Donació d’un particular per digitalitzar un document de Prades

El Sr. Miquel Germà Escobedo ha fet una donació per digitalitzar el següent document de l’arxiu parroquial de Prades:

“Llibre eo rebedor dels inventaris y obligasions se faran y pendran en favor de la universitat de la present vila de Prades les quals escriptures ha de rebrer lo escriva de la casa y consell de dita vila comensant als 20 de agost del any 1675 per mi Pere Doménech, notari y escriva de dita casa y consell” (1675-1718)