Més documentació digitalitzada a la web de l’AHAT i l’ACT

Avui posem a l’abast de tothom nova documentació digitalitzada dels fons de l’AHAT i l’ACT gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Calafell, la Pobla de Mafumet, Rodonyà i Sarral, la Diputació de Tarragona i l’empresa Dinser Servicios Informáticos SL, així com les diverses donacions realitzades per particulars. Si esteu interessats en col·laborar amb l’AHAT podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el següent mail: arxiu.historic@arqtgn.cat o bé al telèfon 977 25 33 60. La vostra col·laboració fa més gran el projecte!

Argentera, l’. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Manual notarial (1608-1619)
Manual notarial (1608-1610)
Manual notarial (1620-1638)

Calafell. Parròquia de la Santa Creu
Manual notarial (1607-1608)
Manual notarial (1608-1618)
Manual notarial (1633)
Manual de debitoris (1607-1608)
Capítols matrimonials (1521/1586)
Capítols matrimonials (1649-1652)
Testaments (1750-1774)
Testaments (1775-1799)
Testaments (1800-1824)
Testaments (1825/1885)
Testaments (1648/1849)
Escriptures de debitori (1633/1807)
“Llibre ahont estan escrits los confrares y confraressas de Nostra Senyora del Roser de la parròquia de Calafell. Any 1745” (1745-1789)
“Puríssim Cor de Maria Santíssima. Hijas de Maria. Llibre de las noyas” (1858-1963)
“Comptas de la administració de Nostra Señora del Roser de Calafell” (1860-1936)
“Confraria de las donas. Nostra señora de la Cova. Calafell” (1860-1936)
“Obligacions parroquials i varias notas” (1887-1948)
“Registre de celebració de misses” (1945)
“Obras extraordinarias de la parroquia de Calafell. Años 1945 a 1948” (1945-1948)
“Llibre dels comptes dels senyors jurats de Calafell” (1711-1723)
Comptes d’obres de l’església (1813/1863)
Rebuts relatius al trull de l’església (1768-1768)
Comptes de la universitat (1686/1834)
Escriptures notarials (1654/1805)
Correspondència (1817/1890)
“Per la administració de Nostra Senyora de la Cova, 1740” (1740)
“Llibreta del entrat y gastat en la collecta de grans y vi en lo any de 1793” (1793)
“Llevador dels censos que se fan en la iglesia parrochial de Santa Creu de Calafell” [Primera meitat del segle XVIII]
Marmessoria de Ramon Romeu, pagès (1682)
Autèntica de relíquia de la Santa Creu (1825)
“Acta de possessió de vara de Antoni Llagostera” (1662)
“Nota dels gastos y del que sea comprat per la confraria de San Salvador del any de 1806” (1806)
“Comptes de entrades y exidas de la marmessorias de Ysidro Yvern essent curadors y mrmessors lo reverent Joseph Callcorva, parroco, y Joan Anguera de Calafell, segons disposició del difunt, comensant lo die 27 de octubre de 1826 dia de son enterro” (1826)
“Benedicción de una campana de la capella de Sant Pere de la platja” (1930)
Erecció canònica de la congregació de la Doctrina Cristiana (1942)
“Llibreta de col·lectas des de 1757 fins 1761” (1757-1761)
Benedicció de la capella del cementiri (1879)
Pactes per fer el rellotge de l’església (1780)
Concòrdia per construir el campanar, l’altar major i les campanes (1818)
Compromís de fer un altar major (1818)
“Original per fer terna de batlle al Sr. virrei” (1696)
Santa missió de Mn. Josep Portell, Ramon Viguer i Agapet Valls (1862)
“Llibreta en la qual esta notat lo que se ha tret del arrendament de la prempsa de lliura en quant a las brisas, que de caritat han donat los particulars de Calafell a favor de la iglésia, com y la distrubució de son resultant, desde que va a compte de la iglésia de Calafell” (1778-1785)
Comptes de la sagristia (1642)
“Llibreta del cadastro del any 1756 por el rey” (1756)
“Índex de las cosas contengudas en lo present manual comensant en lo 1636 fins 1640” (1636-1640)
“Índex dels capítols matrimonials que en mon tems se son presos y estan continuats en lo present manual y també los testaments” (1677-1681)
Índex d’escriptures (1644)
Primícia (1744-1826)
Informació sobre la parròquia (1928)
Valoració de les propietats de la parròquia [Primer terç del segle XX]
Benedicció de la capella del cementiri (1879)

Conesa. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de drets de enterros, novenas, cosos presents y capdeanys de esta parròquia de santa Maria de Conesa. Comensat per mi Joseph Figuerola y Oller, prevere i vicari perpetuo de dita parròquia , als 16 de octubre de 1772” (1772-1829)

Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de las 50 lliuras 15 sous de renda del quondam doctor Joseph Toda que comença en 1785. Culto” (1785-1833)

Figuerola del Camp. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual notarial (1491-1495)
Manual notarial (1536-1540)
Manual notarial (1566-1579)

Garidells, els. Parròquia de Sant Jaume, apòstol
Manual de capítols matrimonials (1543-1696)

Guimerà. Parròquia de Santa Maria
Manual notarial (1695-1698)
Manual notarial (1699-1702)

Masllorenç. Parròquia de Sant Ramon de Penyafort
Llibre de baptismes (1896-1945)

Maspujols. Parròquia de l’Assumpció
Manual notarial (1721-1726)
Manual notarial (1602-1699)
Testaments (1700-1709)
Testaments (1710-1719)
Testaments (1720-1729)
Testaments (1730-1739)
Testaments (1740-1749)
Testaments (1750-1759)
Testaments (1760-1769)
Testaments (1770-1779)
Testaments (1780-1789)
Testaments (1790-1808)
Testaments (1810-1836)

Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç, diaca i màrtir
Manual notarial (1505-1538)
Manual notarial (1542-1574)
Manual notarial (1652-1656)
Manual notarial (1682-1724)
Manual notarial (1730-1743)
“Racional de las fundacions y renda de la yglésia parroquial de Montbrió de la Marca” (1774/1794)
Manaments de visita pastoral (1733)
Manaments de visita pastoral (1740)

Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu, apòstol
Manual notarial (1634-1640)
Manual notarial (1642-1651)
Manual notarial (1685-1692)
Manual notarial (1693-1709)
Testaments (1506/1597)
Testaments (1600-1665)
Testaments (1671-1689)
Testaments (1685-1699)
Testaments (1700-1706)
Testaments (1705/1791)
Testaments (1707-1723)
Testaments (1713/1769)
Testaments (1724-1738)
Testaments (1770-1779)
Testaments (1780-1792)
“Llibre de testaments de la parròquia de sant Barthomeu de Puigtinyós y de la sufraganea sant Joan de Rodoñà, bisbat de Barcelona, comensant a quatre setembre 1792 en poder de Joseph Bernadà, prevere y rector” (1792-1809)
Testaments (1810-1817)
“Llibre dels testaments de Puigtiñós comensant en lo any 1818” (1818-1848)
Testaments (1817-1963)

Morera de Montsant, la. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
Testaments (1870-1907)

Mussara, la. Parròquia de Sant Salvador
Testaments (1847-1927)

Pla de Santa Maria, el. Parròquia de l’Assumpció
Matrimonis (1576-1579)

Prades. Parròquia de Santa Maria la Major
“Llibre eo rebedor dels inventaris y obligasions se faran y pendran en favor de la universitat de la present vila de Prades les quals escriptures ha de rebrer lo escriva de la casa y consell de dita vila comensant als 20 de agost del any 1675 per mi Pere Doménech, notari y escriva de dita casa y consell” (1675-1718)

Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista
“Llibre de òbits de Rodoñá” (1805-1853)
“Libro segundo de bautismos, defunciones y matrimonios de la parroquia de san Juan de Rodoñá. Desde 1853 a 1858” (1853-1858)
“Llibre de comptes y administracion de sant Joan Baptista, de Nostra Señora del Remey, de sant Ysidro, de sant Miquel y sant Sebastià y Nostra Señora del Roser de la yglésia de Rodoñà que comensa en el any de mil vuyt cents y cinch” (1805-1868)

Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria
Testaments (1846-1904)

Santa Perpètua de Gaià. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de escripturas de la parroquial de Santa Perpetua, arquebisbat de Tarragona essent rector lo reverent Joseph Vallet, prevere. Comensant lo any de 1683 en nom de Nostre Señor. Amen” (1685-1726)

Secuita, la-Codony, el. Parròquia de Santa Maria
“Llibre de la confraria de Nostra Señora del Roser per la yglésia de la Secuita del Codoñ, comensan al any 1816” (1771-1934)

Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista
Manual notarial (1610-1622)
Manual notarial (1622-1647)
Manual notarial (1647-1673)
Manual notarial (1673-1699)
Manual notarial (1690-1723)
Manual notarial (1700-1737)

Vicariat i Oficialat Eclesiàstic. Dispenses de consanguinitat
“Dispensa matrimonial de tercero con cuarto grados de consanguinidad entre Andres Torrens y Francisca Boté solteros, vecinos de Morell en este arzobispado, que entre si tienen con la causa de pro indotada” (1885)
“Dispensa de cuarto grado de consanguinidad entre Antonio Padrell y Maria Fortuny vecinos de Pobla de Mafumet con la causa de la estrechez del lugar” (1888)

Hospici de nens orfes de Tarragona
“Arrendament per quatre anys de un jornal de horta situat al terme del Albiol fet y firmat per los yl·lustres administradors de la casa de orfens de Tarragona a favor de Vicents y Maria Prats, conjugues de dit terme ” (1803)
“Revenda y cessió en virtut del dret de revendicar de un pessa de terra horta de dos corteras de sembradura situada al terme del lloch de la pobla de Mafumet y partida dita de Vilar de Baró feta y firmada per Joseph Soler y Manyé y Maria Soler y Bellver, conjugues de Vilarrodona, a favor de Joan Bellver, pagès de dit lloch de las Poblas per lo preu de 500 lliures” (1795)
“Venda perpètua, absolució y difinició del dret de lluhir y quitar de una pessa de dos quarteras nou cortans de sembradura feta y firmada per Guillem Bellvé y Cerdà pagès de la Pobla de Mafumet a favor de Joan Bellvé de dit poble” (1795)
“Arrendament de una pesa de terra situada al terme del lloch de la Pobla de Mafumet fet per los il·lustres senyors administradors de la casa se horfens de Tarragona a favor de Joan y Paula Bellver, conjugues de dit lloch” (1792-1797)
“Venda a carta de gràcia del dret de redimir y quitar dos quarteras de sembradura dels conjugues Joseph y Maria Soler de Vilarodona feta y firmada per Guillem Bellvè, pagès de la Pobla de Mafumet, a favor de Joan Bellvè, també pagès de dit lloch” (1793-1974)

Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona www.acct.cat
Llibre del tauler (1610)
Llibre del tauler (1611)
Llibre del tauler (1611-1612)
Llibre del tauler (1619-1620)
Llibre del tauler (1619-1620)
Llibre del tauler (1620)