Subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la digitalització de documentació. Any 2022

El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit 7.250 € pel projecte de Descripció i digitalització dels processos de la cúria del vicariat
eclesiàstic (segles XIV-XIX).

El projecte permetrà la descripció i digitalització dels processos de la cúria del vicariat i oficialat eclesiàstic de Tarragona de cadascun dels processos de les sèries Processos de la Cúria del Vicariat Eclesiàstic de Tarragona (1498-1799) -521 unitats documentals- que conté els processos de la cúria del vicariat on contra el que es podria pensar la documentació més abundant s’ocupa de qüestions econòmiques (cobraments de censos i censals, deutes, incompliment de clàusules dels capítols matrimonials, plets per clàsules de testamentàries o conflictes relacionats amb la possessió de benenficis). La sèrie Processos de la Cúria dels Veguers (1610-1801) -23 unitats documentals-, less matèries que tracten els plets d’aquesta sèrie són semblants a la de la cúria del vicariat. I finalment la sèrie dels Processos de la cúria del governador del Camp de Tarragona (1594-1748), els quals fan referència a qüestions d’ordre públic.