Catàlegs

sgramentalsInventari dels llibres sagramentals dipositats a l’AHAT

Només es poden consultar els llibres sagramentals anteriors a 100 anys de l’any en curs, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i la Llei Orgànica de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge 1/1982.

A partir de 1870 també es pot consultar el Registre Civil de la població. A partir d’aleshores els llibres sagramentals només registren el nom d’aquells/es que reben sagraments dins de l’Església Catòlica. Així doncs, progressivament una part de la població deixa d’aparèixer en aquests registres.

Actualitzat l’1  d’octubre de 2013.


notarialsInventari dels protocols notarials de l’AHAT

Des de temps immemorials a l’arxidiòcesi de Tarragona els rectors on no hi havia notaria reial exercien de notaris. Les notaries rurals duraren fins a la seva supressió per reial decret del 29 de novembre de 1736, conservant els rectors de la Corona d’Aragó l’obligació de fer testaments, facultat que va ser abolida l’1 de gener del 2009 amb el nou Codi de Dret Civil de Catalunya.

Inventari publicat l’any 1987 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins la Col·lecció Catàlegs-Inventaris d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya, núm. 4.


notarialsInventari dels processos de l’AHAT

Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona dels segles XV al XVIII. Una gran part dels processos es van perdre el 1813 quan els francesos en evacuar la ciutat van dinamitar el palau arquebisbal i les oficines de la cúria  eclesiàstica.

Inventari publicat l’any 1990 pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dins la Col·lecció Catàlegs-Inventaris d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya, núm. 7. 

 


vparquebisbesInventari dels llibres de visites pastorals del fons Arquebisbes

En aquest inventari es recullen totes les visites pastorals des del segle XV (fragmentaries) fins a principis del segle XX que conservaven els arquebisbes en el seu arxiu. S’ha de tenir en compte que una gran part de les visites anteriors a l segle XIX es perderen l’any 1813 quan els francesos, retirant-se de la ciutat de Tarragona, dinamitaren el palau arquebisbal i el castell del Patriarca.

La visita pastoral és el deure episcopal de visitar la pròpia diòcesi, fonamentat en el costum antic, fou sancionat en diversos concilis de Tarragona (516, 1230, 1239, etc). El terme d’un any previst per a una ronda completa de visites es doblà després del Concili de Trento i s’amplià a un quinquenni. Es poden distingir diversos períodes, segons que el visitador posés l’interès a vetllar per la conducta de les persones (s XIII-1350) o a descobrir l’estat dels edificis, el mobiliari litúrgic, el personal i les fundacions (1350-1800), o bé es basés en qüestionaris contestats prèviament pels rectors.

Actualitzat el 12 de juny de 2012.


vpparroquiesInventari dels llibres de visites pastorals dels fons Parroquials

Aquests llibres de visites pastorals són els propis de cada parròquia i que el rector tenia l’obligació de fer i conservar a l’arxiu parroquial. La gran majoria comencen a finals del segle XVII.

Actualitzat el 12 de juny de 2012.


regnegocisInventari dels Registres de Negocis

La secció de Registres de Negocis està composta pels llibres de registres de tots els documents expedits pels arquebisbes o pels seus vicaris generals.La col·lecció, desgraciadament està molt fragmentada a causa de la voladura del Palau Arquebisbal en evacuar Tarragona els francesos l’any 1813. L’esmentada secció es compon de setanta-quatre llibres que actualment comença amb un registre de l’arquebisbe Joan d’Aragó de l’any 1330-1331, i acaba amb un del Vicari General de l’arquebisbe Echanove dels anys 1850-1857.El núm. 12 és un registre de Gràcies Apostòliques del Papa Lluna que comprèn els anys que van del 1396 al 1418.

Inventari de l’Arquitecte Ramon Salas i Ricomà

El dia 26 d’abril de 1928 va ser cedit el fons documental de l’arquitecte Ramon Salas a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) per part dels hereus de la germana de l’esmentat arquitecte. En aquest inventari trobareu documentació, principalment de la seva activitat professional i també de l’àmbit privat. Fou arquitecte municipal de Tarragona, de la provincia i de l’arquebisbat de Tarragona.