” (1839)
“Expediente sobre dispensa matrimonialde 3º con 4º y 4º con 4º grados de consanguinidad entre Salvador Xifré y Tecla Manresa solteros naturales y vecinos de Cerviá” (1839)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Tost y Francisca Rubió solteros vecinos de Cervia con la causa de edad” (1841)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Jose Farre y Francisca Monne solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1843)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Francisco Monné y Maria Ferré solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1843)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Pedro Juan Aluja y Paula Grimau solteros vecinos y naturales de Pont de Armentera con causa de estrechez de lugar” (1844)
“Espediente de dispensa de doble 3r grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Rosa Manresa solteros vecinos de Cervia con causa de infamia ob cop. frag. ducti y atestado de pobreza” (1845)
“Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Josef Marti y Maria Ferre solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1845)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Ferrer y Maria Ferrer solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1846)
“Espediente de dispensa de tercer grado de afinidad entre Isidro Zaragoza viudo y Maria Rubió soltera vezinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1847)
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Gregorio Tost y Antonia Perramon solteros vecinos de Cervia mediante ser de honestas familias (1851)
“Espediente de dispensa de cuarto grado de afinidad entre Francisco Marti viudo y Teresa Rubio soltera vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1852)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Ramon Farre y Paula Farre solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Besora y Teresa Vallverdu naturales y vecinos de Montreal con la causa de edad de la oradora” (1853)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Farré y Cecilia Manresa solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1854)
“Dispensa de triplicado cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Perramon y Teresa Tost solteros naturales y vecinos de Cerviá con la causa de estrechez de lugar” (1855)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Tost y Raymunda Bota solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1856)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Llurba viudo y Rosa Perramon soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1856)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Ramon Manresa y Raymunda Martí de Cerviá” (1857)
“Dispensa de 3º con 4º grados de afinidad entre Salvador Rubio viudo y Magdalena Bové soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Matias Guiu y Teresa Tost solteros naturales y vecinos el uno del lugar de Torms Diocesis de Lerida y la otra de Cervia de este Arzobispado mediante ser de honradas familias” (1859)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Rubió y Maria Farre solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1859)
“Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Martí y Francisca Perramon solteros vecinos de Cerviá mediante ser de honradas familias” (1860)
“Dispensa de tercer con cuarto grado por una y cuarto por otra de consanguinidad entre Miguel Manresa viudo y Maria Marti soltera vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oradora” (1860)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Pedro Farré y Mª Estradé solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honrada familias” (1860)
“Dispensa de cusrto grado deconsanguinidad entre Jayme Farre y Francisca Farré solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la oradora” (1860)
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Francisco Ferré y Maria Gili solteros vecinos de Cerviá mediante ser de honradas familias” (1861)
“Instruido a solicitud de José Minguell y Dolores Minguell solteros naturales y vecinos de Reus en justificacion de algunos estremos que miran conducentes para obtener Dispensa de segundo grado de consanguinidad” (1861)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Manresa y Francisca Civit solteros vecinos de Cervià con la causa de edad de la oradora” (1861)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad y declaracion de 4º con 5º entre José Tost y Antonia Manresa vecinos de Cervia con la causa de nota absque copula con atentado de pobreza” (1861)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad y Declaracion de Cuarto con Quinto id entre Sebastian Marti y Teresa Contijoch solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas familias” (1862)
“Dispensa de Doble Cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Perramon y Teresa Manresa solteros vecinos de Cervia con la causa de edad de la opradora” (1862)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Isidro Casares y Maria Piñol solteros y vecinos de Vimbodí” (1864)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Pablo Martí viudo y Maria Catalá soltera vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (13.02.1865)
“Instruido a solicitud de Juan Perramón viudo y Rosa Gili Soltera, naturales y vecinos de Cervia en justificacion de algunos estremos conducentes para obtener dispensa de Primer grado de Afinidad licita y de Cognacion espiritual de Compaternidad” 1865)
“Dispensa de Cuarto grado de consanguinidad entre Juan Bautista Rubió y Maria Rubió solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la oratriz” (1865)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre Ramon Tost y Maria Rubió solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Declaración de Cuarto con Quinto grados de consanguinidad entre Sebastian Martí y Teresa Farré solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre José Perramon y Maria Tost solteros vecinos de Cerviá” (1866)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Marcos Martí y Maria Sendra solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1867)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de Consanguinidad entre Ramon Farré y Maria Farré solteros vecinos de Cervià” (1867)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Mateo Rubió viudo y Teresa Farré soltera vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Marcos Rubió y Rosa Tost solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Martí y Maria Perramon solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Martí Tost y Rosa Perramon solteros vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1868)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jayme Contijoch y Antonia Balañá solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1869)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Guiu y Maria Tost, solteros vecinos de Cerviá” (1870)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jayme Balañá y Maria Contijoch solteros, vecinos de Cerviá” (1870)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre José Cendra y Maria Martí, solteros vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Valentin Rubió y Teresa Gelonch, solteros, vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Ramon Santamaria y Maria Simó solteros, vecinos de Cerviá” (1871)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gassol y Pabla Tost solteros, vecinos de Cerviá” (1872)
“Dispensa de Doble Cuarto grado de Afinidad entre Ramon Farré viudo y Teresa Tost soltera vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1873)
“Dispensa de Tercer grado de Consanguinidad entre Pablo Martí y Rosa Espasa solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1873)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Isidro Martí y Maria Catalá solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1874)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Borrufau y Rosa Gasol solteros vecinos de Cerviá con la causa de edad de la Oratriz” (1874)
“Dispensa de Primer grado de Afinidad lícita ex gratia speciali entre Jayme Lladó viudo y Raymunda Alentorn soltera vecinos de Cerviá para el bien de la prole y ser hijos de honestas y honradas familias” (1874)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Gasol y Maria Rubió solteros vecinos de Cervia mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jaime Borrufau y Maria Gasol solteros vecinos de Cerviá” (1876)
“Dispensa de Doble Cuarto grado de Consanguinidad entre Francisco Farré y Maria Martí solteros vecinos de Cerviá con la causa de Edad de la Oratriz” (1877)
“Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Juan Bautista Martí y Francisca Martí solteros vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1877)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Perramon y Raymunda Palau solteros vecinos de Cerviá” (1877)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Salvador Farré y Teresa Cendra solteros, vecinos de Cervià” (1877)
“Dispensa de Segundo con Tercer grados de Consanguinidad entre Francisco Ballesté y Antonia Palau solteros, vecinos el uno de la Pobla de Granadella, Diócesis de Lérida y la otra de Cerviá” (1878)
“Dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Juan Gasol y Teresa Tost solteros, vecinos de Cerviá” (1878)
“De dispensa del impedimento de Tercer grado de Consanguinidad entre Sebastián Simó y Francisca Simó solteros, vecinos de Cerviá” (1878)
“De dispensa de cegundo grado de consanguinidad entre Francisco Montserrat y Francisca Llopis solteros, naturales y vecinos de Valls” (1878)
“De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Salvador Ferrer y Rosa Gili solteros, vecinos de Cerviá” (1879)
“De dispensa del impedimento de Cuarto grado de Consanguinidad entre Sebastian Martí y Francisca Monné solteros, vecinos de Cervià” (1879)
“De dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre José Llurba y Maria Perramon, solteros, vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1880)
“Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Jaime Iglesias y Maria Perramon solteros, vecinos de Cerviá mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1881)
“Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consanguinidad entre Andres Farré y Teresa Martí solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, con la causa de Edad de la Oratriz” (1881)
“De dispensa de Segundo con Tercero de Consanguinidad entre Jaime Ferré y Maria Alentorn, viudos vecinos de Cerviá, mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1882)
“Dispensa matrimonial de Primer grado de Afinidad lícita y Doble Tercer grado de Consanguinidad entre José Rué viudo y Antonia Iglesias soltera, vecinos de Cerviá. para el cuidado y educacion de los hijos del orador y para atender al estado de la oratriz” (1883)
“Dispensa matrimonial de Primer grado de Afinidad licita entre Sebastian Martí viudo y Rosa Monné, soltera, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen para atender al estado de la Oratriz” (1884)
“Dispensa matrimonial de Primero con Segundo grados de Afinidad lícita entre Ramon Gasol viudo y Raimunda Manresa soltera, vecinos de Cerviá en esta Arzobispado, que entre si tienen con la causa de incesto cum copula” (1884)
“Dispensa matrimonial de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Pedro Farré y Teresa Vilá, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de indotada”(1884)
“Dispensa matrimonial de Cuarto grado de Consanguinidad entre Pablo Romeu y Maria Monné, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de Edad de la Oratriz” (1884)
“Dispensa matrimonial de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre Gregorio Martinet y Raimunda Perramon, solteros, vecinos de Cerviá en este Arzobispado, que entre si tienen con la causa de indotada” (1884)
“Expediente matrimonial. Contrayentes José Reverté Gil-Angela Gil Genius. Dispensa apostólica. Grado 3º de consaguinidad” (1904)

Oratoris. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
“Bendición del oratorio privado de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Sarral” (1891)

Arxiu Capitular de Tarragona. Gràcies al patrocini de l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL
Llibre del tauler (1578)
Llibre del tauler (1578-1579)
Llibre del tauler (1579)
Llibre del tauler (1579-1580)
Llibre del tauler (1580)
Llibre del tauler (1580-1581)
Llibre del tauler (1588-1589)
Llibre del tauler (1589)
Llibre del tauler (1589-1590)
Llibre del tauler (1590)
Llibre del tauler (1590-1591)
Llibre del tauler (1591)
Llibre del tauler (1591-1592)
Llibre del tauler (1592)
Llibre del tauler (1592-1593)
Llibre del tauler (1593)
Llibre del tauler (1593-1594)
Llibre del tauler (1594)

Per consultar la documentació de l’Arxiu Capitular de Tarragona ho heu de fer des de la seva web acct.cat