L’Albiol

Nova documentació digitalitzada de l’Albiol, Almoster, Arbeca, la Canonja, Montblanc, Montblanquet, Rocallaura, Vallbona de les Monges i documentació d’altres fons

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies a la col·laboració de diversos particulars, ajuntaments i entitats. Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de l’Albiol
Recull de documentació diversa relativa a l’Albiol [1158/1914]

Almoster. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Ramon Gasull Barberà
Testaments (1800-1815)

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Jean-Michel Fèvre
Manual notarial (1600-1607)
Manual notarial (1635-1671)
Manual notarial (1652-1685)

La Canonja. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
“Libro de decretos de visita y confirmaciones empezado en 1825” (1825-2001)
“Libro de las cantidades percibidas y de su inversión para el culto de las parroquiales yglesias de Canonja y Masricart desde el año de 1845 inclusive” (1846-1923)
“Libro registro de todos los índices de las secciones de nacimientos, matrimonios y defunciones inscritos desde el año de 1871 hasta la fecha 1921 (…)” (1871-1921)

Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major. Digitalitzat gràcies al patrocini de Fundació Martí l’Humà. Tot Conca
Llibreta de celebracions d’enterraments i funerals (1712-1730)
Llibreta d’enterros, novenes, albats i celebracions de misses (1716-1723)
“Memorial eo codern aont se pagaran los anterros, albats y novenas comensant a 24 de juny 1718 pagant de tres en tres mesus per lo que se cobrarà essen procurador de animes lo reverent Miguel Cantó, donan-li per selari de cobrar un sou per lliura ademés del cap sou si ni aurà com consta en lo llibre de vapítols als 9 de juliol 1718 tant dles que se cobraran atrasats com hi també los esdevenidors” (1718)
“Coden aont se asentarán los anterros, novenas y albats cobraré del die 15 de agost 1719 en avant donant a quiscun lo que aurà guanyat y costarà de sos resepis essent procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere” (1719-1720)
“Compte dels anterros y albats se deuen atrassats antes de any 1720 y són los següens” (1720-1723)
“Codern dels repartiments dels anterros, albats y novenas, essent procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere. Comensant dit codern als 10 de juny de 1723” (1723)
“Llibreta dels repartimens dels anterros, novenas y albats, comensant als 24 de juny de 1725. Procurador de animes Mn. Miquel Cantó” (1725)
“Codern dels anterros, novenas y albats essen procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, comensant als 25 de desembre 1725 fins als 23 de juny 1726” (1725-1726)
“Codern dels anterros, novenas y albats esen procurador de animes lo reverent Miquel Cantó, prevere, lo qual se comensa als 15 de setembre 1726 fins als 23 de juny 1727” (1726-1727)
Celebracions d’enterraments i funerals (1751-1752)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1752-1765)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1772-1791)
“Funerals de Montblanch de dia 11 setembre de 1831 en evant” (1831-1832)
“Llibreta de enterros del any 1833” (1833)
“Llibreta de enterros y demés funcions de animas, administrat per lo reverent Joseph Pomès, prevere en lo any 1834” (1834)
“Llibreta de enterraments de l’any 1835” (1835-1836)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1837-1840)
Llibre d’enterraments, novenes i capdanys (1839)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1838-1847)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1847-1854)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1839-1840)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1845-1847)
“Aniversaris” (1841-1847)
“Aniversaris” (1848)
Llibre de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1855-1861)
Llibre de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1885-1861)
“Apuntació de enterros i adventici celebrats desde 1880” (1880-1885)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1891-1895)
Llibreta de celebracions d’enterraments, aniversaris i funerals (1896-1898)
Llibreta de celebracions d’enterraments i funerals (1893-1906)

Montblanquet. Església de Sant Andreu, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
Capítols matrimonials (1597/1696)
Testaments (1593/1804)
“Testimonial com Maria Bosch de Monblanquet es mort en Barcelona l’any de les fams” (1593)
“Memorial de les robes que són de la iglésia de Montblnaquet y del argent fet ha 8 de abrill 1588” (1588)
Documentació econòmica de la universitat de Montblnaquet (1653/1657)
“Memorial de las valias del poble de Montblanquet y del que toca pagar per quiscun [dels] abitants de dit poble y terratinents del […] per lo que te gastat en lo any de 1715” (1715)

Rocallaura. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
Visites pastorals (1645-1832)
Manual notarial (1648-1650)
Escriptures notarials (1574/1590)
Escriptures notarials (1702/1775)
Escriptures notarials (1603/1693)
Manual de testaments (1579/1616)
Documentació relacionada amb el batlle (1598/1639)
Documentació relacionada amb els jurats (1599/1722)
Capbreu de la senyoria (1608)
Correspondència (1593/1780)
Documentació relacionada amb l’abadessa de Vallbona de les Monges, senyora de Rocallaura (1591/1720)
Actes de concòrdia entre la universitat de Rocallaura i els seus acreedors (1663-1664)
Acta de consigna de la universitat de Rocallaura (1646)
Llibreta de comptes de la universitat [Segle XVII]
Memorial de misses i aniversaris (1662/1666)
Memorial dels comptes de fer les noves campanes (1662)
“Nota dels grans se han aplagat en esta parroquial de Rocallaura y sas sufraganias Montblaquet y Montesquiu en los anis de 1765, 1766, 1767 1768 y 1769, extret de las llibretas de las primicias” (1765-1769)
Memorials de les pràctiques religioses de la parròquia de Sant Llorenç de Rocallaura i les seves sufragànies de Montblanquet i Montesquiu (1581/1609)
“Fe dels preus de la plasa de Montblanc de 1689” (1689)
“Nota dels drets paroquials de esta iglésia de Rocallaura” [Segle XVIII]
“Judicació de las obres nessesaries de la rectoria de Rocallaura feta per los mestres Pere Aguader, mestra de cases, y Batista Montener, mestre fuster” (1731)
Documentació referent a celebracions 1663-[segle XVIII]
Acord sobre els arrenjaments de l’abadia (1820)
Rebut per fer l’obra de l’església (1862)
“Inventario de la parroquia de Montblanquet ayuda de Rocallaura” (1924)
“Inventario de la iglesia y parroquia de Rocallaura” (1944)
“Inventario de la parroquia de San Lorenzo mártir de Rocallaura” (1962)
“Libro de actas de y cuentas del cementerio de Rocallaura” [dècada 1920]
“Apostolat de l’Oració” [dècada 1920]
“Expediente para la construcción del cementerio” (1925-1927)
“Cuestionario parroquial para la confección de la Guía de la Iglesia en España” [1951]

Vallbona de les Monges. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Vallbona de les Monges
“Llibre de la confraria de Nostra Senyora del Roser de aques present any de 1603 en fins bastara dit llibre” (1603-1773)
“Llibre de las fundacions, les misses y aniversaris fundats y fundades y en la iglesia parroquial de Vallbona de les monjas y de la iglesia de lorens sufraganea de dit lloch de Vallbona com i tambe de la renda de dita rectoria (…) i també alguna renda del benefici del Corpore Christi” (1632-1692)
“Llibre en lo qual conste de la renda que la iglésia parroquial del lloc de Vallbona y suffregania de Llorens tenen, és a saber, de les misses y aniversaris fundats en dites iglésies y de altres censals y renda que la rectoria de Vallbona te y suffregania de Llorens. Fet al primer de gener de 1628, essent rector lo reverent mossèn Jaume Rovira y los partits que se segueyxen són fundats en la iglésia de Vallbona” (1628-1772)
“Libre de la villa de Vallbona 1594 sive lo llibre de les causes pies” (1595-1759)
“Llibreta de la renda de la rectoria de Vallbona de las Monjas del arquebisbat de Tarragona” (1788-1831)
“Llibre del benefici de Nostra Senyora del Claustro” (1777-1862)
“Llibre de las celebracions adventicias y fundadas en Vallbona y Llorens. Comensant en 1781” (1781-1840)
Censals a favor de la rectoria de Vallbona de les Monges (1687/1818)
Manual notarial (1673-1674)
Escriptures notarials (1513/1598)
Escriptures notarials (1628/1699)
Escriptures notarials (1700/1770)
“Capítols matrimonials” (1569/1817)
Testaments (1520/1854)
“Repartició de la renda de la parroquial iglésia de Vallbona entre los acomos y rector en lo any 1677” (1677)
“Racional de la renda de la rectoria de Vallbona de les Monges (…)” (1751)
“Testamentari y marmessorias rectorals” (1852-1862)
“Marmesoria de la difunta Antònia Jové y Montañola” (1838-1857)
Marmessoria Mn. Magí Sabater, natural de Nalech, i beneficat del benefici de la Mare de Déu del Claustre de Vallbona de les Monges (1688/1773)
Marmessoria de Joan Farrer (1466/1478)
Marmessoria de Pere Joan Agulló (1707/1819)
Marmessoria de Josepa Domènech (1680/1840)
Marmessoria de Mn. Francesc Torrell i de Freixas (1744-1752)
“Relació de les quantitats de blat, ordi, etc, feta per lo poble de Vallbona als 4 de mars del any 1700” (1700)
Celebracions [Primer quart segle XVIII]
“Reducció de Vallbona” (1794)
“Llevador de censals de Vallbona” (1827-1832)
“Arancel de las fundacions de missas y aniversaris en las yglésias de Vallbona y Llorens, segons lo orde, y número que se ha observat desde nos antepassats rectors. Per lo any 1788” (1788)
“Llibreta de la renda de la parròquia de Vallbona per lo govern de mi Joseph Martí, rector de la predita” (1824-1825)
“Llevador de la renda de Francisco Torres y llibre de dita de dita renda” (1717-1730)
Qüestió sobre l’ús del cementiri (1791)
Comptes de la causa pia d’Arnau Barrau (1574-1616)
Documentació relacionada amb el període de la junta diocesana de l’arquebisbat de Tarragona (1820-1823)
“Inventario de los objetos pertenecientes al culto de la iglesia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1939” (1939)
“Inventario parroquial. Vallbona” [dècada 1940]
“Inventario de la parroquia de Vallbona de les Monges. 1956” (1956)
“Inventario de la parroquia de Vallbona de las Monjas. Año 1960” (1960)
“Inventario de la parroquia de Vallbona de las Monjas. Año 1953” (1953)
“Adquisició del nou talem de la parròquia, record de la santa missió” (1964)
“Estat de comptes i cost total del nou retaule del Sagrat Cor de Jesús” (1964)
“Cuestionario parroquial para la confección de la Guía de la Iglesia en España” (1951)
“Resum de las cuentas del libro de cultos del pueblo de Vallbona correspondientes al año 1914” (1914-1915)
“Estado de cuentas de la parroquia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1939” (1939)
“Estado de cuentas de la parroquia de Santa María de Vallbona de las Monjas. 1940” (1940)
Sol·licitud per fer una nova imatge de la Mare de Déu de la Mercè i beneir-la (1874)
Suplica per resoldre la qüestió de les propietats cedides entre si, per una banda, el rector i la universitat, i per l’altra el monestir de Vallbona de les Monges (1805)
“Plet sobre l’església nova” (1816/1852)
Correspondència enviada per Pere Jover a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1846/1851)
Correspondència enviada per Josep i Joaquim Pomés a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1850/1851)
Correspondència enviada per Josep Gili a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1851/1851)
Correspondència enviada per Joan Baptista Nicolau a Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1848/1849)
Correspondència entre Jeroni Tarragó i l’ajuntament de Vallbona de les Monges (1852-1853)
Correspondència entre l’advocat Joan Griñó i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1850/1853)
Correspondència entre l’advocat Josep Valls i Gaí, arquitecte, i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1844/1851)
Correspondència entre l’advocat Martí Figuerola i Mn. Josep Fusté, rector de la parròquia de Vallbona de les Monges (1844/1852)
Correspondència entre Mariano Feyjó o l’ajuntament de Vallbona de les Monges (1848/1852)
Correspondència relacionada amb el plet per la construcció de la nova església (1844/1852)
Correspondència dirigida a diversos rectors de la parròquia de Vallbona de les Monges (1667/1879)
Rebuts i justificants de les despeses de la construcció de la nova església (1834/1854)
Rebuts de Joan Florenzano per haver daurat i argentar un calze (1879)
Concessió d’altar privilegiat a l’altar major de l’església parroquial de Vallbona de les Monges (1827)
Rebut de pagament de Pau Jové per la barana de l’altar major (1879)
Rebut de pagament de Pau Jové per la reixa de les fonts baptismals (1880)
Comptes de l’arranjament de la teulada de l’església (1888)
Comptes dels materials per composar la copula del campanar (1884)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Joaquín de Montes-Jovellar Folch
“Dispensa de tres y cuatro grados de consanguinidad de Juan Baptista Salvat y Martí de Alforja, y Francisca Folch y Llaberia, doncella de Montbrió” (1786)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Manel Güell Junkert
“Declaración de cuarto y quinto grados de consanguinidad de Mariano Bardina y Antonia Magriña, del lugar de Perefort” (1809)

Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés Pla
“Dispensa de primer grado de afinidad entre Mateo Miguel y Josefa Freixes, vecinos aquel y esta de Reus con causa de nota” (1817)
“Declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad de Juan Christia de Vallespinosa y Teresa Vilar de Santa Perpetua” (1840)
“Espediente de dispensa de 2do grado de consanguinidad entre don Pedro y doña Concepcion Roset solteros aquel de Santa Coloma de Queralt Obispado de Vich y esta de Valls del presente Arzobispado mediante ser de honestas familias” (1850)
“Espediente de dispensa de los impedimentos de primer grado de afinidad ilicita y publica honestidad entre Ramon Pontnou y Francisca Gual solteros vecinos de Santa Perpetua mediante ser de honestas familias” (1851)
“Instruido a solicitud de Manuel Tarragó soltero y Clara Brufau viuda vecinos de Pasanant en justificacion de algunos estremos para la impetracion de dispensa de doble primero y segundo grados de afinidad licita” (1855)
“Declaracion de Cuarto con Quinto grados de consanguinidad entre José Guasch y Maria Armaijach soltera vecinos el uno de Pontils y la otra de Santa Perpetua” (1863)
“Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Ramon Vallés e Isabel Domingo vecinos de Santa Perpetua” (1868)
“Dispensa de cuarto con quinto grado de consanguinidad y cuarto con quinto de afinidad entre Pedro Felip y Antonia Penas solteros, vecinos de Sagué” (1870)
“De dispensa de Segundo grado de Consanguinidad entre Antonio Trilla e Isabel Serra, solteros, vecinos el uno de Albió, diócesis de Vich y la otra de Oller” (1880)
“De dispensa de segundo grado de consanguinidad entre Juan Ramon y Maria Cadens,, solteros, vecinos él de Guialmons y ella de las Pilas con la causa de Edad de la Oratriz” (1882)

Arxiu Capitular de Tarragona. Digitalitzada gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
Mensa capitular. Senyorius/jurisdiccions. La Canonja
“Tarraconen matriciatis” [Segle XVIII]

Dignitats i oficis. Cabiscolia i xantria
Copia del capbreu de la Canonja de 1678 (1638-1693)
“Capbreu de la dignitat de la cabiscolia de la santa metropolitana iglesia de Tarragona rebuts en poder del discret Joan Antoni de Rottalde notari de dita ciutat” (1725-1729)
“Capbreu de la dignitat de la cabiscolia de la santa metropolitana iglesia de Tarragona rebut en poder de Joseph Busquets notari publich en Tarragona resident” (1761-1769)
“Capbreu de la cabiscolia de la santa iglesia de Tarragona del any 1785 per Anton Aloy notari y secretari de dit molt ylustre capítol” (1785-1797)

Nova documentació digitalitzada de l’Albiol, Bellvei, les Borges del Camp, la Canonja, Passanant, Sarral, Solivella, el Vilosell, i documentació d’altres fons

Posem al vostre abast nova documentació digitalitzada gràcies al patrocini de diversos particulars i als ajuntaments de l’Albiol, la Canonja i Sarral.

L’Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de l’Albiol
Testaments. (1850-1907)
Testaments. (1515-1849)
Testaments. (1554-1849)

Bellvei. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellvi Rossell
Relació dels bens immobles de la parròquia de Santa Maria de Bellvei. (1961)
Notes sobre la propietat del cementiri. (1894-1896)
“Relación informe. Cementerio de Bellvey.” (1865/1874)
Comptes de la gestió i construcció de nous nínxols al cementiri. (1883/1917)

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borras Martorell
Testaments. (1835-1907)
Testaments. (1805-1858)
Testaments. (1767-1876)

La Canonja. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de la Canonja
“Est quadern conté tots los testaments que ha pres lo infrascrit rector de Canonja y Masricart desde 17 febrer de 1848 que comensa a residir en estas parròquias, fins vuy dia de la fecha. En lo temps, al haber-i suficient numero de fulls per poder conservar-se milló, podran enquadernar-se en un llibre formal. Canonja 31 desembre de 1854. Verum Pere Monguió, rector. Ni ha algun pres per lo vicari”. (1847-1886)
“Llibre de testaments de desde 1809 fins al any de 1847 segons me han asegurat en la última guerra que estaban sueltos sens enquadernar sen perderen alguns. Canonja, 26 de octubre de 1860. Pere Monguió, rector” (1809-1847)
Testaments. (1887-1907)
“Estado e inventario de la parroquial yglesia de San Sebastián mártir del pueblo de la Canonja, arzobispado de Tarragona, cuyo curato esta vacante por la muerte de don Pedro Monguió, y servida actualmente por un economo don Pablo Balcells y un vicario don Joaquin Ferrer. Esta parroquia con la sufgrania de Masricart forman un solo pueblo que contiene un poco más de trecientos vecinos con algunas mil almas de comunión”. [1873-1878]
“Inventario de los efectos de la parroquia”. (1908-1915)
“Estado e inventario de la parroquial iglesia de San Sebastián mártir del pueblo de Canonja con su ayuda aneja a la misma”. (1895/1908)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1866)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. (1863/1867)
“Ynventario de la parroquial de la Canonja.” (1831)
Estat o inventari de les esglésies de la Canonja i Masricart. [1878-1895]
“Llibre de certificacions de las misas pro populo y altras cargas piadosas.” (1767-1878)
“Escrituras de censals.” (1665/1854)
“Notale omnium instrumentorum.” (1703-1710)
“Racional de la renda que pertany al reverent rector del Masricart y Canonja. Consueta y notas.” (1768-1853)

Passanant. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Testaments de 1776 en avan”. (1776-1899)
“Indice dels instrumens, llibres, ordres y demés papers que se custodian en lo arxiu parroquial de Pasanant.” (1554-1643)
“Nota de las escripturas continuadas en aques plech fins lo any 1700.” [segle XVIII]
“Escripturas e contingudas en aquest plech de 1700 fins lo any 1726.” (1700-1726)
“Escripturas contingudas en aquest plech des del any 1726 fins 1754.” (1726-1754)

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de l’ajuntament de Sarral
Manual notarial. (1323-1324)
Manual notarial. (1525-1540)
Manual notarial. (1555-1557)
Manual notarial. (1582-1583)
Manual de testaments. (1667-1677)
“Llibre dels censals y censos de la venerable communitat dels preveres de Çarreal en lo any 1647.” (1647-1664)
“Llibre del que deu y pague la reverent comunitat als reverents. Comense any (…).” (1692-1744)
“Libre en lo qual se troba los esmersos que·s faran y així matex lo que·s quitarà y totes les fundacions que·s faran de aquí en avan comensan en lo any de 1737.” (1737-1805)
Llibre de celebracions. (1704-1725)
Llibre de celebracions. (1704-1799)
“Capbreu de la comunitat de Sarreal del any MCCCCLXXXVII. 1487.” (1487-1504)
“Llibre de fundacions de horas canonicas, missas cantadas, aniversaris, matines, vespras, completas y missas resades, que deu annualment celebrarla reverenda comunitat de preveres de la iglesia parroquial de la vila de Çarreal, archebisbat de Tarragona. (…).” (1766-1816)
“Racional dels censos que annualment percebeix la reverent comunitat de preveres de la iglésia parroquial de la present vila de Sarreal, archabisbat de Tarragona.” (1768)

Solivella. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
“Manuale scribanie comunis parrochie Solivella inceptum a me Joanne Baptista Solanelles, presbitero ac rectore dicte parrochie die tertia mensis octobris anno Domini millessimo sexcentessimo nonogessimo quarto. Tomus secundus.” (1694-1705)

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria. Digitalitzat gràcies al patrocini de la Sra. M. Trinitat Macia Martí
Manual de capítols matrimonials. (1546-1550)
Capítols matrimonials. (1490/1674)
Compliment pasqual. (1448)
Llibre d’òbits. (1401/1410)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Digitalitzat gràcies al patrocini d’un particular
Oratoris
“Expedient d’oratori privat. 1891.” (1891/1900)
“Expedient d’oratori privat.1891” (1891)
“Expedient d’oratori privat.” (1898)
“Expedient oratori privat.” (1874-1875)
“Expediente sobre concesión de capilla pública a instancia de D.Eduardo Toda y Güell.” (1912-1913)
“Expediente sobre bendición de la capilla pública de los señores hermanos don Antonio, doña Dolores y don Ignacio Balcells y de Suelves en su finca Mas de Coll o de les Ánimes.” (1915)
Expedient per erecció de capella pública en la finca propietat de Gonçal de la Guàrdia Boronat a Castellvell. (1969)

Secretaria de Cambra i Govern
Masricart. Església de la Mare de Déu de l’Esperança
“Inventario parroquial de Masricart.” [1924]

Cementiris parroquials. Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Expedient sobre la construcció d’un nou cementiri a Botarell. (1908)

Micromecenatge del projecte de digitalització

Desde junio del año 2013 el AHAT ofrece a sus investigadores, simpatizantes y amigos la posibilidad de convertirse en patrocinadores del proyecto de digitalización, y participar de forma activa en su financiación.

Desde entonces 259 personas han colaborado económicamente con el proyecto de micromecentatge, haciendo posible la digitalización de 702 documentos correspondientes, en su gran mayoría, a 55 fondos parroquiales. Principalmente se han digitalizado libros sacramentales, pero también libros de cofradías, testamentos, manuales notariales, capítulos matrimoniales, entre otra documentación. Por otra parte, también se ha patrocinado la digitalización de documentación de otras series como son dispensas matrimoniales, expedientes de presuntas muertes, expedientes de reparación de templos o procesos del tribunal eclesiástico de Tarragona.

En este momento el AHAT cuenta con 7.924 documentos digitalizados de los cuales 702 documentos se han digitalizado gracias al mecenazgo de particulares, representado el 9% del total de documentación digitalizada.

Si está interesado en patrocinar la digitalización de cualquier otra documentación póngase en contacto con nosotros: arxiu.historic@arqtgn.cat

Para más información:

Proyecto de digitalización de los libros sacramentales

Colabora con el proyecto de digitalización

¡¡¡Muchas gracias a todos los que habéis colaborado desinteresadamente con nosotros!!!

A continuación el listado de documentación digitalizada gracias a la aportación de personas comprometidas con la conservación y difusión del patrimonio documental.

Relació de la documentació digitalitzada gràcies a les donacions de particulars

L’Albi. Parròquia de Santa Maria
1. Llibre de baptismes i confirmacions (1564-1638). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
2. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1647-1729). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
3. Llibre de compliment pasqual (1473-1805). Anònim
4. Testaments (1646-1647). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
5. Testaments (1647-1653). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
6. Testaments (1655-1703). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
7. Testaments (1706-1775). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
8. Testaments (1831-1858). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
9. Testaments (1859-1899). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
10. Testaments (1899-1907). Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez

L’Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
11. Capítols matrimonials (1536-1740). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
12. Capítols matrimonials (1539-1740). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

L’Aleixar. Parròquia de Sant Martí bisbe
13. Manual de testaments (1751-779). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

Alforja. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
14. Llibre de baptismes (1568-1579). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
15. Llibre de baptismes i confirmacions (1595-1680). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
16. Llibre de matrimonis (1595-1675 i 1688-1745). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

Arbeca. Parròquia de Sant Jaume apòstol
17. Llibre de baptismes (1863-1867). Anònim
18. Llibre d’òbits (1700-1771). Anònim
19. Llibre d’òbits (1771-1805). Anònim
20. Llibre d’òbits (1806-1832). Anònim
21. Llibre d’òbits (1833-1835). Anònim
22. Llibre d’òbits (1851-1858). Anònim
23. Llibre d’òbits (1859-1866). Anònim
24. Llibre d’òbits (1867-1882). Anònim
25. Llibre d’òbits (1883-1895). Anònim
26. Llibre d’òbits (1896-1913). Anònim

Bellvei. Parròquia de Santa Maria
27. Testaments (1848-1907). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
28. Llibre de l’obra de l’església (1737-1869). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
29. Llibre de funerals (1889-1935). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
30. Lligall de testaments [finals del segle XVIII a principis del XX] Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell
31. Llibre de confirmacions i del bací de les animes (1809-1935). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena
32. Capítols matrimonials (1708-1736). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

Bonastre. Parròquia de Santa Magdalena
33. Testaments (1508-1669). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
34. Testaments (1670-1687). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
35. Testaments (1724-1806). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
36. Testaments (1746-1782). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
37. Testaments (1747-1760). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

Bràfim. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
38. Llibre de baptismes, confirmacions i matrimonis (1564-1662). Anònim

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció
39. Llibre de baptismes, matrimonis i d’òbits (1551-1695). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
40. Llibre de baptismes (1786-1816). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
41. Llibre de matrimonis (1551-1599). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
42. Llibre de matrimonis (1609-1655). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
43. Llibre de matrimonis (1817-1866). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
44. Testaments (1651-1753). Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
45. Testaments (1751-1811). Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
46. Testaments (1815-1820). Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
47. Actes notarials (1684-1741). Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell
48. Capítols matrimonials (1713-1742). Gràcies al patrocini de la Sra. Margarida Borràs Martorell

Botarell. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
49. Manual notarial (1415-1429). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
50. Manual notarial (1493). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
51. Manual notarial (1508-1512). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
52. Manual notarial (1421-1475). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
53. Manual notarial (1496-1523). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
54. Manual notarial (1563-1577). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
55. Manual notarial (1565-1581). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
56. Manual notarial (1571-1573). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
57. Manual notarial (1573-1577). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
58. Manual notarial (1582-1611). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
59. Manual notarial (1577-1603). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
60. Manual notarial (1611-1624). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
61. Manual notarial (1604-1621). Gràcies al patrocini del Sr. Carles Maristany Tió
62. Inventari parroquial (1924). Anònim

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria
63. Llibre de baptismes (1704-1797). Anònim
64. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1762-1861). Anònim
65. Llibre de baptismes (1790-1841). Anònim
66. Llibre de matrimonis (1705-1806). Anònim
67. Llibre d’òbits (1705-1785). Anònim

Canonja, la. Parròquia de Sant Sebastià, màrtir
68. Testaments (1710-1739). Gràcies al patrocini de la Sra. Rosa M. Llop Tous

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció
69. Llibre de matrimonis (1629-1648). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
70. Capítols matrimonials (1486-1698). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
71. Capítols matrimonials (1673-1689). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
72. Capítols matrimonials (1700-1740). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
73. Manual de testaments (1516-1709). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
74. Manual de capítols matrimonials i testaments (1568-1596). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
75. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833). Anònim
76. Llibre de baptismes (1852-1864). Anònim
77. Llibre de baptismes (1865-1882). Anònim
78. Llibre de baptismes (1883-1908). Anònim
79. Llibre de baptismes (1908-1936). Anònim
80. Llibre de matrimonis (1867-1913). Anònim
81. Llibre de matrimonis (1914-1935). Anònim
82. Llibre d’òbits (1852-1866). Anònim
83. Llibre d’òbits (1866-1900). Anònim
84. Llibre d’òbits (1901-1936). Anònim
85. Liber de statu animarum (1911). Anònim
86. Manual notarial (1368-1370). Anònim
87. Manual notarial (1400-1419). Anònim
88. Manual notarial (1404-1411). Anònim
89. Manual notarial (1415-1437). Anònim
90. Manual notarial (1426-1437). Anònim
91. Manual notarial (1600-1702). Anònim
92. Manual notarial (1553-1583). Anònim
93. Manual notarial (1541-1552). Anònim
94. Manual notarial (1455-1528). Anònim
95. Manual notarial (1592-1631). Anònim
96. Manual de capítols matrimonials i testaments (1519-1742). Anònim
97. Manual notarial (1707-1728). Anònim
98. Manual notarial (1525-1557). Anònim
99. Manual notarial de capítols matrimonials (1598-1706). Anònim
100. Manual notarial (1494-1507). Anònim
101. Testaments (1701-1778). Anònim
102. Testaments (1844-1884). Anònim
103. Testaments (1885-1907). Anònim

Conesa. Parròquia de Santa Maria
104. Llibre de baptismes i confirmacions (1901-2013). Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca
105. Llibre de matrimonis (1859-2005). Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria
106. Llibre de baptismes (1503-1558). Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies
107. Llibre de baptismes (1888-1899). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
108. Llibre de matrimonis (1693-1771). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
109. Llibre de matrimonis (1771-1818). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
110. Llibre de matrimonis (1819-1858). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
111. Llibre de matrimonis (1858-1866). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
112. Llibre de matrimonis (1867-1900). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
113. Llibre d’òbits (1883-1897). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
114. Manual notarial (1730-1751). Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

L’Espluga de Francolí. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
115. Llibre de testaments (1801-1907). Anònim
116. Llibre de testaments( 1824-1856). Anònim
117. Llibre de testaments (1859-1866). Anònim

L’Espluga Calba. Parròquia de la Immaculada Concepció
118. Llibre de matrimonis i compliment pasqual (1574-1636). Anònim
119. Llibre de matrimonis (1650-1699). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo

Falset. Parròquia de Santa Maria
120. Llibre de baptismes (1871-1882). Gràcies al patrocini del Sr. A.P. Gombau

Fontscaldes. Parròquia de Sant Simó, apóstol
121. Testaments (1753-1906). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

Fulleda. Parròquia de Santa Maria
122. Llibre de la confraria de Sant Isidre (1770-1885). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
123. Llibre de la confraria del Santíssim Nom de Jesús (1605-1715). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
124. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1626-1646). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
125. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1734-1924). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
126. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1871-1877). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
127. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1796-1924). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
128. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1870-1883). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
129. Llibre de la confraria de la Doctrina Cristiana (1911-1916). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
130. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1683-1745). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
131. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1881). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
132. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1884). Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró

Maldà. Parròquia de Santa Maria
133. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits, compliments pasquals (1632-170 2). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell
134. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1700-1740). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
135. Llibre de baptismes (1773-1824). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
136. Llibre de baptismes (1851-1866). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
137. Llibre de baptismes (1866-1884). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella

Montagut. Església de Sant Jaume apòstol
138. Manual de testaments (1748-1795). Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Sedeño Suarez Aluija Landa
139. Manual de capítols matrimonials, testaments i actes notarilas (1712-1746). Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Sedeño Suarez Aluija Landa
140. Manual de capítols matrimonials i testaments (1583-1589). Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Sedeño Suarez Aluija Landa
141. Manual notarial (1674-1715). Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Sedeño Suarez Aluija Landa
142. Llibre de comptes de la universitat (1686-1744). Gràcies al patrocini del Sr. Jorge Sedeño Suarez Aluija Landa

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere apòstol
143. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1564-1614). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
144. Llibre de de comptes de l’ermita de Sant Antoni (1747-1893). Anònim

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
145. Llibre de causes pies (1578-1733). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula
146. Llibre de baptismes (1607-1619). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
147. Llibre de baptismes (1619-1642). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
148. Llibre de baptismes (1643-1667). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
149. Llibre de baptismes (1671-1697). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
150. Llibre de confirmacions (1607-1611). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
151. Llibre de matrimonis (1606-1696). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
152. Llibre d’òbits (1606-1674). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez

Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
153. Manual notarial (1705). Gràcies al patrocini del Sr. David Torrell Andrés
154. Testaments (1542-1785). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
155. Testaments (1577-1786). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
156. Testaments (1570-1697). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
157. Testaments (1578-1581). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
158. Testaments (1580-1583). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
159. Testaments (1628-1652). Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

Nalec. Parròquia de Sant Jaume apòstol.
160. Manual notarial (1650-1656). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell
161. Manual de capítols matrimonials (1733-1751). Anònim
162. Manual de capítols matrimonials (1719-1736). Anònim

La Nou de Gaià. Parròquia de Sant Jaume apòstol
163. Manual notarial (1650-1656). Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell

La Nou de Gaià. Parròquia de Santa Maria Magdalena
164. Testaments (1772-1877). Gràcies al patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili
165. Testaments (1878-1904). Gràcies al patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili

Els Omellons. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
166. Testaments (1760-1792). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo
167. Testaments (1793-1806). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández

La Pobla de Montornès. Parròquia de Santa Maria
168. Llibre de baptismes (1803-1839). Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
169. Llibre de baptismes (1852-1866). Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
170. Llibre de matrimonis (1717-1804). Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
171. Llibre de matrimonis (1805-1851). Anònim
172. Llibre de matrimonis (1852-1866). Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé

Prades. Parròquia de la Santa Maria la Major
173. Testaments (1872-1907). Anònim

Rauric. Parròquia de la Santa Fe
174. Compliment pasqual (1888). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
175. Compliment pasqual (1889). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
176. Compliment pasqual (1890). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
177. Compliment pasqual (1891). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
178. Compliment pasqual (1892). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
179. Compliment pasqual (1893). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
180. Compliment pasqual (1894). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
181. Compliment pasqual (1895). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
182. Compliment pasqual (1896). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
183. Compliment pasqual (1897). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
184. Compliment pasqual (1898). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
185. Compliment pasqual (1899). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
186. Compliment pasqual (1900). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
187. Compliment pasqual (1901). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
188. Compliment pasqual (1902). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
189. Compliment pasqual (1903). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
190. Compliment pasqual (1904). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
191. Compliment pasqual (1905). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
192. Compliment pasqual (1906). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
193. Compliment pasqual (1907). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
194. Compliment pasqual (1908). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
195. Visita pastoral (1620). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
196. Visita pastoral (1622). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
197. Visita pastoral (1629). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
198. Visita pastoral (1636). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
199. Visita pastoral (1641). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
200. Visita pastoral (1642). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
201. Visita pastoral (1643). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
202. Visita pastoral (1660). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
203. Visita pastoral (1661). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
204. Visita pastoral (1670). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
205. Visita pastoral (1674). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
206. Visita pastoral (1676). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
207. Visita pastoral (1677). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
208. Visita pastoral (1683). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
209. Visita pastoral (1775). Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla

Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol
210. Llibre de baptismes (1788-1792). Anònim
211. Llibre de baptismes (1812-1815). Gràcies al patrocini de la Sra. Valentina Baldrich Barceló de Petit-Laurent
212. Llibre de baptismes (1840-1843). Anònim
213. Llibre de baptismes (1907-1914). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
214. Llibre de baptismes (1915-1921). Anònim
215. Llibre de matrimonis (1701-1727). Anònim
216. Llibre de matrimonis (1762-1778). Anònim
217. Llibre de matrimonis (1779-1791). Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
218. Llibre de Matrimonis (1805-1820). Anònim
219. Llibre de baptismes de matrimonis civils (1869-1897). Anònim
220. Llibre de matrimonis (1871-1875). Anònim
221. Llibre de matrimonis (1875-1880). Anònim
222. Llibre de matrimonis (1880-1885). Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
223. Llibre de matrimonis (1886-1890). Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
224. Llibre de matrimonis (1910-1914). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
225. Llibre índex de matrimonis (1880-1929). Anònim
226. Llibre I d’òbits (1620-1639). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Sotorra Montblanch
227. Llibre d’índex d’òbits (1834-1845). Anònim
228. Llibre d’índex d’òbits (1885-1923). Anònim

La Riera de Gaia. Parròquia de Santa Margarida.
229. Llibre de baptismes i òbits (1808-1819). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
230. Llibre de baptismes (1819-1850). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
231. Llibre de baptismes (1851-1851). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
232. Llibre de baptismes (1852-1863). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
233. Llibre de baptismes (1864-1872). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
234. Llibre de baptismes (1873-1890). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
235. Llibre de baptismes (1891-1915). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
236. Llibre de baptismes (1915-1952). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
237. Llibre de confirmacions (1814-1846). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
238. Llibre de confirmacions (1859-1991). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
239. Llibre de matrimonis (1809-1819). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
240. Llibre de matrimonis (1819-1851). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
241. Llibre de matrimonis (1864-1902). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
242. Llibre de matrimonis (1902-1963). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
243. Llibre d’òbits i confirmacions (1819-1851). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
244. Llibre d’òbits (1864-1882). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
245. Llibre d’òbits (1882-1901). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
246. Llibre d’òbits (1901-1929). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
247. Llibre d’òbits (1929-1979). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
248. Llibre esborrany de matrimonis i òbits (1809-1813). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
249. Llibre de compliment pasqual (1866-1953). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
250. Llibre de compliment pasqual (1944-1946). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
251. Llibre de parentius (1704-1809). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
252. Manual de capítols matrimonials i testaments (1670-1694). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
253. Testaments (1809-1877). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
254. Testaments (1878-1982). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
255. Llibre de visites pastorals (1950-1979). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
256. Racional de la parròquia [S. XIX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
257. Llibre de comptes (1852-1901). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
258. Llibre de comptes parroquials (1960-1970). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
259. Llibre de comptes parroquials (1971-1984). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
260. Llibre de comptes parroquials (1985-1989). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
261. Llibre de comptes parroquials (1939-1955). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
262. Llibre de comptes parroquials (1956-1972). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
263. Llibre d’actes i de l’administració econòmica de la junta de confraries (1975-1991 Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
264. Estat de comptes de la parròquia (1939). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
265. Estat de comptes de la parròquia (1940). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
266. Estat de comptes de la parròquia (1941). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
267. Estat de comptes de la parròquia (1942). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
268. Estat de comptes de la parròquia (1943). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
269. Estat de comptes de la parròquia (1944). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
270. Estat de comptes de la parròquia (1945). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
271. Estat de comptes de la parròquia (1946). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
272. Estat de comptes de la parròquia (1947). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
273. Estat de comptes de la parròquia (1948). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
274. Estat de comptes de la parròquia (1949). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
275. Estat de comptes de la parròquia (1950). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
276. Estat de comptes de la parròquia (1951). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
277. Estat de comptes de la parròquia (1952). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
278. Estat de comptes de la parròquia (1953). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
279. Estat de comptes de la parròquia (1954). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
280. Estat de comptes de la parròquia (1955). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
281. Estat de comptes de la parròquia (1956). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
282. Estat de comptes de la parròquia (1957). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
283. Estat de comptes de la parròquia (1958). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
284. Estat de comptes de la parròquia (1959). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
285. Estat de comptes de la parròquia (1960). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
286. Estat de comptes de la parròquia (1961). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
287. Estat de comptes de la parròquia (1962). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
288. Estat de comptes de la parròquia (1964). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
289. Estat de comptes de la parròquia (1965). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
290. Estat de comptes de la parròquia (1966). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
291. Estat de comptes de la parròquia (1967). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
292. Estat de comptes de la parròquia (1968). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
293. Estat de comptes de la parròquia (1969). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
294. Estat de comptes de la parròquia (1970). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
295. Estat de comptes de la parròquia (1971). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
296. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1940-1953). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
297. Llibreta de l’administració de les fundacions de la parròquia (1948-1972). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
298. Llibreta de la confraria del Sant Rosari [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
299. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. Socis protectors [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
300. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
301. Llibreta dels comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1948-1966). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
302. Llibreta de comptes del catecisme (1942-1956). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
303. Llibreta de comptes de la confraria del Puríssim Cos de Maria (1953-1975). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
304. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1967-1975). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
305. Llibreta de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1939-1953). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
306. Dietari del culte (1956-1961). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
307. Dietari del culte (1961-1964). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
308. Dietari del culte (1965-1967). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
309. Dietari del culte (1968-1975). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
310. Dietari del culte (1976-1985). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
311. Dietari del culte (1986-1991). Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà

Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu, apòstol
312. Llibre de baptismes i confirmacions (1561-1601). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòstol
313. Manual notarial (1615-1616). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
314. Manual notarial (1668-1702). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
315. Capítols matrimonials (1560-1564). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
316. Capítols matrimonials (1565-1569). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
317. Capítols matrimonials (1570-1574). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
318. Capítols matrimonials (1575-1579). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
319. Capítols matrimonials (1580-1584). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
320. Capítols matrimonials (1585-1589). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
321. Capítols matrimonials (1590-1594). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
322. Capítols matrimonials (1595-1599). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
323. Capítols matrimonials (1600-1609). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
324. Capítols matrimonials (1610-1619). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
325. Capítols matrimonials (1620-1629). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
326. Capítols matrimonials (1630-1649). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
327. Capítols matrimonials (1651-1669). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
328. Capítols matrimonials (1670-1689). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
329. Capítols matrimonials (1690-1699). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
330. Capítols matrimonials (1700-1709). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
331. Capítols matrimonials (1710-1715). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
332. Capítols matrimonials (1716-1719). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
333. Capítols matrimonials (1720-1724). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
334. Capítols matrimonials (1725-1729). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
335. Capítols matrimonials (1730-1737). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
336. Testaments (1500-1630). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
337. Testaments (1557-1578). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
338. Testaments (1589-1612). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
339. Testaments (1589-1606). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
340. Testaments (1547-1578). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
341. Testaments (1600-1609). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
342. Testaments (1610-1619). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
343. Testaments (1620-1629). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
344. Testaments (1630-1638). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
345. Testaments (1640-1648). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
346. Testaments (1650-1659). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
347. Testaments (1660-1669). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
348. Testaments (1671-1679). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
349. Testaments (1680-1689). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
350. Testaments (1690-1699). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Torrell Massó
351. Testaments (1700-1709). Anònim
352. Testaments (1710-1719). Anònim
353. Testaments (1720-1743). Anònim

Rocamora. Parròquia de Sant Magí
354. Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859). Gràcies al patrocini de la família Armejach
355. Llibre de baptismes (1852-1936). Gràcies al patrocini de la família Armejach
356. “Llibre major de recibo y gasto del convent de pares dominicos de Sant Magí, començant en juliol de 1828, sent prior lo molt reverent pare fra Thomas Coma” (1828-1935). Gràcies al patrocini de la família Armejach
357. “Llibre de la celebració de missas fundadas per Pau Lleó de Pontons” (1813-1833). Gràcies al patrocini de la família Armejach
358. “Llibre de la administració de la causa pia o pia fundació per la font de Sant Magí màrtyr feta o fundada per Pau Lleó, pagès de Pontons, y administrada per lo pare prior y convent del dit Sant Magí des del any 1776” (1692-1833). Gràcies al patrocini de la família Armejach

Rojals. Parròquia de Sant Salvador
359. Llibre de baptismes (1881-2013). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
360. Llibre d’òbits (1908-1914). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
361. Testaments (1808-1833). Anònim
362. Testaments (1815-1860). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
363. Testaments (1860-1863). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
364. Testaments (1864-1877). Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
365. Testaments (1879-1887). Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
366. Testaments (1888-1908). Anònim

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí bisbe
367. Llibre de matrimonis (1851-1866). Anònim
368. Llibre d’òbits (1851-1866). Anònim

Siurana. Parròquia de Santa Maria
369. Manual notarial (1423-1427). Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies
370. Manual de testaments (1753-1904). Gràcies al patrocini del Sr. Manuel Casademunt Badia

Tarragona. Parròquia de Sant Pere apòstol del Serrallo
371. Llibre de baptismes (1892-1898). Anònim

Tarragona. Parròquia de Santíssima Trinitat
372. Llibre de matrimonis (1863-1881). Gràcies al patrocini de la Sr. Carles Babot Nel·lo
373. Llibre d’òbits (1881-1894). Gràcies al patrocini de la Sra. Laura Pasano Torrens

Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
374. Llibre de baptismes (1503-1600). Anònim
375. Llibre de baptismes i confirmacions (1608-1702). Anònim
376. Llibre de baptismes (1677-1705). Anònim
377. Llibre de matrimonis (1563-1711). Anònim
378. Llibre d’òbits (1563-1711). Anònim

Valls. Parròquia de Sant Joan
379. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
380. Llibre de baptismes (1607-1613). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
381. Llibre de baptismes (1613-1624). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
382. Llibre de baptismes (1628-1642). Verkami 171 mecenes
383. Llibre de baptismes i confirmacions (1642-1662). Verkami 171 mecenes
384. Llibre de baptismes (1663-1684). Verkami 171 mecenes
385. Llibre de baptismes (1685-1708). Verkami 171 mecenes
386. Llibre de baptismes (1708-1723). Verkami 171 mecenes
387. Llibre de baptismes (1723-1737). Verkami 171 mecenes
388. Llibre de baptismes (1738-1746). Verkami 171 mecenes
389. Llibre de baptismes (1746-1757). Verkami 171 mecenes
390. Llibre de baptismes (1758-1768). Verkami 171 mecenes
391. Llibre de baptismes (1769-1779). Verkami 171 mecenes
392. Llibre de baptismes (1779-1786). Verkami 171 mecenes
393. Llibre de baptismes (1787-1791). Verkami 171 mecenes
394. Llibre de baptismes (1792-1796). Verkami 171 mecenes
395. Llibre de baptismes (1797-1802). Verkami 171 mecenes
396. Llibre de baptismes (1803-1808). Verkami 171 mecenes
397. Llibre de baptismes (1809-1815). Verkami 171 mecenes
398. Llibre de baptismes (1815-1819). Verkami 171 mecenes
399. Llibre de baptismes (1820-1825). Verkami 171 mecenes
400. Llibre de baptismes (1825-1830). Verkami 171 mecenes
401. Llibre de baptismes (1831-1835). Verkami 171 mecenes
402. Llibre de baptismes (1836-1840). Verkami 171 mecenes
403. Llibre de baptismes (1840-1844). Verkami 171 mecenes
404. Llibre de baptismes (1845-1851). Verkami 171 mecenes
405. Llibre de baptismes (1851-1856). Verkami 171 mecenes
406. Llibre de baptismes (1857-1860). Verkami 171 mecenes
407. Llibre de baptismes (1860-1862). Verkami 171 mecenes
408. Llibre de baptismes (1863-1865). Verkami 171 mecenes
409. Llibre de baptismes (1866-1857). Verkami 171 mecenes
410. Llibre de baptismes (1868-1872). Verkami 171 mecenes
411. Llibre de baptismes (1872-1877). Verkami 171 mecenes
412. Llibre de baptismes (1877-1882). Verkami 171 mecenes
413. Llibre de baptismes (1882-1888). Verkami 171 mecenes
414. Llibre de baptismes (1889-1897). Verkami 171 mecenes
415. Llibre de baptismes (1897-1905). Verkami 171 mecenes
416. Llibre de baptismes (1905-1915). Verkami 171 mecenes
417. Llibre de baptismes (1915-1926). Verkami 171 mecenes
418. Llibre de confirmacions (1693-1705). Verkami 171 mecenes
419. Llibre de confirmacions (1722-1773). Verkami 171 mecenes
420. Llibre de confirmacions (1845-1858). Verkami 171 mecenes
421. Llibre de confirmacions (1861-1902). Verkami 171 mecenes
422. Llibre de matrimonis (1561-1596). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
423. Llibre de matrimonis (1597-1622). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
424. Llibre de matrimonis (1622-1639). Verkami 171 mecenes
425. Llibre de matrimonis (1641-1694). Verkami 171 mecenes
426. Llibre de matrimonis (1694-1720). Verkami 171 mecenes
427. Llibre de matrimonis (1720-1749). Verkami 171 mecenes
428. Llibre de matrimonis (1749-1768). Verkami 171 mecenes
429. Llibre de matrimonis (1769-1787). Verkami 171 mecenes
430. Llibre de matrimonis (1788-1800). Verkami 171 mecenes
431. Llibre de matrimonis (1801-1815). Verkami 171 mecenes
432. Llibre de matrimonis (1816-1829). Verkami 171 mecenes
433. Llibre de matrimonis (1830-1847). Verkami 171 mecenes
434. Llibre de matrimonis (1847-1851). Verkami 171 mecenes
435. Llibre de matrimonis (1851-1860). Verkami 171 mecenes
436. Llibre de matrimonis (1860-1868). Verkami 171 mecenes
437. Llibre de matrimonis (1868-1877). Verkami 171 mecenes
438. Llibre de matrimonis (1878-1897). Verkami 171 mecenes
439. Llibre de matrimonis (1898-1924). Verkami 171 mecenes
440. Llibre d’òbits (1560-1596). Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
441. Llibre d’òbits i matrimonis (1596-1622). Verkami 171 mecenes
442. Llibre d’òbits (1637-1649). Verkami 171 mecenes
443. Llibre d’òbits (1650-1666). Verkami 171 mecenes
444. Llibre d’òbits (1667-1684). Verkami 171 mecenes
445. Llibre d’òbits (1685-1708). Verkami 171 mecenes
446. Llibre d’òbits (1708-1733). Verkami 171 mecenes
447. Llibre d’òbits (1734-1765). Verkami 171 mecenes
448. Llibre d’òbits (1766-1779). Verkami 171 mecenes
449. Llibre d’òbits (1779-1790). Verkami 171 mecenes
450. Llibre d’òbits (1791–1800). Verkami 171 mecenes
451. Llibre d’òbits (1801-1811). Verkami 171 mecenes
452. Llibre d’òbits (1811-1815). Verkami 171 mecenes
453. Llibre d’òbits (1816-1829). Verkami 171 mecenes
454. Llibre d’òbits (1830-1842). Verkami 171 mecenes
455. Llibre d’òbits (1843-1851). Verkami 171 mecenes
456. Llibre d’òbits (1851-1860). Verkami 171 mecenes
457. Llibre d’òbits (1861-1866). Verkami 171 mecenes
458. Llibre d’òbits (1867-1871). Verkami 171 mecenes
459. Llibre d’òbits (1871-1877). Verkami 171 mecenes
460. Llibre d’òbits (1877-1888). Verkami 171 mecenes
461. Llibre d’òbits (1888-1902). Verkami 171 mecenes
462. Llibre d’òbits (1902-1916). Verkami 171 mecenes
463. Llibre d’òbits (1916-1926). Verkami 171 mecenes
464. Llibre d’òbits de l’Hospital de Valls (1939-1947). Verkami 171 mecenes
465. Compliment pasqual (1666). Verkami 171 mecenes
466. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1683-1684). Verkami 171 mecenes
467. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1686). Verkami 171 mecenes
468. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1688). Verkami 171 mecenes
469. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1693). Verkami 171 mecenes
470. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1700). Verkami 171 mecenes
471. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1705). Verkami 171 mecenes
472. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1708). Verkami 171 mecenes
473. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1712). Verkami 171 mecenes
474. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1730). Verkami 171 mecenes
475. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1732). Verkami 171 mecenes
476. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1755). Verkami 171 mecenes
477. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1756). Verkami 171 mecenes
478. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1757). Verkami 171 mecenes
479. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1758). Verkami 171 mecenes
480. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1759). Verkami 171 mecenes
481. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1761). Verkami 171 mecenes
482. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1763). Verkami 171 mecenes
483. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1764). Verkami 171 mecenes
484. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1766). Verkami 171 mecenes
485. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1767). Verkami 171 mecenes
486. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1768). Verkami 171 mecenes
487. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1769). Verkami 171 mecenes
488. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1779). Verkami 171 mecenes
489. Compliment pasqual (1789). Verkami 171 mecenes
490. Compliment pasqual (1821). Verkami 171 mecenes
491. Compliment pasqual [S. XIX] Verkami 171 mecenes

Valls. Parròquia de Sant Antoni
492. Llibre de baptismes (1868-1878). Verkami 171 mecenes
493. Llibre de baptismes (1878-1892). Verkami 171 mecenes
494. Llibre de baptismes (1892-1917). Verkami 171 mecenes
495. Llibre de baptismes (1918-1932). Verkami 171 mecenes
496. Llibre de matrimonis (1868-1877). Verkami 171 mecenes
497. Llibre de matrimonis (1877-1927). Verkami 171 mecenes
498. Llibre d’òbits (1868-1877). Verkami 171 mecenes
499. Llibre d’òbits (1878-1904). Verkami 171 mecenes
500. Llibre d’òbits (1904-1966). Verkami 171 mecenes

Valls. Parròquia de la Mare de Deu del Carme
501. Llibre de baptismes (1878-1889). Verkami 171 mecenes
502. Llibre de baptismes (1890-1908). Verkami 171 mecenes
503. Llibre de baptismes (1908-1952). Verkami 171 mecenes
504. Llibre de matrimonis (1878-1911). Verkami 171 mecenes
505. Llibre de matrimonis (1912-1973). Verkami 171 mecenes
506. Llibre d’òbits (1878-1896). Verkami 171 mecenes
507. Llibre d’òbits (1897-1945). Verkami 171 mecenes

El Vendrell. Parròquia de Sant Salvador
508. Llibre de baptismes (1848-1851). Anònim
509. Llibre de baptismes (1852-1858). Anònim
510. Llibre de baptismes (1859-1863). Anònim
511. Llibre de baptismes (1867-1872). Anònim
512. Llibre de baptismes (1872-1878). Anònim
513. Llibre de baptismes (1879-1883). Anònim
514. Llibre de baptismes (1883-1889). Anònim
515. Llibre de baptismes (1889-1894). Anònim
516. Llibre de baptismes (1894-1901). Anònim
517. Llibre de baptismes (1902-1909). Anònim
518. Llibre de baptismes (1909-1916). Anònim
519. Llibre de baptismes (1916-1925). Anònim
520. Llibre de matrimonis (1839-1851). Anònim
521. Llibre de matrimonis (1852-1858). Anònim
522. Llibre de matrimonis (1859-1872). Anònim
523. Llibre de matrimonis (1872-1884). Anònim
524. Llibre de matrimonis (1884-1897). Anònim
525. Llibre de matrimonis (1897-1912). Anònim
526. Llibre de matrimonis (1912-1927). Anònim
527. Llibre de matrimonis (1927-1946). Anònim
528. Llibre d’òbits (1568-1655). Anònim
529. Llibre d’òbits (1653-1716). Anònim
530. Llibre d’òbits (1716-1769). Anònim
531. Llibre d’òbits (1770-1808). Anònim
532. Llibre d’òbits (1808-1823). Anònim
533. Llibre d’òbits (1823-1846). Anònim
534. Llibre d’òbits (1846-1851). Anònim
535. Llibre d’òbits (1852-1858). Anònim
536. Llibre d’òbits (1859-1866). Anònim
537. Llibre d’òbits (1867-1876). Anònim
538. Llibre d’òbits (1876-1885). Anònim
539. Llibre d’òbits (1885-1897). Anònim
540. Llibre d’òbits (1897-1907). Anònim
541. Llibre d’òbits (1907-1918). Anònim
542. Llibre d’òbits (1918-1943). Anònim

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
543. Manual notarial (1512-1517). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
544. Manual notarial (1516-1535). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
545. Decret de visita pastoral (1646). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
546. Llibre de visites pastorals (1688-1868). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
547. Decret de visita pastoral (1694). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
548. Llibre de visites pastorals (1731-1979). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
549. Decret de visita pastoral (1828). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

Vilabella. Parròquia de Sant Pere apòstol
550. Llibre de baptismes (1566-1705). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
551. Llibre de baptismes i confirmacions (1679-1750). Anònim
552. Llibre de baptismes (1750-1788). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
553. Llibre de baptismes (1789-1824). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
554. Llibre de baptismes (1874-1884). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
555. Llibre de baptismes (1825-1850). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
556. Llibre de baptismes (1851-1873). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
557. Llibre de baptismes (1884-1894). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
558. Llibre de baptismes (1899-1917). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
559. Llibre de matrimonis (1566-1756). Anònim
560. Llibre de matrimonis (1757-1815). Anònim
561. Llibre de matrimonis (1816-1851). Anònim
562. Llibre de matrimonis (1851-1917). Anònim
563. Llibre d’òbits (1427-1624 Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
564. Llibre d’òbits (1490-1566). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
565. Llibre d’òbits (1625-1695). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
566. Llibre d’òbits (1663-1704). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
567. Llibre d’òbits (1704-1758). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
568. Llibre d’òbits (1759-1815). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
569. Llibre d’òbits (1816-1851). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
570. Llibre d’òbits (1851-1882). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
571. Llibre d’òbits (1883-1957). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon

Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria
572. Llibre de matrimonis (1745-1800). Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Obradó Llauradó

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria
573. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1735-1880). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
574. Llibre de baptismes (1807-1851). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
575. Llibre de baptismes (1851-1859). Anònim
576. Llibre de baptismes (1859-1866). Anònim
577. Llibre de baptismes (1867-1897). Anònim
578. Llibre de baptismes (1897-1929). Anònim
579. Llibre de confirmacions (1860-1927). Anònim
580. Llibre de matrimonis (1735-1851). Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
581. Llibre de matrimonis (1852-1859). Anònim
582. Llibre de matrimonis (1859-1866). Anònim
583. Llibre de matrimonis (1867-1921). Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
584. Llibre de matrimonis (1922-1979). Anònim
585. Llibre d’òbits (1412-1426). Anònim
586. Llibre d’òbits (1438-1562). Anònim
587. Llibre d’òbits (1458-1464). Anònim
588. Llibre d’òbits (1562-1564). Anònim
589. Llibre d’òbits (1735-1851). Anònim
590. Llibre d’òbits (1851-1859). Anònim
591. Llibre d’òbits (1859-1866). Anònim
592. Llibre d’òbits (1867-1912). Anònim
593. Llibre d’òbits (1913-1979). Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
594. Manual de capítols matrimonials (1792-1801). Anònim
595. Testaments (1863-1907 ). Anònim
596. “Valies de la vila y terme del Velusell fetes est any 1761 sent avaliadors Nicolau Carré, Joseph Ballesté, Francisco Nogué, menor, y Cosme Prenafeta, anomenats per lo ajuntament de batlle y regidors y síndich procurador de dita vila esent batlle Francisco Carré y regidors Joseph Tarragó y Joseph Rubió y síndich procurador Jaume Forasté” (1761). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
597. “Cadastro o inventari de las cases i heretats que te lo poble del Velusell i son terme ab distintio de totas las pesas de terra que les componen i los jornals que conté cada pesa de terra, fruits que produeix i fertilitat que té declarada lo nom del posehedor de ella, nota dels desimadors així universals com particulars i quant cada una de aquellas produeix forns i molins en la forma següent” [s. XVIII] Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
598. Cadastre (1763-1765). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
599. “Repartimen per menor del real cadastro de la vila del Velusell corregimen de Lleida del any 1750”
600. Capbreu de les rendes de la rectoria (1588-1590). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
601. “Capbreu per la rectoria 1588 pres per reverent Anton Forès. Altre per Lluís Pau 1622 per las almoinas per la comunitat” (1588-1759). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
602. “Libre de la villa del Velluzell per lo [compte] que quiscun ayn solen donar los jurats que són als que entren, comensat als XX de febrer del ayn MDCIIII ha honra y gloria de Jhesucrist amne. Són jurats dit ayn los honors en Joan Bregues y Salvador Giner y Pere Hondara y balle en Joan Tarragó per lo il·lustre señor don Simon Trilla, abat de Pobblet, seynor del nostre loch del Velluzell” (1604-1657). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
603. “Llibre de comtes y possecions de regidors” (1695-1743). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
604. “Libre per donar compte al auditor de les ànimes de les causes pies del loch del Velluzell, ayxí certes faneches de forment que se an de destribuir com encara dines se an tantbé de distribuir com baix est full se trobarà memorial de un cabbreu que se feu la cabbrevació lo ayn MDLXXIII a VII de desembre en poder de mòssen Joan Prenafeta, rector de la parrochial isglésia del Velluzell, com allí largament ho trobaran los aseguraments de dites coses” (1624-1683). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
605. “Any MDCV. Libre de las confraries y causes pies de la parochial iglésia del Velusell, los comptes que per los maiorals y administradors de ells çe donen quiscun any, assistint lo rector, balle y jurats y dos hoidors de comptes y lo notari dels jurats començat dit libre a deu de giner any MDCV” (1605-1648). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
606. “Liber testamentorum receptorum per me Antonium Forés, presbiterum apostolicumque notari in archivioque romane curie matriculatum oriundum et habitt loci de Veluzello diocesi Tarragone” (1566-1592). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
607. Llibre del confrares de la confraria del Santíssim Nom de Jesús (1599/1736). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
608. “Libre de la cort (…). Vellusell (…). del il·lustríssim senyor don Domingo Quiles, abbat del monestir de [Nostra Senyora] de Poblet, senor d’esta vila del Vellusell com a notari instituit per dit (…). y per lo reverent pare fra Bernat Abelló, balle general de dita señoria, comensat als 26 de octubre de l’any 1629 a honra y gloria del Senyor. Amen” (1629-1666). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
609. Llibre de la cort del batlle (1678-1724). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
610. Llibre de la cort del batlle (1677/1728). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
611. “Capbreus de 1607. Rector Lluís Pau” (1607-1608). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
612. Capbreu de l’almoina (1593). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
613. “Confraria. Capbreus 1593. Joan Prenafeta, rector” (1593). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell
614. “Capibrevium reddituum benefficii Sancte Catherine in ecclesia loci del Vellusell fundi” (1622/1630). Gràcies al patrocini d’un soci del Centre d’Estudis Locals del Vilosell

Vistabella. Església del Sagrat Cor
615. Llibre de baptismes i confirmacions (1934-1977). Anònim

Fons Arquebisbe. Sèrie Diplomataris, inventaris i repertoris antics de l’Arxiu de l’Arquebisbe
616. Còdex A i B Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Juncosa Bonet

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses matrimonials
617. “Dispensación de tercer y cuarto grado de consanguinidad para Pedro Besora y Mariangela Serralta, vecinos de Capafons” (1809-1810). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
618. “Dispensa en quarto grado de consanguinidad de Jayme Batista y Teresa Anglés, de Vallclara, en 28 maio de 1812”. (1812). Anònim
619. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jayme Macip y Maria Porrera solteros vezinos de Gratallops con la causa de estrechez” (1820). Anònim
620. Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Joaquín Capdevila y Maria Antonia Guasch solteros naturales y vecinos del lugar de Maldá (1821). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
621. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Caixal de Velosell y Maria Roig de Bimbodi. Estrechez” (1824). Anònim
622. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jose Nabau y Cecilia Gaya vecinos de Malda. Estrechez” (1825). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
623. “Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Gaya y Magdalena Aixala solteros vecinos de Omellons. Estrechez” (1825). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
624. “Expediente de dispensa de 2º grado de consanguinidad entre Martin y Teresa Anglés vezinos de Vallclara. Ex honestis” (1825). Anònim
625. “Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Serra y Teresa Vidal solteros vecinos de Viñols. Edad” (1826). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
626. “Expediente de dispensa sobre impedimento de 4to grado de consanguinidad entre Salvado Cavallé y Maria Baget solteros vezinos de la Selva: ex honestis” (1929). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
627. “Espediente de dispensa á favor de Ventura Ballester y Esperanza Miró solteros naturales y vecinos de Rocafort de Queralt sobre 4º grado de consanguinidad. Estrechez” (1834). Anònim
628. “Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Bruget y Teresa Baget solteros vecinos de Reus. Edad” (1834). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
629. “Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia de Pablo Llorach y Vidal y Francisca Civit y Roig solteros ambos vecinos de la Espluga de Francoli” (1836). Anònim
630. “Espediente de dispensa de 2º con 3r grado de consanguinidad entre Juan Bautista Macip y Maria Porrera solteros vecinos de Gratallops mediante ser de honestas familias, y declaracion de 4º y 5º” (1843). Particular
631. “Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Ramon Baget y Maria Obré solteros vecinos de Poboleda con la causa de edad de la oradora” (1843). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
632. “Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Josef Casals viudo y Rosa Voltas soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1852). Anònim
633. “Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Roig y Engracia Capdevila solteros vecinos el uno de Omells de Nagaya y la otra de Rocafort de Nalech con la causa de edad de la oradora” (1854). Anònim
634. “Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Andres Calero y Maria Calero solteros vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1854). Anònim
635. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Viñes y Maria Baget solteros vecinos de Cornudella mediante ser de honradas familias” (1855). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
636. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Baget viudo y Maria Poblet soltera vecinos de Reus con la causa de edad de la oradora” (1856). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
637. “Sobre declaracion de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Jayme Bellmunt y Rosa Safont solteros vecinos de Arbeca” (1861). Anònim
638. “Dispensa de tercer grado de afinidad entre Buenaventura Baget y Maria Peyró viudos vecinos de la Selva con la causa de infamia sine copula en forma de pobres” (1861). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
639. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Ortiga y Antonia Gispert solteros vecinos de Riudoms mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1864). Anònim
640. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Geronimo Pastó y Maria Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de Estrechez de lugar” (1864). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
641. “Dispensa de Tercero con cuarto grados de Consanguinidad entre José Pastó y Maria Teresa Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de estrechez de lugar” (1867). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
642. “Instruido a solicitud de Domingo Pedrol y Antonia Casanovas solteros vecinos de la presente Ciudad en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Segundo grado de Consanguinidad” (1868). Anònim
643. “Instruido a solicitud de D. Francisco Valentí viudo y Dª Maria Valentí soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos extremos conducentes para conseguir dispensa de 1º y 2º de una y 2º con 3º por otra parte de consanguinidad”. (1857). Anònim
644. “Ynstruido a solicitud de Jayme Cardona y Antonia Olivé solteros naturales y vecinos el uno de Pont de Armentera y la otra de Vallmoll en justificacion de algunos estremos conducentes al logro de dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad”. Gràcies al patrocini del Sr. Jaume Cardona Casanova
645. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Urgell y Rosa Rocamora solteros vecinos de Falcet con la causa de edad de la oradora”. (1855). Anònim
646. “Sobre declaracion de parentesco de cuarto y quinto de consanguinidad y licencia concedida a Josef Dalmau y Sorder, joven labrador del lugar de La Riera, y Maria Torrell, donsella del mismo lugar” (1790). Anònim
647. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Pasqual Espina y María Piñol, de la Riera” (1816). Anònim
648. “Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Juan Sabatér y Maria Musté vezinos el uno de Prenafeta y la otra de Alilla con la causa de estrechez” (1818). Anònim
649. Dispensa de Cuarto grado de Consanguinidad entre Antonio Magriñá y Josefa Sordé solteros, vecinos de la Riera (1870). Anònim
650. “Dispensa de quarto grado doble de consanguinidad entre Ramon Fabregat y Antonia Llort vezinos de Guimera” (1818). Anònim
651. “Instruido a solicitud de José Cantó y Francisca Mateu solteros vecinos el uno de Fulleda y la otra de Sarreal en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Tercer grado de Cosanguinidad” (1868). Anònim
652. “Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Contijoch y Antonia Poblet solteros naturales y vecinos de Barbara con causa de estrechez de lugar” Gràcies al patrocini del Sr. Eduard Contijoch Miquel
653. “Dispensación de cuarto grado de consanguinidad para Raymundo Torrell y Maria Altés, vecinos de Montreal” (1809-1810). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
654. “Dispensa de Salvador Corts de la Musara, y Maria Rubert de Montreal, en el parentesco de tercero con quarto grado simple, y de quarto y quarto doble de consanguinidad, a los 17 días del mes de octubre del año 1812”. Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
655. Dispensa de quart grau de consanguinitat entre Francesc Miró i Esperança Carbonell, solters, veïns de Rocafort de Queralt (1827). Anònim
656. “Declaracion de doble parentesco de quartos y quintos grados de consanguinidad de Macias Joanpere y Teresa Roses de la Almosara” (1850). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
657. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad y tercero con cuarto grados de afinidad entre José Camafort y Teresa Estivill vecinos de Almusara con la causa de Infamia cum copula en forma de pobres” (1869). Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
658. “Espediente de dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Josef Badia y Maria Poblet solteros naturales y vecinos de Prenafeta con la causa de estrechez de lugar” (1850). Anònim
659. “Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre José Pier y Maria Baget solteros vecinios de la Selva” (1865). Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
660. “Expediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Francisco Roselló y Josefa Minguell vecinos de Guimerá. Infamia cum copula” (1829). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
661. “Declaracion de cuarto y quinto grados de consanguinidad de Ramon Armengol y Piñol y Madalena Minguell y Minguell solteros vecinos de Guimerà” (1854). Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
662. “Dispensa de 3º grado de consanguinidad entre Francisco Ollé y Maria Sabate vecinos de Prenafeta con la causa de edad de la oradora” (1860). Anònim
663. “Dispensa de 3º y 4º grado por una parte y de 4º doble por otra de consanguinidad entre Juan Rubert y Teresa Corts vezinos aquel de Monreal y esta de Almuzara con la causa de estrechez” (1818). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
664. “Sobre declaracion de quarto y quinto grados de consanguinidad entre Pedro Roig y Marina Joanpere vezinos de la Musara” (1819). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
665. “Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre José Recasens y Teresa Ollé vezinos de Monreal con la causa de estrechez” (1819). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
666. “Espediente de dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Avello y Antonia Rubert solteros vecinos el uno de Musara y la otra de Monreal. Edad” (1832). Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Gómez
667. “Dispensa en tercero con quarto grado de consanguinidad, y tercero y quarto de afinidad de Francisco Cavaller, y Maria Juncosa y Martorell, de Ciurana, en 27 maio de 1812” (1812). Anònim
668. “Dispensa de quarto grado de afinidad que entre sí tienen José Isern y Teresa Masdeu, viudos de Montreal” (1816). Anònim
669. “Dispensa de cuarto grado de afinidad entre Jose Bargalló y Teresa Mas viudos vecinos el uno del Mulà diocesis de Tortosa i la otra de Torra de Fontaubella de este Arzobispado mediante ser de honestas y honradas familias” (1854). Anònim
670. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Francisca Estivill solteros vecinos de Almosara con la causa de edad de la oradora” (1855). Anònim
671. “Dispensa de doble tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Salvador Joanpere y Maria Joanpere solteros naturales y vecinos de Almozara con la causa de estrechez de lugar” (1857). Anònim
672. “Dispensa de tercero con cuarto grados de afinidad entre Esteban Juncosa soltero y Rosa Martorell viuda vecinos de Arbolí con la causa de infamia cum copula” (1862). Anònim
673. “Declaracion de cuarto con quinto grados de consanguinidad entre Juan Porqueres y Francisca Porqueres solteros vecinos el uno de Vilella Baja, diócesis de Tortosa, y la otra de Morera” (1862). Anònim
674. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Magrané y Teresa Masdeu solteros vecinos de Arbolí con la causa de edad de la oratriz” (1865). Anònim
675. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre José Abelló y Maria Magrané solteros vecinos el uno de Almusara y la otra de Arbolí mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1865). Anònim
676. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Musté y Teresa Porqueras solteros vecinos de la Morera con la causa de edad de la oratriz” (1869). Anònim
677. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros y vecinos de Arbolí” (1871). Anònim
678. “Dispensa de doble cuarto grado de consanguinidad entre José Juncosa y Maria Martorell solteros vecinos de Ciurana con la causa de edad de la oratriz” (1874). Anònim
679. “Espediente instruido a solicitud de Martin Perelló y Magdalena Montserrat solteros vecinos del Morell en justificacion de algunos estremos para implorar dispensa de primer grado de afinidad licita” (1853). Anònim
680. “Dispensa matrimonial de Tercer grado de Consanguinidad entre Magín Clarasó y Carmen Sogas solteros vecinos de Vallespinosa mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1876). Anònim

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Viduïtats-Presumptes morts
681. “Declaracion de viudedad de Hipolita Baget y Rodriguez consorte que fue de Batista Baget de la Selva”. Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
682. Expedient de viduïtat de Rosa Batet, viuda de Magin Mateu (1844). Anònim
683. “Declaracion de viudedad de Maria Gallofré y Batet consorte que fue de Francisco Gallofré de Masllorens, muerto violentamente en Valls en 12 Mayo de 1822” (1824). Anònim
684. Expedient de viduïtat de Teresa Mateu, viuda de Tomas Vidal (1816). Anònim

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Tribunal de Primera Instància (arxidiocesà). Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona
685. “Universitat del lloch de la Riera contra Estephanum Plana agricolam de Virgili, familiaren Scti. Officii. Originale Procesus” (1623-1625). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
686. “Vicari y Jurats contra Molnera. Originale Processus” (1631). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
687. Prohoms de la Riera contra prohoms de la Nou de Gaià (1633). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
688. “Mateu y Clora. Originale Processus” (1638). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
689. “Mata y Virgili. Originale Processus” (1654). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
690. “Regidors de la Vila y Quadra de Tamarit y Universitat de la Riera, Virgili y la Nou y Vicari de la Riera y Parés Rector del Rocafort provehit de la rectoria de dita Vila de Tamarit. Testes recepti pro parte Rdi. Raphaelii Parés presebiteri rectoris de Tamarit super articuli pro sua parte oblatis” (1734). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
691. “Joseph y Antonio Soler padre e hijo del lugar de la Riera y Magdalena Monter doncella del mismo lugar y Quadra de Stas. Creus. Instancia de Esponsales. Original Proceso” (1785). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña.

Fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Oratoris. Gràcies al patrocini del Sr. Joan Bernat Nicolas Hungerbühler
692. Petició per poder celebrar missa els diumenges a la capella pública de Riudavella a Vimbodí (1899). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Bernat Nicolas Hungerbühler
693. Instància de petició per poder realitzar missa al pati del castell de Riudabella a Vimbodí (1859). Gràcies al patrocini del Sr. Joan Bernat Nicolas Hungerbühler
694. “Sobre el oratorio privado de los padre e hijo Mas de la villa de Botarell del arzobispado de Tarragona. 1805.” (1805). Anònim
695. “Expediente de oratorio privado a solicitud y en favor de las Hermanas Terciarias de Nuestra Señora del Carmen erigido en la villa de Montbrió del Campo” (1862). Anònim

Fons Secretaria de Cambra i Govern. Reparació de Temples
696. Expedient sobre la reparació d’un local situat entre l’Esglèsia de Vilallonga del Camp i la casa del Rector (1857-1863). Anònim
697. “Gastos a consecuencia de la reparación de desperfectos ocasionados en esta iglesia parroquial, por la caída de un rayo en 31 de agosto de 1932” (1932-1932). Anònim
698. “Expediente sobre obras de reparación en la yglesia parroquial de Vilallonga” (1935-1935). Anònim
699. Sobre la reparació del temple parroquial de Vilallonga del Camp després de la Guerra Civil (1942-1943). Anònim

Fons Associacions i Confraries
Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona
700. “Llibre de determinacions de capítols de la confraria de la Puríssima Sanch de Jesucrist de Tarragona comensant a VIIII del mes de agost any de la Nativitat del Senyor MDCXV” (1615-1685). Anònim
701. Llibre de resolucions i comptes (1588-1655). Anònim

Los 171 mecenas del proyecto de digitalitzación de los libros sacramentales de Valls a través de la plataforma de web de  crowdfunding Verkami

Joan Altarriba Farran, Miquel Amengual Bibiloni, Montserrat Amill Rocamora, Lluís Andreu Civit, Alfons Arimany Perez, Josep Barceló Prats, Marc Barella Hernández, Michèle Berché, Lola Besses, Eduard Boada Aragonès, Carles Bonet Casanova, M. Rosa Bordas Barceló, Gabriel Brea Martínez, Samuel Burguete Recasens, Anna Cabré, Xavier Campillo Besses, Eulàlia Camps, Joan Canela, M. Teresa Carné Marcet, Ramon Carreras Planells, Sergi Casademunt Fiol, Gemma Casale, David Castaner, Jordi Castells, Carmen Cavallé Sesé, Esther Celma Fe, Joan Climent Ferré, Ramon Closas Mestre, Família Colom-Rosell, Lluís M. Comas de Llisorgas, Richard Corbella, Josep M. Domènech Cendrós, Jaume Domingo Escofet, Jordi Domingo Sánchez, Jesús Elías Becerra, M. Candela Esteve Rodon, Pere-A. Fàbregas Vidal, Axel de Ferran, Jordi Ferré Blasco, Jordi Fina Garcia, Joaquim Font Fàbregas, Jordi Garcia Ventura, Pere Garcia Janeras, Albert Garcia Soler, Grup de Generalogia de Badalona, Alfonso González Dorado, Joan M. Guarro-Arenas Saladié, Montserrat Guasch Andreu, Francina Guasch Formigós, Família Hernández-Llort, Antonio Herraiz, Joan Pau Jordà Sánchez, Marta Jordà Olives, Mercè Jordà Olives, Montserrat Jordi Nebot, Eulàlia Llacha Llagostera, Família Màndoli-Bofarull, M. Pilar Martí Hernández, Roser Martin, Raimon Masdeu Térmens, Matias Masso Cases, Lluís M. Montalà Trilla, Pere Montañola Sangenis, Cristina Montseny Figueruelo, M. Isabel Montserrat Sampedro, Angela Morrissey, Esperança Musterni Corderes, Dieter Nentwich, José Domingo Nuet Garcia, Josep M. Palau Baduell, M. Teresa Pastor Gallach, Raimon Pavia Segura, Òscar Peris Rodenas, Francesc Piñas Brucart, Kenneth Pitarch Calero, Joan Plana, Jordi Plana Tomas, Carme M. Prades Mulet, Jordi Prats Bonet, Miquel Àngel Prats Fabra, Anna Puig Miquel, Anton Pujol Bertran, Joan M. Quijada Bosch, David Ribera Ruiz, Xavier Rodrigo Torres, Francesca Roig Galceran, José Ramon Romero Carreras, Oscar Roset Rubio, Àngel Rovira Turdiu, Ramon Rovira Tubella, Josep Rovirosa Olivé, Francesc Ruiz Toribio, Cruz Sánchez Dalmau, Neus Sánchez Pié, Manuel Sanromà Lucia, Pere Serra Rosell, Miquel Sistach Roura, Francisco Torrella, Ricardo Trillo Ansón, Miquel Valls Figols, Núria Ventura Mercè, Familia Verdú-Solé, Esteve Vidal Terencia, Conchi Villar Garruta, Joaquim Virgili Guardia, Pilar Vives Corbella, Andreu Ximenis Rovira, Jose Zaragoza Mañé i seixanta tres persones anònimes.

 

Tres anys de micromecenatge. Un balanç molt positiu

El juny de l’any 2013 l’AHAT va oferir als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat d’esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d’una manera activa en el seu finançament.

Passats tres anys els resultats no poden ser més positius. A dia d’avui 227 persones han col·laborat econòmicament amb el projecte de micromecentatge, fent possible la digitalització de 504 documents corresponents, en la seva gran majoria, a 43 fons parroquials. Principalment s’han digitalitzat llibres sagramentals, però també llibres de confraries, testaments, manuals notarials, capítols matrimonials, entre d’altra documentació.  Fins i tot, s’ha pogut digitalitzar la totalitat del fons antic de la parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià gràcies al patrocini d’una sola persona. Per altra banda, també s’ha patrocinat la digitalització de documentació d’altres sèries com són dispenses matrimonials, expedients de presumptes morts, expedients de reparació de temples o processos del tribunal eclesiàstic de Tarragona.

En aquest moments l’AHAT compta amb  7.213 documents digitalitzats que representen un volum total de 1.307.658  imatges.

La nova web de l’AHAT permet a les persones que vulguin col·laborar amb el projecte de digitalització, escollir directament el/s document/s que volen digitalitzar. Actualment, aquesta modalitat només està activa a la sèrie de llibres sagramentals on hi hagi llibres sense digitalitzar i a la sèrie de dispenses matrimonials del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.

Tanmateix, si esteu interessats en patrocinar la digitalització de qualsevol altra documentació poseu-vos en contacte amb nosaltres: arxiu.historic@arqtgn.cat

Per més informació:

Projecte de digitalització dels llibres sagramentals

Col·labora amb el projecte de digitalització

Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat desinteressadament amb nosaltres!!!

Tot seguit podeu veure el llistat de documentació digitalitzada gràcies a l’aportació de persones compromeses amb la conservació i difusió del nostre patrimoni documental.

L’Albi. Parròquia de Santa Maria.

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1564-1638) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1647-1729) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de compliment pasqual (1473-1805) Particular (Anònim)
 4. Testaments (1646-1647) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 5. Testaments (1647-1653) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 6. Testaments (1655-1703) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 7. Testaments (1706-1775) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 8. Testaments (1831-1858) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 9. Testaments (1859-1899) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez
 10. Testaments (1899-1907) Gràcies al patrocini del Sr. Òscar Bové Pérez

 

Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Capítols matrimonials (1536-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Capítols matrimonials (1539-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

L’Aleixar. Parròquia de Sant Martí bisbe

 1. Manual de testaments (1751-779) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Alforja. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de baptismes (1568-1579) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes i confirmacions (1595-1680) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de matrimonis (1595-1675 i 1688-1745) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Bellvei. Parròquia de Santa Maria

 1. Testaments (1848-1907) Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Castellví Rosell

 

Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena.

 1. Capítols matrimonials (1708-1736) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Bonastre. Parròquia de Santa Magdalena

 1. Testaments (1508-1669) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 2. Testaments (1670-1687) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 3. Testaments (1724-1806) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Testaments (1746-1782) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Testaments (1747-1760) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

Les Borges del Camp. Parròquia de l’Assumpció

 1. Llibre de baptismes, matrimonis i d’òbits (1551-1695) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 2. Llibre de baptismes (1786-1816) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de matrimonis (1551-1599) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Llibre de matrimonis (1609-1655) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Llibre de matrimonis (1817-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Cabra del Camp. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1704-1797) Particular ((Anònim))
 2. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1762-1861) Particular ((Anònim))
 3. Llibre de baptismes (1790-1841) Particular ((Anònim))
 4. Llibre de matrimonis (1705-1806) Particular ((Anònim))
 5. Llibre d’òbits (1705-1785) Particular ((Anònim))

 

Capafonts. Parròquia de l’Assumpció.

 1. Llibre de matrimonis (1629-1648) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Capítols matrimonials (1486-1698) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Capítols matrimonials (1673-1689) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Capítols matrimonials (1700-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1799-1833) Particular ((Anònim))
 2. Llibre de baptismes (1852-1864) Particular ((Anònim))
 3. Llibre de baptismes (1865-1882) Particular ((Anònim))
 4. Llibre de baptismes (1883-1908) Particular ((Anònim))
 5. Llibre de baptismes (1908-1936) Particular ((Anònim))
 6. Llibre de matrimonis (1867-1913) Particular ((Anònim))
 7. Llibre de matrimonis (1914-1935) Particular ((Anònim))
 8. Llibre d’òbits (1852-1866) Particular ((Anònim))
 9. Llibre d’òbits (1866-1900) Particular ((Anònim))
 10. Llibre d’òbits (1901-1936) Particular ((Anònim))
 11. Liber de statu animarum (1911) Particular ((Anònim))

 

Conesa. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1901-2013) Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca
 2. Llibre de matrimonis (1859-2005) Gràcies al patrocini de la Sra. Mercè Bonet Roca

 

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1503-1558) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies
 2. Llibre de baptismes (1888-1899) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 3. Llibre de matrimonis (1693-1771) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 4. Llibre de matrimonis (1771-1818) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 5. Llibre de matrimonis (1819-1858) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 6. Llibre de matrimonis (1858-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Estivill Palleja
 7. Llibre de matrimonis (1867-1900) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 8. Llibre d’òbits (1883-1897) Gràcies al patrocini del Sr. Xavier Guillamon Escriche
 9. Manual notarial (1730-1751) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

 

L’Espluga de Francolí. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Llibre de testaments (1801-1907) Particular (Anònim)

 

L’Espluga Calba. Parròquia de la Immaculada Concepció

 1. Llibre de matrimonis i compliment pasqual (1574-1636) Particular ((Anònim))

 

Falset. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1871-1882) Gràcies al patrocini del Sr. A.P. Gombau

 

Fontscaldes. Parròquia de Sant Simó, apóstol

 1. Testaments (1753-1906) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Fulleda. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de la confraria  de Sant Isidre (1770-1885) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 2. Llibre de la confraria del Santíssim Nom de Jesús (1605-1715) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 3. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1626-1646) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 4. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1734-1924) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 5. Llibre de la confraria de Sant Esteve (1871-1877) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 6. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1796-1924) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 7. Llibre de la confraria de la Santa Creu (1870-1883) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 8. Llibre de la confraria de la Doctrina Cristiana (1911-1916) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 9. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1683-1745) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 10. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1881) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró
 11. Llibre de la confraria de la Mare de Déu del Roser (1884) Gràcies al patrocini del Sr. Santi Arbós Gabarró

 

 

Maldà. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits, compliments pasquals (1632-170 2) Gràcies al patrocini del Sr. Miquel Bori Carbonell
 2. Llibre de baptismes, matrimonis i òbits (1700-1740) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 3. Llibre de baptismes (1773-1824) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 4. Llibre de baptismes (1851-1866) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella
 5. Llibre de baptismes (1866-1884) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Hernández Barella

 

Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere apòstol 

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits (1564-1614) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

Montmell, el. Parròquia de Sant Miquel arcàngel.

 1. Llibre de causes pies (1578-1733) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula

 1. Llibre de baptismes (1607-1619) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre de baptismes (1619-1642) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Llibre de baptismes (1643-1667) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Llibre de baptismes (1671-1697) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 5. Llibre de confirmacions (1607-1611) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 6. Llibre de matrimonis (1606-1696) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 7. Llibre d’òbits (1606-1674) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué

 

 

Mont-roig del Camp. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Manual notarial (1705) Gràcies al patrocini del Sr. David Torrell Andrés
 2. Testaments (1542-1785) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 3. Testaments (1577-1786) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 4. Testaments (1570-1697) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 5. Testaments (1578-1581) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 6. Testaments (1580-1583) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer
 7. Testaments (1628-1652) Gràcies al patrocini del Sr. José Ramon Buera Boyer

 

La Nou de Gaià. Parròquia de Santa Maria Magdalena

 1. Testaments (1772-1877) Gràcies al patrocini del Sr. Lluís Virgili Virgili

 

Els Omellons. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Testaments (1760-1792) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Montseny Figueruelo

 

La Pobla de Montornès. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes (1803-1839) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 2. Llibre de baptismes (1852-1866) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 3. Llibre de matrimonis (1717-1804) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé
 4. Llibre de matrimonis (1805-1851) Particular (Anònim)
 5. Llibre de matrimonis (1852-1866) Gràcies al patrocini de la família Alarcia-Mañé

 

Prades. Parròquia de la Santa Maria la Major

 1. Testaments (1872-1907) Particular (Anònim)

 

Rauric. Parròquia de la Santa Fe

 1. Compliment pasqual (1888) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 2. Compliment pasqual (1889) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 3. Compliment pasqual (1890) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 4. Compliment pasqual (1891) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 5. Compliment pasqual (1892) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 6. Compliment pasqual (1893) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 7. Compliment pasqual (1894) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 8. Compliment pasqual (1895) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 9. Compliment pasqual (1896) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 10. Compliment pasqual (1897) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 11. Compliment pasqual (1898) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 12. Compliment pasqual (1899) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 13. Compliment pasqual (1900) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 14. Compliment pasqual (1901) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 15. Compliment pasqual (1902) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 16. Compliment pasqual (1903) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 17. Compliment pasqual (1904) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 18. Compliment pasqual (1905) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 19. Compliment pasqual (1906) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 20. Compliment pasqual (1907) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 21. Compliment pasqual (1908) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 22. Visita pastoral (1620) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 23. Visita pastoral (1622) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 24. Visita pastoral (1629) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 25. Visita pastoral (1636) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 26. Visita pastoral (1641) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 27. Visita pastoral (1642) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 28. Visita pastoral (1643) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 29. Visita pastoral (1660) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 30. Visita pastoral (1661) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 31. Visita pastoral (1670) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 32. Visita pastoral (1674) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 33. Visita pastoral (1676) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 34. Visita pastoral (1677) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 35. Visita pastoral (1683) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla
 36. Visita pastoral (1775) Gràcies al patrocini del Sr. Feliu Monés i Pla

 

 

Reus. Parròquia de Sant Pere apòstol

 1. Llibre de baptismes (1812-1815) Gràcies al patrocini de la Sra. Valentina Baldrich Barceló de Petit-Laurent
 2. Llibre de baptismes (1840-1843) Particular (Anònim)
 3. Llibre de baptismes (1907-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 4. Llibre de baptismes (1915-1921) Particular (Anònim)
 5. Llibre de matrimonis (1701-1727) Particular (Anònim)
 6. Llibre de matrimonis (1762-1778) Particular (Anònim)
 7. Llibre de matrimonis (1779-1791) Gràcies al patrocini del Sr. Albert Gil Fontanet
 8. Llibre de Matrimonis (1805-1820) Particular (Anònim)
 9. Llibre de matrimonis (1871-1875) Particular (Anònim)
 10. Llibre de matrimonis (1875-1880) Particular (Anònim)
 11. Llibre de matrimonis (1880-1885) Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
 12. Llibre de matrimonis (1886-1890) Gràcies al patrocini del Sr. Francesc Bertran París
 13. Llibre de matrimonis (1910-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 14. Llibre índex de matrimonis (1880-1929) Particular (Anònim)
 15. Llibre I d’òbits (1620-1639) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Sotorra Montblanch
 16. Llibre d’índex d’òbits (1834-1845) Particular (Anònim)
 17. Llibre d’índex d’òbits (1885-1923) Particular (Anònim)

 

La Riera de Gaia. Parròquia de Santa Margarida. 

 1. Llibre de baptismes i òbits (1808-1819) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 2. Llibre de baptismes (1819-1850) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 3. Llibre de baptismes (1851-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 4. Llibre de baptismes (1852-1863) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 5. Llibre de baptismes (1864-1872) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 6. Llibre de baptismes (1873-1890) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 7. Llibre de baptismes (1891-1915) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 8. Llibre de baptismes (1915-1952) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 9. Llibre de confirmacions (1814-1846) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 10. Llibre de confirmacions (1859-1991) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 11. Llibre de matrimonis (1809-1819) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 12. Llibre de matrimonis (1819-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 13. Llibre de matrimonis (1864-1902) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 14. Llibre de matrimonis (1902-1963) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 15. Llibre d’òbits i confirmacions (1819-1851) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 16. Llibre d’òbits (1864-1882) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 17. Llibre d’òbits (1882-1901) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 18. Llibre d’òbits (1901-1929) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 19. Llibre d’òbits (1929-1979) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 20. Llibre esborrany de matrimonis i òbits (1809-1813) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 21. Llibre de compliment pasqual (1866-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 22. Llibre de compliment pasqual (1944-1946) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 23. Llibre de parentius (1704-1809) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 24. Manual de capítols matrimonials i testaments (1670-1694) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 25. Testaments (1809-1877) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 26. Testaments (1878-1982) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 27. Llibre de visites pastorals (1950-1979) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 28. Racional de la parròquia [S. XIX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 29. Llibre de comptes (1852-1901) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 30. Llibre de comptes parroquials (1960-1970) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 31. Llibre de comptes parroquials (1971-1984) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 32. Llibre de comptes parroquials (1985-1989) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 33. Llibre de comptes parroquials (1939-1955) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 34. Llibre de comptes parroquials (1956-1972) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 35. Llibre d’actes i de l’administració econòmica de la junta de confraries (1975-1991 Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 36. Estat de comptes de la parròquia (1939) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 37. Estat de comptes de la parròquia (1940) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 38. Estat de comptes de la parròquia (1941) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 39. Estat de comptes de la parròquia (1942) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 40. Estat de comptes de la parròquia (1943) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 41. Estat de comptes de la parròquia (1944) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 42. Estat de comptes de la parròquia (1945) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 43. Estat de comptes de la parròquia (1946) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 44. Estat de comptes de la parròquia (1947) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 45. Estat de comptes de la parròquia (1948) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 46. Estat de comptes de la parròquia (1949) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 47. Estat de comptes de la parròquia (1950) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 48. Estat de comptes de la parròquia (1951) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 49. Estat de comptes de la parròquia (1952) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 50. Estat de comptes de la parròquia (1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 51. Estat de comptes de la parròquia (1954) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 52. Estat de comptes de la parròquia (1955) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 53. Estat de comptes de la parròquia (1956) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 54. Estat de comptes de la parròquia (1957) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 55. Estat de comptes de la parròquia (1958) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 56. Estat de comptes de la parròquia (1959) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 57. Estat de comptes de la parròquia (1960) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 58. Estat de comptes de la parròquia (1961) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 59. Estat de comptes de la parròquia (1962) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 60. Estat de comptes de la parròquia (1964) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 61. Estat de comptes de la parròquia (1965) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 62. Estat de comptes de la parròquia (1966) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 63. Estat de comptes de la parròquia (1967) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 64. Estat de comptes de la parròquia (1968) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 65. Estat de comptes de la parròquia (1969) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 66. Estat de comptes de la parròquia (1970) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 67. Estat de comptes de la parròquia (1971) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 68. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1940-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 69. Llibreta de l’administració de les fundacions de la parròquia (1948-1972) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 70. Llibreta de la confraria del Sant Rosari [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 71. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana. Socis protectors [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 72. Llibreta de la confraria de la Doctrina Cristiana [S. XX] Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 73. Llibreta dels comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1948-1966) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 74. Llibreta de comptes del catecisme (1942-1956) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 75. Llibreta de comptes de la confraria del Puríssim Cos de Maria (1953-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 76. Llibreta de comptes de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1967-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 77. Llibreta de la confraria del Sagrat Cor de Jesús (1939-1953) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 78. Dietari del culte (1956-1961) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 79. Dietari del culte (1961-1964) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 80. Dietari del culte (1965-1967) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 81. Dietari del culte (1968-1975) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 82. Dietari del culte (1976-1985) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà
 83. Dietari del culte (1986-1991) Gràcies al patrocini Sr. Joan Francesc Rull Cartañà

 

Riudoms. Parròquia de Sant Jaume apòstol

 1. Testaments (1700-1709) Particular (Anònim)
 2. Testaments (1710-1719) Particular (Anònim)
 3. Testaments (1720-1743) Particular (Anònim)

 

Rocamora. Parròquia de Sant Magí

 1. Llibre de baptismes i confirmacions (1607-1859) Gràcies al patrocini de la família Armejach
 2. Llibre de baptismes (1852-1936) Gràcies al patrocini de la família Armejach

 

Rojals. Parròquia de Sant Salvador

 1. Llibre de baptismes (1881-2013) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 2. Llibre d’òbits (1908-1914) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 3. Testaments (1808-1833) Particular (Anònim)
 4. Testaments (1815-1860) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 5. Testaments (1860-1863) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 6. Testaments (1864-1877) Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
 7. Testaments (1879-1887) Gràcies al patrocini de la Família Hernández-Llort
 8. Testaments (1888-1908) Particular (Anònim)

 

Sant Martí de Maldà. Parròquia de Sant Martí bisbe

 1. Llibre de matrimonis (1851-1866) Particular (Anònim)
 2. Llibre d’òbits (1851-1866) Particular (Anònim)

 

Siurana. Parròquia de Santa Maria

 1. Manual notarial (1423-1427) Gràcies al patrocini de la Sra. M. Elena Morató Pàmies

 

Tarragona. Parròquia de Santíssima Trinitat

 1. Llibre de matrimonis (1863-1881) Gràcies al patrocini de la Sr. Carles Babot Nel·lo

 

Valls. Parròquia de Sant Joan

 1. Llibre de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual (1556-1628) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 2. Llibre de baptismes (1607-1613) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 3. Llibre de baptismes (1613-1624) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 4. Llibre de baptismes (1628-1642) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de baptismes i confirmacions (1642-1662)
 6. Llibre de baptismes (1663-1684) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre de baptismes (1685-1708) Verkami 171 mecenes
 8. Llibre de baptismes (1708-1723) Verkami 171 mecenes
 9. Llibre de baptismes (1723-1737) Verkami 171 mecenes
 10. Llibre de baptismes (1738-1746) Verkami 171 mecenes
 11. Llibre de baptismes (1746-1757) Verkami 171 mecenes
 12. Llibre de baptismes (1758-1768) Verkami 171 mecenes
 13. Llibre de baptismes (1769-1779) Verkami 171 mecenes
 14. Llibre de baptismes (1779-1786) Verkami 171 mecenes
 15. Llibre de baptismes (1787-1791) Verkami 171 mecenes
 16. Llibre de baptismes (1792-1796) Verkami 171 mecenes
 17. Llibre de baptismes (1797-1802) Verkami 171 mecenes
 18. Llibre de baptismes (1803-1808) Verkami 171 mecenes
 19. Llibre de baptismes (1809-1815) Verkami 171 mecenes
 20. Llibre de baptismes (1815-1819) Verkami 171 mecenes
 21. Llibre de baptismes (1820-1825) Verkami 171 mecenes
 22. Llibre de baptismes (1825-1830) Verkami 171 mecenes
 23. Llibre de baptismes (1831-1835) Verkami 171 mecenes
 24. Llibre de baptismes (1836-1840) Verkami 171 mecenes
 25. Llibre de baptismes (1840-1844) Verkami 171 mecenes
 26. Llibre de baptismes (1845-1851) Verkami 171 mecenes
 27. Llibre de baptismes (1851-1856) Verkami 171 mecenes
 28. Llibre de baptismes (1857-1860) Verkami 171 mecenes
 29. Llibre de baptismes (1860-1862) Verkami 171 mecenes
 30. Llibre de baptismes (1863-1865) Verkami 171 mecenes
 31. Llibre de baptismes (1866-1857) Verkami 171 mecenes
 32. Llibre de baptismes (1868-1872) Verkami 171 mecenes
 33. Llibre de baptismes (1872-1877) Verkami 171 mecenes
 34. Llibre de baptismes (1877-1882) Verkami 171 mecenes
 35. Llibre de baptismes (1882-1888) Verkami 171 mecenes
 36. Llibre de baptismes (1889-1897) Verkami 171 mecenes
 37. Llibre de baptismes (1897-1905) Verkami 171 mecenes
 38. Llibre de baptismes (1905-1915) Verkami 171 mecenes
 39. Llibre de baptismes (1915-1926) Verkami 171 mecenes
 40. Llibre de confirmacions (1693-1705) Verkami 171 mecenes
 41. Llibre de confirmacions (1722-1773) Verkami 171 mecenes
 42. Llibre de confirmacions (1845-1858) Verkami 171 mecenes
 43. Llibre de confirmacions (1861-1902) Verkami 171 mecenes
 44. Llibre de matrimonis (1561-1596) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 45. Llibre de matrimonis (1597-1622) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 46. Llibre de matrimonis (1622-1639) Verkami 171 mecenes
 47. Llibre de matrimonis (1641-1694) Verkami 171 mecenes
 48. Llibre de matrimonis (1694-1720) Verkami 171 mecenes
 49. Llibre de matrimonis (1720-1749) Verkami 171 mecenes
 50. Llibre de matrimonis (1749-1768) Verkami 171 mecenes
 51. Llibre de matrimonis (1769-1787) Verkami 171 mecenes
 52. Llibre de matrimonis (1788-1800) Verkami 171 mecenes
 53. Llibre de matrimonis (1801-1815) Verkami 171 mecenes
 54. Llibre de matrimonis (1816-1829) Verkami 171 mecenes
 55. Llibre de matrimonis (1830-1847) Verkami 171 mecenes
 56. Llibre de matrimonis (1847-1851) Verkami 171 mecenes
 57. Llibre de matrimonis (1851-1860) Verkami 171 mecenes
 58. Llibre de matrimonis (1860-1868) Verkami 171 mecenes
 59. Llibre de matrimonis (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 60. Llibre de matrimonis (1878-1897) Verkami 171 mecenes
 61. Llibre de matrimonis (1898-1924) Verkami 171 mecenes
 62. Llibre d’òbits (1560-1596) Gràcies al patrocini de la Sra. Carme Nogués Tomás
 63. Llibre d’òbits i matrimonis (1596-1622) Verkami 171 mecenes
 64. Llibre d’òbits (1637-1649) Verkami 171 mecenes
 65. Llibre d’òbits (1650-1666) Verkami 171 mecenes
 66. Llibre d’òbits (1667-1684) Verkami 171 mecenes
 67. Llibre d’òbits (1685-1708) Verkami 171 mecenes
 68. Llibre d’òbits (1708-1733) Verkami 171 mecenes
 69. Llibre d’òbits (1734-1765) Verkami 171 mecenes
 70. Llibre d’òbits (1766-1779) Verkami 171 mecenes
 71. Llibre d’òbits (1779-1790) Verkami 171 mecenes
 72. Llibre d’òbits (1791–1800) Verkami 171 mecenes
 73. Llibre d’òbits (1801-1811) Verkami 171 mecenes
 74. Llibre d’òbits (1811-1815) Verkami 171 mecenes
 75. Llibre d’òbits (1816-1829) Verkami 171 mecenes
 76. Llibre d’òbits (1830-1842) Verkami 171 mecenes
 77. Llibre d’òbits (1843-1851) Verkami 171 mecenes
 78. Llibre d’òbits (1851-1860) Verkami 171 mecenes
 79. Llibre d’òbits (1861-1866) Verkami 171 mecenes
 80. Llibre d’òbits (1867-1871) Verkami 171 mecenes
 81. Llibre d’òbits (1871-1877) Verkami 171 mecenes
 82. Llibre d’òbits (1877-1888) Verkami 171 mecenes
 83. Llibre d’òbits (1888-1902) Verkami 171 mecenes
 84. Llibre d’òbits (1902-1916) Verkami 171 mecenes
 85. Llibre d’òbits (1916-1926) Verkami 171 mecenes
 86. Llibre d’òbits de l’Hospital de Valls (1939-1947) Verkami 171 mecenes
 87. Compliment pasqual (1666) Verkami 171 mecenes
 88. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1683-1684) Verkami 171 mecenes
 89. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1686) Verkami 171 mecenes
 90. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1688) Verkami 171 mecenes
 91. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1693) Verkami 171 mecenes
 92. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1700) Verkami 171 mecenes
 93. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1705) Verkami 171 mecenes
 94. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1708) Verkami 171 mecenes
 95. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1712) Verkami 171 mecenes
 96. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1730) Verkami 171 mecenes
 97. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1732) Verkami 171 mecenes
 98. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1755) Verkami 171 mecenes
 99. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1756) Verkami 171 mecenes
 100. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1757) Verkami 171 mecenes
 101. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1758) Verkami 171 mecenes
 102. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1759) Verkami 171 mecenes
 103. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1761) Verkami 171 mecenes
 104. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1763) Verkami 171 mecenes
 105. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1764) Verkami 171 mecenes
 106. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1766) Verkami 171 mecenes
 107. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1767) Verkami 171 mecenes
 108. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1768) Verkami 171 mecenes
 109. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1769) Verkami 171 mecenes
 110. Compliment pasqual de Masmolets, Fontscaldes i Picamoixons (1779) Verkami 171 mecenes
 111. Compliment pasqual (1789) Verkami 171 mecenes
 112. Compliment pasqual (1821) Verkami 171 mecenes
 113. Compliment pasqual [S. XIX] Verkami 171 mecenes

 

 

Valls. Parròquia de Sant Antoni

 1. Llibre de baptismes (1868-1878) Verkami 171 mecenes
 2. Llibre de baptismes (1878-1892) Verkami 171 mecenes
 3. Llibre de baptismes (1892-1917) Verkami 171 mecenes
 4. Llibre de baptismes (1918-1932) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de matrimonis (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 6. Llibre de matrimonis (1877-1927) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre d’òbits (1868-1877) Verkami 171 mecenes
 8. Llibre d’òbits (1878-1904) Verkami 171 mecenes
 9. Llibre d’òbits (1904-1966) Verkami 171 mecenes

 

Valls. Parròquia de la Mare de Deu del Carme

 1. Llibre de baptismes (1878-1889) Verkami 171 mecenes
 2. Llibre de baptismes (1890-1908) Verkami 171 mecenes
 3. Llibre de baptismes (1908-1952) Verkami 171 mecenes
 4. Llibre de matrimonis (1878-1911) Verkami 171 mecenes
 5. Llibre de matrimonis (1912-1973) Verkami 171 mecenes
 6. Llibre d’òbits (1878-1896) Verkami 171 mecenes
 7. Llibre d’òbits (1897-1945) Verkami 171 mecenes

 

Vendrell, el. Parròquia de Sant Salvador

 1. Llibre de baptismes (1848-1851) Particular (Anònim)
 2. Llibre de baptismes (1852-1858) Particular (Anònim)
 3. Llibre de baptismes (1859-1863) Particular (Anònim)
 4. Llibre de baptismes (1867-1872) Particular (Anònim)
 5. Llibre de baptismes (1872-1878) Particular (Anònim)
 6. Llibre de baptismes (1879-1883) Particular (Anònim)
 7. Llibre de baptismes (1883-1889) Particular (Anònim)
 8. Llibre de baptismes (1889-1894) Particular (Anònim)
 9. Llibre de baptismes (1894-1901) Particular (Anònim)
 10. Llibre de baptismes (1902-1909) Particular (Anònim)
 11. Llibre de baptismes (1909-1916) Particular (Anònim)
 12. Llibre de baptismes (1916-1925) Particular (Anònim)
 13. Llibre de matrimonis (1839-1851) Particular (Anònim)
 14. Llibre de matrimonis  (1852-1858) Particular (Anònim)
 15. Llibre de matrimonis (1859-1872) Particular (Anònim)
 16. Llibre de matrimonis (1872-1884) Particular (Anònim)
 17. Llibre de matrimonis (1884-1897) Particular (Anònim)
 18. Llibre de matrimonis (1897-1912) Particular (Anònim)
 19. Llibre de matrimonis (1912-1927) Particular (Anònim)
 20. Llibre de matrimonis (1927-1946) Particular (Anònim)
 21. Llibre d’òbits (1568-1655) Particular (Anònim)
 22. Llibre d’òbits (1653-1716) Particular (Anònim)
 23. Llibre d’òbits (1716-1769) Particular (Anònim)
 24. Llibre d’òbits (1770-1808) Particular (Anònim)
 25. Llibre d’òbits (1808-1823) Particular (Anònim)
 26. Llibre d’òbits (1823-1846) Particular (Anònim)
 27. Llibre d’òbits (1846-1851) Particular (Anònim)
 28. Llibre d’òbits (1852-1858) Particular (Anònim)
 29. Llibre d’òbits (1859-1866) Particular (Anònim)
 30. Llibre d’òbits (1867-1876) Particular (Anònim)
 31. Llibre d’òbits (1876-1885) Particular (Anònim)
 32. Llibre d’òbits (1885-1897) Particular (Anònim)
 33. Llibre d’òbits (1897-1907) Particular (Anònim)
 34. Llibre d’òbits (1907-1918) Particular (Anònim)
 35. Llibre d’òbits (1918-1943) Particular (Anònim)

 

Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel arcàngel

 1. Manual notarial (1512-1517) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 2. Manual notarial (1516-1535) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 3. Decret de visita pastoral (1646) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 4. Llibre de visites pastorals (1688-1868) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 5. Decret de visita pastoral (1694) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 6. Llibre de visites pastorals (1731-1979) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs
 7. Decret de visita pastoral (1828) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Plana Tomàs

 

Vilabella. Parròquia de Sant Pere apòstol

 1. Llibre de baptismes (1566-1705) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 2. Llibre de baptismes (1750-1788) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 3. Llibre de baptismes (1789-1824) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 4. Llibre de baptismes (1874-1884) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 5. Llibre de baptismes (1825-1850) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 6. Llibre de baptismes (1851-1873) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 7. Llibre de baptismes (1884-1894) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 8. Llibre de baptismes (1899-1917) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 9. Llibre d’òbits (1427-1624 Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 10. Llibre d’òbits (1490-1566) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 11. Llibre d’òbits (1625-1695) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 12. Llibre d’òbits (1663-1704) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 13. Llibre d’òbits (1704-1758) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 14. Llibre d’òbits (1759-1815) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 15. Llibre d’òbits (1816-1851) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 16. Llibre d’òbits (1851-1882) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon
 17. Llibre d’òbits (1883-1957) Gràcies al patrocini del Sr. Josep Maria Montserrat Ramon

El Vilosell. Parròquia de Santa Maria

 1. Llibre de baptismes, confirmacions i compliments pasquals (1735-1880 Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
 2. Llibre de baptismes (1807-1851) Gràcies al patrocini del Sr. Jordi Recasens Guinjuan
 3. Llibre de baptismes (1851-1859) Particular (Anònim)
 4. Llibre de baptismes (1859-1866) Particular (Anònim)
 5. Llibre de baptismes (1867-1897) Particular (Anònim)
 6. Llibre de baptismes (1897-1929) Particular (Anònim)
 7. Llibre de matrimonis (1852-1859) Particular (Anònim)
 8. Llibre de matrimonis (1859-1866) Particular (Anònim)
 9. Llibre de matrimonis (1867-1921) Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
 10. Llibre d’òbits (1412-1426) Particular (Anònim)
 11. Llibre d’òbits (1438-1562) Particular (Anònim)
 12. Llibre d’òbits (1458-1464) Particular (Anònim)
 13. Llibre d’òbits (1562-1564) Particular (Anònim)
 14. Llibre d’òbits (1735-1851) Particular (Anònim)
 15. Llibre d’òbits (1851-1859) Particular (Anònim)
 16. Llibre d’òbits (1859-1866) Particular (Anònim)
 17. Llibre d’òbits (1867-1912) Particular (Anònim)
 18. Llibre d’òbits (1913-1979) Gràcies al patrocini de la Sr. Jordi Cornadó Caballé
 19. Testaments (1863-1907 ) Particular (Anònim)

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.  Dispenses matrimonials

 1. “Dispensación de tercer y cuarto grado de consanguinidad para Pedro Besora y Mariangela Serralta, vecinos de Capafons” (1809-1810) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 2. “Dispensa en quarto grado de consanguinidad de Jayme Batista y Teresa Anglés, de Vallclara, en 28 maio de 1812”. (1812) Particular (Anònim)
 3. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jayme Macip y Maria Porrera solteros vezinos de Gratallops con la causa de estrechez” (1820) Particular (Anònim)
 4. Dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Joaquín Capdevila y Maria Antonia Guasch solteros naturales y vecinos del lugar de Maldá (1821) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 5. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Sebastian Caixal de Velosell y Maria Roig de Bimbodi. Estrechez” (1824) Particular (Anònim)
 6. “Dispensa de 3º con 4º grado de consanguinidad entre Jose Nabau y Cecilia Gaya vecinos de Malda. Estrechez” (1825) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 7. “Expediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Gaya y Magdalena Aixala solteros vecinos de Omellons. Estrechez” (1825) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 8. “Expediente de dispensa de 2º grado de consanguinidad entre Martin y Teresa Anglés vezinos de Vallclara. Ex honestis” (1825) Particular (Anònim)
 9. “Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Jose Serra y Teresa Vidal solteros vecinos de Viñols. Edad” (1826) Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escuté Boqué
 10. “Expediente de dispensa sobre impedimento de 4to grado de consanguinidad entre Salvado Cavallé y Maria Baget solteros vezinos de la Selva: ex honestis” (1929) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
 11. “Espediente de dispensa á favor de Ventura Ballester y Esperanza Miró solteros naturales y vecinos de Rocafort de Queralt sobre 4º grado de consanguinidad. Estrechez” (1834) Particular (Anònim)
 12. “Espediente de dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Sebastian Bruget y Teresa Baget solteros vecinos de Reus. Edad” (1834) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.
 13. “Declaración de 4º y 5º grados de consanguinidad á instancia de Pablo Llorach y Vidal y Francisca Civit y Roig solteros ambos vecinos de la Espluga de Francoli” (1836) Particular (Anònim)
 14. “Espediente de dispensa de 2º con 3r grado de consanguinidad entre Juan Bautista Macip y Maria Porrera solteros vecinos de Gratallops mediante ser de honestas familias, y declaracion de 4º y 5º” (1843) Particular (Anònim)
 15. “Espediente de dispensa de 4to grado de consanguinidad entre Ramon Baget y Maria Obré solteros vecinos de Poboleda con la causa de edad de la oradora” (1843) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 16. “Espediente de dispensa de 3r grado de afinidad entre Josef Casals viudo y Rosa Voltas soltera vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1852) Particular (Anònim)
 17. “Dispensa de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Francisco Roig y Engracia Capdevila solteros vecinos el uno de Omells de Nagaya y la otra de Rocafort de Nalech con la causa de edad de la oradora” (1854) Particular (Anònim)
 18. “Dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad entre Andres Calero y Maria Calero solteros vecinos de la Selva con la causa de edad de la oradora” (1854) Particular (Anònim)
 19. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Juan Viñes y Maria Baget solteros vecinos de Cornudella mediante ser de honradas familias” (1855) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 20. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Antonio Baget viudo y Maria Poblet soltera vecinos de Reus con la causa de edad de la oradora” (1856) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 21. “Sobre declaracion de 4º con 5º grados de consanguinidad entre Jayme Bellmunt y Rosa Safont solteros vecinos de Arbeca” (1861) Particular (Anònim)
 22. “Dispensa de tercer grado de afinidad entre Buenaventura Baget y Maria Peyró viudos vecinos de la Selva con la causa de infamia sine copula en forma de pobres” (1861) Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget
 23. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jaime Ortiga y Antonia Gispert solteros vecinos de Riudoms mediante ser hijos de honestas y honradas familias” (1864) Particular (Anònim)
 24. “Dispensa de tercer grado de consanguinidad entre Geronimo Pastó y Maria Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de Estrechez de lugar” (1864) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 25. “Dispensa de Tercero con Cuarto grados de Consanguinidad entre José Pastó y Maria Teresa Ribes solteros naturales y vecinos de Omellons con la causa de estrechez de lugar” (1867) Gràcies al patrocini del Sr. Marc Barella Hernández
 26. “Instruido a solicitud de Domingo Pedrol y Antonia Casanovas solteros vecinos de la presente Ciudad en justificacion de algunas causas que consideran conducentes para obtener dispensa de Segundo grado de Consanguinidad” (1868) Particular (Anònim)
 27. “Instruido a solicitud de D. Francisco Valentí viudo y Dª Maria Valentí soltera vecinos de Valls en justificacion de algunos extremos conducentes para conseguir dispensa de 1º y 2º de una y 2º con 3º por otra parte de consanguinidad”. Particular (Anònim)
 28. “Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Jayme Urgell y Rosa Rocamora solteros vecinos de Falcet con la causa de edad de la oradora”. Particular (Anònim)
 29. “Ynstruido a solicitud de Jayme Cardona y Antonia Olivé solteros naturales y vecinos el uno de Pont de Armentera y la otra de Vallmoll en justificacion de algunos estremos conducentes al logro de dispensa de segundo con tercer grados de consanguinidad”. Gràcies al patrocini del Sr. Jaume Cardona Casanova

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.  Viduïtats-Presumptes morts

 1. “Declaracion de viudedad de Hipolita Baget y Rodriguez consorte que fue de Batista Baget de la Selva”. Gràcies al patrocini de la Sra. Cristina Barastegui Baget.

 

Fons  Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Tribunal de Primera Instància (arxidiocesà). Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona

 1. “Universitat del lloch de la Riera contra Estephanum Plana agricolam de Virgili, familiaren Scti. Officii. Originale Procesus” (1623-1625) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 2. “Vicari y Jurats contra Molnera. Originale Processus” (1631) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 3. Prohoms de la Riera contra prohoms de la Nou de Gaià (1633) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 4. “Mateu y Clora. Originale Processus” (1638) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 5. “Mata y Virgili. Originale Processus” (1654) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 6. “Regidors de la Vila y Quadra de Tamarit y Universitat de la Riera, Virgili y la Nou y Vicari de la Riera y Parés Rector del Rocafort provehit de la rectoria de dita Vila de Tamarit. Testes recepti pro parte Rdi. Raphaelii Parés presebiteri rectoris de Tamarit super articuli pro sua parte oblatis” (1734) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña
 7. “Joseph y Antonio Soler padre e hijo del lugar de la Riera y Magdalena Monter doncella del mismo lugar y Quadra de Stas. Creus. Instancia de Esponsales. Original Proceso” (1785) Gràcies al patrocini del Sr. Joan Francesc Rull Cartaña.

 

Fons Secretaria de Cambra i Govern. Reparació de Temples

 1. Expedient sobre la reparació d’un local situat entre l’Esglèsia de Vilallonga del Camp i la casa del Rector (1857-1863) Particular (Anònim)
 2. “Gastos a consecuencia de la reparación de desperfectos ocasionados en esta iglesia parroquial, por la caída de un rayo en 31 de agosto de 1932” (1932-1932) Particular (Anònim)
 3. “Expediente sobre obras de reparación en la yglesia parroquial de Vilallonga” (1935-1935) Particular (Anònim)
 4. Sobre la reparació del temple parroquial de Vilallonga del Camp després de la Guerra Civil (1942-1943) Particular (Anònim)

 

Entre tots hem fet molta feina però encara en queda molta!!!

Nova documentació digitalitzada d’Albiol, Capafonts, Cornudella de Montsant, Fulleda, Poboleda, Reus, Tarrés i Vilosell‏

Nova documentació digitalitzada de les següents parròquies gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona, dels ajuntaments de Fulleda i Tarrès i de diversos particulars:

 • Albiol. Parròquia de Sant Miquel arcàngel. Gràcies al Sr. SALVADOR ESCUTÉ BOQUÉ

Capítols matrimonials (1536-1740)
Capítols matrimonials (1539-1740)

 
 • Capafonts. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al Sr. SALVADOR ESCUTÉ BOQUÉ

Llibre de matrimonis (1629-1648)
Capítols matrimonials (1486-1698)
Capítols matrimonials (1673-1689)
Capítols matrimonials (1700-1740)

 
 • Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. XAVIER ESTIVILL PALLEJA

Llibre de matrimonis (1693-1771)
Llibre de matrimonis (1771-1818)
Llibre de matrimonis (1819-1858)
Llibre de matrimonis (1858-1866)

 
 • Fulleda. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’AJUNTAMENT DE FULLEDA

Manual notarial (1489-1603)
Manual notarial (1611-1637)
Manual notarial (1614-1615)
Manual notarial (1638-1644)
Manual notarial (1644-1651)
Manual notarial (1653-1678)
Manual notarial (1678-1684)
Manual notarial (1686-1751)
Manual notarial (1729-1743)
Llibre de valies [segle XVI]
Documentació de l’administració econòmica de la parròquia (1730-1818)
Administració de l’Hospital (1620-1863)

 
 • Poboleda. Parròquia de Sant Pere apòstol. Gràcies al patrocini de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Baptismes (1845-1915)
Matrimonis (1817-1915)
Òbits (1858-1915)

 
 • Reus. Sant Pere apòstol. Gràcies al patrocini d’un particular ANÒNIM

Llibre de baptismes (1915-1921). Només són consultables els baptismes de l’any 1915.

 
 • Tarrés. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l’AJUNTAMENT DE TARRÉS

Manuals notarials (1404-1445)
Manuals notarials (1441-1445)
Manuals notarials (1493-1528)
Manuals notarials (1556-1577)
Manuals notarials (1578-1586)
Manuals notarials (1586-1606)
Manuals notarials (1607-1637)
Manuals notarials (1618-1630)
Manuals notarials (1641-1655)

 
 • Vilosell. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini del Sr. JORDI RECASENS GUINJOAN

Llibre de baptismes (1735-1806), confirmacions (1740-1849) i compliments pasquals (1766-1880)

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la digitalització de llibres sagramentals. 2009

La Diputació de Tarragona atorga a l’AHAT una ajuda de 6.000 EUR per tal digitalitzar els llibres sagramentals de les següents parròquies. El cost  total del projecte és 12.000 EUR.

 • Alió. Parròquia de Sant Bartomeu.
 • Albiol, l’. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
 • Arbolí. Parròquia de Sant Andreu.
 • Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu.
 • Bellavista. Església de Santa Creu.
 • Bellmunt del Priorat. Parròquia de Santa Llúcia.
 • Capafonts. Parròquia de Santa Maria Assumpta.
 • Esblada. Església de Sant Jaume, apòstol.
 • Farena. Parròquia de Sant Andreu.
 • Febró, la. Parròquia de Sant Esteve.
 • Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
 • Forès. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel.
 • Mussara, la. Parròquia de Sant Salvador.
 • Pla de Santa Maria, el. Parròquia de l’Assumpció.
 • Pobles, les. Parròquia de Santa Maria.
 • Pontils. Parròquia de Santa Maria.
 • Querol. Parròquia de Santa Maria.
 • Renau. Parròquia de Santa Llúcia.
 • Riba, la. Parròquia de Sant Nicolau.
 • Siurana. Parròquia de Santa Maria.
 • Tamarit. Església de Santa Maria.
 • Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume, apòstol.
 • Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista.