Nova documentació digitalitzada

Posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada gràcies a la col·laboració de diversos particulars, ajuntaments i institucions.

Aprofitem aquesta ocasió per agrair novament la col·laboració de totes aquelles persones que en la mesura de les seves possibilitats han contribuït, en aquests darrers anys, amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l’AHAT. El seu compromís amb la nostra història i, especialment amb el nostre patrimoni documental, permet que actualment gairebé un miler de documents s’hagin pogut digitalitzar i tothom hi pugui accedir.

Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60.

Alforja. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual notarial (1495-1501).
“Manuale diversorum instrumentorum reverendi Petri Valls. Annorum 1636, 1637, 1638” (1636-1638).
“Manuale sive liber apprissarium diversorum instrumentorum artis notariae ville de Alforge, Campi et diocessesis tarraconem inceptum ame Joanne Roca, presbitero dicte ville sacre theologia doctore scribaniam eorum dicte villae ac locorum de les Borges et de Riudecols pro venerabilis benefficiatorum parrochialis ecclesiae dicte ville regenti. Ipsi que venerabilis auctoritate apostolica die vigesimo mensis aprillis anno Domini millessimo sexcentessimo decimo tertio et ut ab omnibus tam in judico quam certa eis que ibi (…)” (1613-1626).
“En aquest manual estan continguts molts actes que prengué mòssen Miquel Domigo, rector desta iglésia, essent vicari de Alfroge i estant en esta igléssia ja rector, y així hi ha actes que tocan a molts de Alforge, son se possats per lo millor orde que se ha pogut per mi Pere Geballí, rector, perque estaven en papers volants. Comensen dits actes en mars del any 1557 y acabant en l’any 1565. Los messos y anys van per orde però faltan molts dies que no sen ahn trobats actes” (1557-1565).
“Liber testamentorum (…)” (1568-1577).
“Clàusules testamentaries” (1767-1800).
“Clàusules testamentaries” (1801-1816).
“Clàusules testamentaries” (1817-1848).

Banyeres del Penedès. Parròquia de Santa Eulàlia, verge i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Llibre de celebracions, rendes, visites pastorals, confirmacions i altres notícies relacionades amb la parròquia (1649-1816).

Barbera de la Conca. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manaments de visita patoral (1759).

Belltall. Parròquia de Sant Pere, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Manual notarial (1566/1796).
“Manuale inseptum die jovis quarta mensis julii anno Domini M. quingentesimo sexagesimo sexto per me Franciscum Moles presbiterum et rectorem ecclesie loci de Beltall in quo apparebunt instrumenta per me resepta” (1566-1652).
“Manuale inceptum per me Paulum Berenguer, presbiterum ac rectorem parrochialis ecclesie sancti Petri loci de Belltall archidiocesis Tarraconensis die vigessima octava mensis apprillis anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo sexegessimo primo. In quo inveniuntur scripta omnia instrumenta a me recepta et ut plena adibeatur fides ego supra dictus Paulus Berenguer rector dicte ecclesie huc me subscribo et meum quo utor in publicis cluadendis instrumentis artis notariae appono. Signum” (1661-1678).
Manual notarial (1680-1714).
“Manual inceptum per me Joseph Prats, prespiturum ac rectorem parrochialis eglisie sancti Petri loci de Belltall archipiscopatus Tarraconem sup mense yenuari ano a Nativitate Domini millessimo septingentessimo desissimo octavo (…)” (1718-1731).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1619-1690).
Manual de capítols matrimonials i testaments (1691-1785).
Testaments (1812-1907).
“Nota de les partides dels desposoris de la parroquial iglésia de Sant Pere apòstol del poble de Belltall, escrits en aquest llibre en lo any 1766 (…)” (1766-1808).

Bonastre. Parròquia de Santa Maria Magdalena. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Llibre de testaments de la parroquia de Bonastra des del 1815 en avant, presos per mi Joseph Martí, rector de dita parròquia, o per altre, en cas de necesitat” (1815-1850).
“Capitols matrimonials ab anno 1615 usque ad 1652” (1621-1661).

Castellvell del Camp. Parròquia de Sant Vicenç, diaca i màrtir. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
Visita pastoral de l’arquebisbe de Tarragona, Fra Joan Manuel Espinosa, a la vicaria de Castellvell del Camp (1675).
“Decrets de visita del Castellvell” (1626).

Creixell. Parròquia de Sant Jaume, apòstol. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Llibre de matrimonis y partidas reservadas que solament lo párroco propi obrirá” (1825).
Manual notarial de Creixell i Roda de Berà (1522-1583).
Manual notarial (1540-1580).
Manual notarial (1581-1610).
“Liber iste continet omnia testamenta, capitua matrimonialia, inventaria et incantus omnes que et quos recepti Bernardus Aragonesius, rector et notari publicus loci de Crexell, Roda et Bara, diocesis Tarraconem, oriundus loci de les Borges termini Alfurgie, eiusdem diocesis in cuius rei testimonium meum signum apono” (1581-1606).
“Incipit manuale omnium prisiarum obligationum & contractuum receptorum per me Jacobum Vernet, presbiterum rectorem ville de Crexello, Roda & Barano, notari publicum, diocesis Tarraconem, in quo omnia instrumenta ab eo accepta sub etc.in venies scripta scribenda & notanda incipit die vigessima mensis novembris anno a capite serpentis fractu millessimo seentesimo novembris undecimo. 1611. Continuatum per Martialem Ferrer eusdem ecclesie de Crexello, rectorem. 1614, 1615, 1616” (1608-1620).
Manual de capítols matrimonials, testaments i inventaris de Creixell i Roda de Berà (1632-1652).
Manual notarial (1666-1695).
“Testamentos de 1607 a 1614” (1607-1614).
“Liber iste continet omnia testamenta, capitua matrimonialia, inventaria et incantus omnes que et quos recepti Bernardus Aragonesius, rector et notari publicus loci de Crexell, Roda et Bara, diocesis Tarraconem, oriundus loci de les Borges termini Alfurgie, eiusdem diocesis in cuius rei testimonium meum signum apono” (1666-1696).

Espluga Calba, l’. Parròquia de la Immaculada Concepció.
Llibre de baptismes (1881-1892).
Llibre de baptismes (1892-1912).
Llibre de baptismes (1912-1934).
Confirmacions (1666).
Confirmacions (1670).
“Llibre de desposoris de la parròquia de la Puríssima Concepció de Espluga Calva, arquebisbat de Tarragona. Comensa en lo any 1858 y acaba en (…)” (1858-1904).
Llibre V de matrimonis (1904-1976).
Llibre d’òbits (1917-1976).

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Differents manaments fets al reverent vicari y parrochians de la parròchia de Maspujols en la visita espiritual feta en dita parròchia per lo molt il·lustre senyor vicari general visitador als 17 de juriol del any 1753” (1753).

Omells de na Gaia, els. Parròquia de Santa Maria.
Llibre de baptismes (1911-1929).
Llibre de matrimonis (1898-1982).
Llibre d’òbits (1884-1923).

Pira. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Estado de la yglesia parroquial del lugar de Pira” (1805).
“Estado de la yglesia parroquial del lugar de Pira en el presente año de 1827 siendo rector el reverendo don Florencio Gil desde el 1º de enero del referido año de 1827” (1827).

Querol. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de la Diputació de Tarragona.
“Testamentos desde 1838 a 1896 y 1897 y 1898 de Querol, Esblada y varios” (1837-1907).

Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador. Gràcies al patrocini de l’ajuntament de Rocafort de Queralt.
Manual notarial (1430-1433).
Manual notarial (1438-1447).
Manual notarial (1450-1452).
Manual notarial (1458-1459).
Manual notarial (1459-1462).
Manual notarial (1459-1560).
Manual notarial (1488-1497).
Manual notarial (1500).
Manual notarial (1506-1515).
Manual notarial (1508-1523).
Manual notarial (1528-1538).

Sarral. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patronici de l’ajuntament de Sarral.
Plet entre Ignasi Clarassó, batlle de Sarral, i Joan Potau Plana i la seva muller Francesca Andreu (1773-1775).

Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor. Gràcies al patrocini del Sr. Salvador Escoté Boqué.
“Capítols y testaments començan en 1505 fins 1599. Foren rebuts per Antoni Espasa y Joan Espasa, rectors de Vilanova” (1505-1600).
“Llibre en lo qual se trobaran los capítols matrimonials que rebé lo Rnt. Mn. Joan Foraster, natural de la Pobla de Cervols y olim rector de Vilanova de Prades, des del any 1648 fins al any 1690. Són los avall escrits que per no poder-se compendrer en la taula demuny escrita los retulo jo Miquel Vila, prevere y vuy dia 8 de jener de 1731 trobant-me rector del sobredit lloch de Vilanova de Prades, natural de Vilanova de Prades” (1647-1690).
“Capítols matrimonials fets per mossèn Andreu Casals, rector de Vilanova de Prades. 1601 fins 1631” (1601-1634).
“In Dei nomine Amen. In hoc volumine scribentur capitula matrimonialia quod recepi ego Michael Vila, presbiter et rector Villaenovae Pratarum in quorum publicus formis adictis cap ex utor hoc” (1726-1736).

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic.
Notaria de la Cúria Eclesiàstica de Tarragona. gràcies al patrocini de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín de la URV.
Manual notarial (1260-1264).
Manual notarial (1287-1288).
Manual notarial (1367).
Manual notarial (1321-1322).
Manual notarial (1337-1339).
Manual notarial (1366-1368).
Manual notarial (1375).
Manual notarial (1383-1384).
Manual notarial (1384-1386).
Manual notarial (1387-1388).
Manual notarial (1389).
Manual notarial (1390-1391).

Dispenses de consanguinitat.
“Espediente de dispensa de 4º grado de consanguinidad entre Antonio Masdeu y Rosa Anguera solteros vecinos de la Selva con la causa de edad” (1841). Gràcies al patrocini del Sr. Cèsar Roca Vallverdú.
“Dispensa de 3º con 4º grados de consanguinidad entre Jose Piñol y Rosa Domenech solteros vecinos el uno del lugar de Lloá Diócesis de Tortosa y la otra de Gratallops Arzobispado de Tarragona con la causa de edad de la oradora” (1857). Gràcies al patrocini de la Sra. Maria Martí Sabaté.
“Dispensa de primer grado de afinidad lícita entre Juan Benet, viudo y Francisca Primé, soltera, naturales el uno de Guiamets y la otra de Perelló, vecinos de Tarragona” (1871). Gràcies al patrocini del Sr. Josep Lluís Lliberia Blasco.
“Sobre dispensa del impedimento dirimente de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Rafael Secall y Maria Reverter vecinos de Valls concedida en virtud de Rescripto de la Sagrada Penitenciaria de 20 de Mayo de 1872” (1875). Gràcies al patrocini del Sr. Antonio Navarro Bueno.

Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
També s’han actualitzat la web d’aquest arxiu amb la digitalització de 46 nous documents.