Donació d’un particular per digitalitzar documentació de la parròquia de Senan

Un particular ha fet una donació per digitalitzar el següent document de la parròquia de Santa Maria de Senan:

“Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials rebuts en poder del reverent Valeri Valls, prevere y rector del poble de Sanan del archabisbat de Tarragona y per la autoritat ordinaria notari públich en dita parròquia” (1698-1732)
Manual notarial (1666-1696)
“Llibre d’actes des del any 1694 al 1720” (1699-1720)
Llibreta de l’administració de la sagristia (1828/1833)
Informe d’Antoni Bosch, diaca natural de Senan, per ser ordenat de prevere (1806)